Roche får hållbarhetspris - för tionde året i rad

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 15:00 CEST

Roche har för tionde året i rad utsetts till det mest hållbara läkemedelsföretaget. Rankingen görs av Dow Jones och baseras på djuplodande analyser av ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. Särskilt bra betyg får Roche i marknadsfrågor, miljöfrågor och social rapportering, och dessutom genom att visa på hälsoutfall.

​TLV-beslut: Subvention för ny behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:59 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Hemlibra▼ (emicizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer från och med den 28 september 2018.

Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 13:50 CEST

Tecentriq▼ i kombination med kemoterapi ger förlängd överlevnad vid tidigare obehandlad småcellig lungcancer. Det är det första betydande behandlingsframsteget för denna patientgrupp på över 20 år.

​Ny behandling vid primärprogressiv multipel skleros förväntas försena behovet av rullstol med sju år

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 13:37 CEST

I samband med 4th Congress of the European Academy of Neurology (EAN) den 16-19 juni i Lissabon presenterades en ny analys från fas III data som visar att Ocrevus▼ förväntas ge betydelsefulla fördelar i minskad funktionsnedsättning i form av försening i behovet av rullstol för personer med primärprogressiv MS (PPMS).

​Förlängd överlevnad med Gazyvaro▼vid kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 17:00 CEST

Patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som behandlas med Gazyvaroi kombination med klorambucil under sex månader, lever längre, kan förbli symtomfria och klara sig utan ny behandling i närmare fyra och ett halvt år, jämfört med patienter som behandlats med rituximab i kombination med klorambucil.

Ny indikation för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer för kvinnor med hög risk för återfall, godkänd inom EU

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 13:21 CEST

EU-kommissionen har godkänt en ny kombinationsbehandling för kvinnor med tidig HER2-positiv bröstcancer med hög risk för återfall eller död.

​Roche presenterar 180 abstracts för 13 olika cancerformer under årets ASCO

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 07:01 CEST

Vid världens största cancerkonferens, ASCO i Chicago, kommer Roche presentera en mängd nya studieresultat inom bland annat lungcancer. Totalt presenteras mer än 180 abstracts som omfattar data kring19 godkända cancerläkemedel eller forskningssubstanser och 13 olika cancerformer. Däribland två ”late breakers” och 15 muntliga presentationer.

Under den årliga kongressen för American Society of Clinical Oncology, ASCO, som hålls den 1-5 juni i Chicago, kommer Roche att redovisa en mängd nya studieresultat.

Bland dessa abstracts finns:

 • Nya överlevnadsdata från en fas III-studie, IMpower150, om Tecentriq▼och Avastin i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer, NSCLC av icke skivepiteltyp.
 • Nya data från en fas III-studie, IMpower130, om progressionsfri överlevnad vid behandling med Tecentriq i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av NSCLC av skivepiteltyp.
 • Ytterligare data rörande cancerimmunterapi inkluderar data för Tecentriq i kombination med Avastin vid avancerad njurcellscarcinom (RCC) och vid levercarcinom (HCC). Dessa studier bidrar till den växande mängd data som stödjer användning av Tecentriq i kombination med Avastin vid olika tumörtyper.
 • Även nya data från två studier med Tecentriq om tumörmutationsbörda (TMB) kommer att presenteras, inklusive blodbaserade TMB-data från fas II-studien B-F1RST, om avancerad icke-småcellig lungcancer, och vävnadsbaserad TMB för flera olika cancertyper som icke-småcellig lungcancer, urinvägscancer och malignt melanom.
 • Nya och längre uppföljningdata från ALEX-studien (fas III) vilka visar att Alecensa▼ (alecitinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria medianöverlevnaden för patienter med ALK-positiv icke småcellig lungcancer jämfört med crizotinib. Läs mer här.
 • Nya data om två forskningssubstanser vid behandling av bröstcancer. De inkluderar resultat från fas III-studien SANDPIPER där taselisib och fulvestrant jämförts med enbart fulvestrant vid behandling vid östrogenreceptor (ER)-positiv PIK3CA muterad lokalt avancerad eller spridd bröstcancer.
 • Data från det kliniska utvecklingsprogrammet inom hematologisk cancer, inklusive nya data för läkemedlet polatuzumab.

Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här.

För mer information

Adam Szulkin, medicinsk terapiområdeschef lungcancer, 072-350 97 67, adam.szulkin@roche.com

Jan Olov Sandberg, Medicinsk terapiområdeschef bröstcancer och hematologi, 070-601 65 12, e-post: jan-olov.sandberg@roche.com

Lotta Luciani, kommunikationschef Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har nio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

Vid världens största cancerkonferens, ASCO i Chicago, kommer Roche presentera en mängd nya studieresultat inom bland annat lungcancer. Totalt presenteras mer än 180 abstracts som omfattar data kring19 godkända cancerläkemedel eller forskningssubstanser och 13 olika cancerformer. Däribland två ”late breakers” och 15 muntliga presentationer.

Läs vidare »

Hemlibra▼ minskar signifikant behandlade blödningar hos personer med hemofili A utan inhibitorer enligt nya fas III-resultat

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 07:01 CEST

Förebyggande subkutan behandling med Hemlibra (emicizumab), ger signifikant färre blödningar som kräver behandling, hos vuxna och barn från 12 års ålder med hemofili A utan inhibitorer.

​Nya data visar att patienter med spridd lungcancer lever tre år utan återfall med Alecensa® (alectinib) i första linjen.

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 16:17 CEST

Nya längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III) visar att Alecensa® (alectinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria överlevnaden (median) för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, jämfört med den tidigare standardbehandlingen crizotinib (34,8 månader för Alecensa jämfört med 10,9 månader för crizotinib).

Alecensa godkändes i EU i december 2017 som behandling i första linjen av patienter med ALK-positiv icke småcellig lungcancer. De nya uppföljningsdata som presenteras på den amerikanska cancerkongressen ASCO i juni förstärker Alecensas ställning som ny standardbehandling i första linjen för patienter med denna allvarliga form av lungcancer.

- För den undergrupp av lungcancerpatienter som är aktuella för behandling med denna typ av preparat är detta jättegoda nyheter! Vi får nu möjlighet att erbjuda en behandling som har betydligt längre effekt än tidigare standardbehandling. Dessutom skyddar Alecensa bättre mot utveckling av hjärnmetastaser som annars är en vanlig spridningsväg vid lungcancer, säger överläkare Anders Vikström, lungmedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Intensiv forskning och utveckling för att hitta behandlingar inom lungcancer börjar ge effekt för en väldigt utsatt grupp patienter. Många nya molekyler finns i sen utvecklingsfas och med immunterapier och skräddarsydd precisionsmedicin kan behandling av svårt sjuka patienter visa sig ge lång progressionsfri överlevnad. ALK-hämmaren Alecensa är ett bevis på detta.

Uppföljningen från ALEX-studien (abstrakt nummer 9043)presenteras i sin helhet under ASCO, i Chicago, den 3 juni (Hall A, 8.00 – 11.30 lokal tid)

Läs också det globala pressmeddelandet samt relaterat material i pressrummet.

För mer information

Vicky Chatzakos, medicinsk terapiområdeschef Roche AB, 070-562 12 01, vicky.chatzakos@roche.com

Lotta Luciani, kommunikationschef Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har nio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

Nya längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III) visar att Alecensa® (alectinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria överlevnaden (median) för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, jämfört med den tidigare standardbehandlingen crizotinib (34,8 månader för Alecensa jämfört med 10,9 månader för crizotinib).

Läs vidare »

NT-rådet rekommenderar användning av Gazyvaro▼ vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 17:07 CEST

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Gazyvaro för behandling av tidigare obehandlade patienter med follikulära lymfom. Studieresultat visar att patienter levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades när de fick Gazyvaro i kombination med cytostatika jämfört med Mabthera i kombination med cytostatika.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Roche AB
 • lonetthma.stlutncilaanqpi@urrovqchwme.vpcoaxmat
 • 073-334 23 13

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Roche Diagnostics Scandinavia AB
 • jeaannafy.mfstukenowbatzckjla@xjrogzchhte.kxcovwmvg
 • 070-853 17 90

Om Roche Sverige

Ett av världens främsta forskningsinriktade företag inom läkemedel och diagnostik.

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Adress

Länkar