Media no image

​Nya data visar att patienter med spridd lungcancer lever tre år utan återfall med Alecensa® (alectinib) i första linjen.

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 16:17 CEST

Nya längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III) visar att Alecensa® (alectinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria överlevnaden (median) för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, jämfört med den tidigare standardbehandlingen crizotinib (34,8 månader för Alecensa jämfört med 10,9 månader för crizotinib).

Alecensa godkändes i EU i december 2017 som behandling i första linjen av patienter med ALK-positiv icke småcellig lungcancer. De nya uppföljningsdata som presenteras på den amerikanska cancerkongressen ASCO i juni förstärker Alecensas ställning som ny standardbehandling i första linjen för patienter med denna allvarliga form av lungcancer.

- För den undergrupp av lungcancerpatienter som är aktuella för behandling med denna typ av preparat är detta jättegoda nyheter! Vi får nu möjlighet att erbjuda en behandling som har betydligt längre effekt än tidigare standardbehandling. Dessutom skyddar Alecensa bättre mot utveckling av hjärnmetastaser som annars är en vanlig spridningsväg vid lungcancer, säger överläkare Anders Vikström, lungmedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Intensiv forskning och utveckling för att hitta behandlingar inom lungcancer börjar ge effekt för en väldigt utsatt grupp patienter. Många nya molekyler finns i sen utvecklingsfas och med immunterapier och skräddarsydd precisionsmedicin kan behandling av svårt sjuka patienter visa sig ge lång progressionsfri överlevnad. ALK-hämmaren Alecensa är ett bevis på detta.

Uppföljningen från ALEX-studien (abstrakt nummer 9043)presenteras i sin helhet under ASCO, i Chicago, den 3 juni (Hall A, 8.00 – 11.30 lokal tid)

Ladda också ner och läs det globala pressmeddelandet samt bifogat informationsdokument.

För mer information

Vicky Chatzakos, medicinsk terapiområdeschef Roche AB, 070-562 12 01, vicky.chatzakos@roche.com

Lotta Luciani, kommunikationschef Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har nio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

Nya längre uppföljningsdata från ALEX-studien (fas III) visar att Alecensa® (alectinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria överlevnaden (median) för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, jämfört med den tidigare standardbehandlingen crizotinib (34,8 månader för Alecensa jämfört med 10,9 månader för crizotinib).

Läs vidare »
Media no image
Rwa9fu91agdrnvgszlef

NT-rådet rekommenderar användning av Gazyvaro▼ vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 17:07 CEST

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Gazyvaro för behandling av tidigare obehandlade patienter med follikulära lymfom. Studieresultat visar att patienter levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades när de fick Gazyvaro i kombination med cytostatika jämfört med Mabthera i kombination med cytostatika.

NT-rådet (nya terapier) är en grupp inom Sveriges kommuner och landsting som värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har på uppdrag av NT-rådet har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för Gazyvaro (obinutuzumab) för behandling av tidigare obehandlade patienter med follikulära lymfom (1). Baserat på detta underlag rekommenderar nu NT-rådet landstingen att använda Gazyvaro (obinutuzumab) som behandling vid denna aktuella indikation (2).

I NT-rådets yttrande den 18 maj 2018 framgår att: ”NT-rådets rekommendation till landstingen är att Gazyvaro kan användas i kombination med kemoterapi för behandling av tidigare obehandlade patienter med avancerat follikulärt lymfom (FL) följt av underhållsbehandling hos patienter som svarat på behandling.” Mer detaljer om NT-rådets rekommendation och sammanvägda bedömning finns att läsa här (2).

– Det är mycket glädjande att NT-rådet nu rekommenderar landstingen att använda Gazyvaro vid follikulärt lymfom. Det ger tidigare obehandlade patienter med follikulära lymfom, ett mycket bra behandlingsalternativ och innebär att patienter i hela Sverige nu kan få full tillgång till Gazyvaro, säger Helena Anderin, chef samhällskontakter på Roche i Sverige.

GALLIUM heter den randomiserade fas III-studien som ligger till grund för godkännandet för Gazyvaro som behandling för denna typ av lymfom. Resultaten från GALLIUM visar att patienter med tidigare obehandlade lågmaligna lymfom som fick Gazyvaro i kombination med cytostatika, följt av behandling med endast Gazyvaro levde signifikant längre utan att deras sjukdom försämrades (så kallad progressionsfri överlevnad, PFS) jämfört med de patienter som fick Mabthera i kombination med cytostatika, följt av behandling med endast Mabthera (rituximab).

Efter närmare två och ett halvt år års uppföljning (34,5 månader i median) hade risken för sjukdomsprogress, återfall eller död minskat med 34 procent för de patienter som fick kombinationsbehandling med Gazyvaro jämfört med de patienter i studien som fick kombinationsbehandling med Mabthera, (HR= 0,66; 95% KI: 0,51-0,85, p=0,0012). Mediantiden avseende PFS har ännu inte uppnåtts för någon av de två jämförda patientgrupperna (3).

Om Gazyvaro

Gazyvaro (obinutuzumab), är en anti-CD20-antikropp av typ II, och Roches senaste antikropp för behandling av follikulärt lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Gazyvaro är sedan september 2017 godkänt inom EU för behandling av patienter med tidigare obehandlat follikulärt lymfom (4). Gazyvaro är även godkänt för behandling av patienter med KLL samt patienter med svårbehandlade lågmaligna lymfom och som tidigare behandlats med Mabthera (4). Läs mer om Gazyvaro och GALLIUM-studien i pressmeddelandet från den 22 september 2017 här.

Om Lymfom

Lymfom eller lymfkörtelcancer är en av de cancerformer som ökar mest i världen. I Sverige kan man dock notera att ökningen har avstannat. Lymfom är den åttonde vanligaste cancerformen i Sverige. Cirka 2 000 patienter får varje år en lymfomdiagnos.

Lymfomen är en grupp av olika sjukdomar och kan delas in i två huvudtyper Hodgkins lymfom (HL) och non-Hodgkins lymfom (NHL). Gruppen non-Hodgkins lymfom står för merparten, 85 procent, av alla diagnosticerade fall och här finns ett sextiotal olika undertyper, både högmaligna och lågmaligna. Alla lymfom är behandlingsbara, de högmaligna är botbara. De lågmaligna kan behandlas till mångåriga och goda remissioner men återfall kommer förr eller senare. Lymfomen uppstår i det lymfatiska systemet där det finns en särskild typ av vita blodkroppar som kallas lymfocyter. När de canceromvandlade lymfocyterna ansamlas i den lymfatiska vävnaden till exempel i en lymfkörtel bildas ett lymfom.

Lymfom utvecklas, precis som vid andra cancerformer, när vissa specifika celler i kroppen börja växa till och föröka sig utan kontroll. De canceromvandlade cellerna kan dela sig okontrollerat eller lever längre än de ska. Det leder till ett det ansamlas ett alldeles för stort antal av dessa celler någonstans i kroppen. Orsaken till varför lymfom uppstår är fortfarande relativt okänd.

Två typer av lymfom är vanligast förekommande; det högmaligna lymfomet, diffust storcelligt B-cellslymfom, som drabbar nästan 600 patienter varje år och det lågmaligna lymfomet, follikulärt lymfom, som drabbar cirka 300 patienter varje år och där upprepade återfall är vanligt. Standardbehandling vid lymfom antikroppen Mabthera i kombination med cytostatika.

För mer information

Helena Anderin, chef samhällskontakter, Roche AB, 070-612 12 18, helena.anderin@roche.com

Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef Roche, 070-601 65 12, jan-lov.sandberg@roche.com

Lotta Luciani, kommunikationschef, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

För mer information om lymfom se även här i Roches pressrum på MyNewsdesk, se även: http://www.lymfominfo.se/

Om Roche inom hematologi

I över 20 år har Roche forskat och utvecklat läkemedel som omdefinierat behandlingen inom hematologi och investerar nu mer än någonsin i att ta fram innovativa behandlingsalternativ för människor med blodsjukdomar. Godkända läkemedel är Mabthera (rituximab), Gazyvaro (obinutuzumab). Roches pipeline av potentiella nya läkemedel inom hematologi innefattar anti-PDL1-antikroppen Tecentriq▼ (atezolizumab), ett anti-CD79b-antikropp-läkemedelskonjugat (polatuzumab vedotin/RG7596) och en MDM2-antagonist (idasanutlin). Roches engagemang för att utveckla nya molekyler inom hematologi stäcker sig även utanför onkologin med Hemlibra▼ (emicizumab) en bispecifik monoklonal antikropp för behandling vid hemofili A.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Referenser

1. Hälsoekonomisk bedömning av Gazyvaro för behandling av follikulära lymfom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, 15 maj 2018, https://www.tlv.se/lakemedel/kliniklakemedelsuppdraget/avslutade-halsoekonomiska-bedomningar/arkiv/2018-05-15-halsoekonomisk-bedomning-av-gazyvaro-for-behandling-av-follikulara-lymfom.html

2. NT-rådets yttrande till landstingen gällande Gazyvaro (obinutuzumab) vid follikulärt lymfom, 18 maj 2018, http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Obinutuzumab-(Gazyvaro)-follikul%c3%a4rt-lymfom-180518.pdf

3. Marcus R, et al. Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular Lymphoma, N Engl J Med 2017; 377:1331-1344, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1614598

4. https://www.fass.se/LIF/startpage

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har nio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Gazyvaro för behandling av tidigare obehandlade patienter med follikulära lymfom. Studieresultat visar att patienter levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades när de fick Gazyvaro i kombination med cytostatika jämfört med Mabthera i kombination med cytostatika.

Läs vidare »
Icr16c1dju5uobatpsp8
Mhnch862fk7dmm3q8q52 Ban9zk2fzrtfhr3oi05d

Att vara #5minist är att var rädd om sitt eget liv​

Nyheter   •   Maj 21, 2018 16:38 CEST

Kvinnor som regelbundet går på gynekologisk cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 90 procent. Men trots att provtagningen tar max 5 minuter är det var femte kvinna som låter bli . Många landsting och vårdgivare uppmärksammar nu vikten av cellprovtagning genom att anordna ”Cellprovsveckan”. Vi hjälper till att skapa medvetenhet genom onlinekampanjen #5minist.

Djvbmr2xq9crylm3baxo

Nya långtidsdata för Ocrevus▼(ocrelizumab) visar fortsatt signifikant minskning av sjukdomsaktivitet och fördröjning av funktionsnedsättning vid skovvis multipel skleros (MS)

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 11:15 CEST

​Efter fyra års kontinuerlig behandling kunde en fortsatt minskning av underliggande sjukdomsaktivitet påvisas. Den kognitiva försämringen fördröjdes och den kognitiva förmågan förbättrades. Ocrevus minskade förekomsten av nervskador och inflammationsmarkörer. Nya säkerhetsdata bekräftar tidigare kunskap om Ocrevus nytta-riskprofil för både skovvis MS och primärprogressiv MS.

X2gvmtaxkgptjajlxuik
Rwa9fu91agdrnvgszlef

​EU godkänner Roches Hemlibra▼ för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:38 CET

Hemlibra (emicizumab) är det första läkemedel att godkännas för förebyggande behandling till personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer på närmare 20 år. Hemlibra är även det första godkända läkemedel för behandling av hemofili A som kan administreras subkutant med en tunn nål under huden en gång per vecka.

Se3ebo6ufmcufcwztucx
Rwa9fu91agdrnvgszlef

Poddsuccén Sjukvårdspodden kommer nu med en tredje säsong

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 13:06 CET

Med ny riktning, men fortsatt fokus på att nå en god och jämlik vård i Sverige, fortsätter Roche sin satsning med podcasten Sjukvårdspodden. Jonas Edström faciliterar i denna säsong viktiga samtal mellan patientföreträdare och beslutsfattare. Tisdagen den 20 februari släpps säsongens första avsnitt.

Media no image
Rwa9fu91agdrnvgszlef

​Lovande kombinationsbehandling vid njurcancer

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 07:01 CET

Patienter med en viss typ av njurcancer löpte 26 procent mindre risk för att deras sjukdom skulle förvärras eller leda till död om de behandlades med en kombination av Tecentriq och Avastin jämfört med sunitinib. Detta visar en ny studie som presenteras vid en internationell cancerkonferens i San Fransisco 10 februari.1

PD-L1 är ett protein som finns på cancerceller och/eller immunceller. När PD-L1 binder till sina receptorer innebär det att immunförsvaret mot cancercellerna försvagas. Tecentriq (atezolizumab) är ett så kallat immunterapiläkemedel, en antikropp. Genom att blockera PD-L1 återställer läkemedlet immunförsvarets förmåga att känna igen, söka upp och bekämpa cancercellerna. Läkemedel med denna typ av verkningsmekanism kallas checkpoint-hämmare.

I den nu aktuella fas III-studien (IMmotion 151) deltog drygt 900 patienter med spridd njurcancer vars tumörer uttryckte PD-L1. Hälften fick som första linjens behandling en kombination av Tecentriq och Avastin, de andra cancerläkemedlet sunitinib. Resultaten visar att kombinationsbehandlingen minskade risken för att sjukdomen skulle förvärras eller leda till död med 11,2 månader (invasiv sjukdomsfri överlevnad) mot 7,7 månader för dem som behandlades med sunitinib, en skillnad på 26 procent. Det är den andra fas III-studie som visar på motsvarande positiva resultat med denna kombinationsbehandling.

Även för den totala överlevnaden (overall survival) var resultaten uppmuntrande men kräver vidare analys. Kombinationen förlängde också tiden fram till dess att symtomen började påverka patienternas dagliga liv.

– Vi är glada och stolta över dessa nya data som precis har presenterats. Resultaten ger patienter med spridd njurcancer hopp om en förlängd sjukdomsfrihet jämfört med dagens standardbehandling. Dessutom mådde patienterna bättre och fick färre biverkningar vilket ju är av stor betydelse för livskvaliteten, säger Mats Gudmunsson, Uro-onkolog och Country Medical Lead på Roche AB.

Tecentriq är idag godkänt för behandling av spridd icke-småcellig lungcancer och spridd urinblåsecancer.

Om njurcancer

Omkring 1 000 personer i Sverige drabbas varje år av njurcancer och runt 500 dör i sin sjukdom. Hos de flesta är tumören begränsad enbart till njuren när diagnosen ställs medan 15 procent redan har spridd sjukdom. Oftast saknas symtom och njurcancer upptäcks vanligen i samband med någon annan undersökning, men tecken att vara vaksam på är blod i urinen, värk i sidan, högt blodtryck och avmagring. Om cancern inte spritt sig utanför njuren är operation första alternativ, då en del eller hela njuren tas bort. . Nio av tio som opererats lever efter fem år. Om den redan har spritt sig finns olika läkemedel som bromsar tillväxten. De flesta är mellan 60 och 80 år vid diagnos och sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig bland män som kvinnor. En stark riskfaktor är rökning som beräknas ligga bakom vart fjärde fall.

För mer information

Eva Karlsson, medicinsk terapiområdeschef, Roche AB, 072-552 58 92, eva.karlsson@roche.com Helena Anderin, chef samhällskontakter, Roche AB, 070-612 12 18, helena.anderin@roche.com

Referenser

[1] 2018 Genitourinary Symposium, Abstract 578.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .

Patienter med en viss typ av njurcancer löpte 26 procent mindre risk för att deras sjukdom skulle förvärras eller leda till död om de behandlades med en kombination av Tecentriq och Avastin jämfört med sunitinib. Detta visar en ny studie som presenteras vid en internationell cancerkonferens i San Fransisco 10 februari.

Läs vidare »
Media no image
Rwa9fu91agdrnvgszlef

Positivt CHMP utlåtande för emicizumab för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 06:59 CET

Studieresultat visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt färre blödningar med emicizumab, givet som en subkutan injektion en gång per vecka, jämfört med tidigare behandling med ett bypass-preparat (BPA). Nu är det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten positiv till att emicizumab, godkänns som första antikropp för förebyggande behandling till personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer.

Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) som kommit med ett positivt utlåtande där det rekommenderar att emicizumab godkänns för behandling av barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer (antikroppar) mot dagens förebyggande behandling med faktor VIII-koncentrat (1). Hemofili A är den vanligaste formen av klassisk blödarsjuka. Nästan en av tre med svår hemofili A utvecklar inhibitorer mot dagens förebyggande behandling med faktor VIII-koncentrat. Detta innebär en ökad risk för livshotande blödningar eller upprepade nya blödningar som kan orsaka permanenta ledskador (2).

– Detta positiva besked från CHMP innebär ett viktigt steg mot att personer i Europa med hemofili A med inhibitorer ska få tillgång till denna nya behandling. Emicizumab har visat sig effektivt minska antalet blödningar jämfört med nuvarande tillgängliga läkemedel, och givet i form av en injektion under huden en gång per vecka, kan den också avsevärt minska den belastning som dagens administrering innebär, särskilt för små barn med hemofili A som utvecklat inhibitorer och deras familjer, säger Sandra Horning, MD, medicinsk-och produktutvecklingsdirektör på Roche globalt.

Den 16 november godkände den amerikanska myndigheten, FDA, emicizumab för behandling av barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat. Emicizumab blev då det första nya godkända läkemedlet på närmare 20 år för att behandla personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer. Emicizumab är även det första godkända läkemedel för behandling av hemofili A som kan administreras subkutant med en tunn nål under huden en gång per vecka. Ansökan om godkännande hade av FDA fått en särskilt hög prioritet.

En liknade prioriterad ansökan, som innebär en snabbare handläggning av CHMP för godkännande i EU, ligger till grund för dagens besked. Den innebär en påskyndad utvärdering och är ett förfarande som ges till läkemedel som CHMP anser är av stort intresse för folkhälsan och terapeutisk innovation. Ett slutgiltigt beslut från den Europeiska kommissionen att godkänna emicizumab förväntas inom en snar framtid.

HAVEN 1 och HAVEN 2

CHMP:s positiva utlåtande baseras på resultat från det två fas III-studier, HAVEN 1 och HAVEN 2, som båda visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt färre blödningar med emicizumab givet subkutant en gång per vecka. Studierna är två av de största i sitt slag för personer med hemofili A och som utvecklat inhibitorer.

Resultat från HAVEN I och HAVEN 2 visar:

 • Vuxna och barn från 12 års ålder med hemofili A som utvecklat inhibitorer, i studien HAVEN 1, fick betydligt färre behandlingskrävande blödningar med förebyggande behandling (profylax) med emicizumab givet subkutant en gång per vecka, risken minskade med 87 procent (RR=0,13, p <0,0001) jämfört vid behövs behandling, med BPA.
 • Resultat från en intra-patientanalys i HAVEN 1, den första i sitt slag, visade att förebyggande behandling med emicizumab gav signifikant färre behandlingskrävande blödningar. Risken minskade med 79 procent (RR=0,21, p=0,0003) jämfört med antalet behandlingskrävande blödningar under tidigare förebyggande behandlingen med ett bypass-preparat (BPA), som rapporterats i en non-interventions studie (NIS) före inkludering.
 • Interimresultat från HAVEN 2, där barn under 12 år med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat behandlats med emicizumab, visade att merparten, 87 procent (95% KI: 66,4; 97,2) fick inga blödningar som krävde ytterligare behandling.
 • Resultat från en intra-patientanalys i HAVEN 2, som inkluderade 13 barnen som deltagit i den tidigare NIS, visade dessutom att emicizumab innebar signifikant färre behandlingskrävande blödningar. Risken minskade med 99 procent (RR=0,01, 95% KI: 0,004) jämfört med tidigare behandlingen med en BPA.

De vanligaste biverkningarna för emicizumab (hos 10 procent eller fler) som rapporterats enligt poolade studiedata var reaktioner på injektionsstället och huvudvärk. Hos tre personer i HAVEN 1-studien observerades trombotiska mikroangiopati (TMA) och två personer fick allvarliga trombotiska händelser. Alla dessa händelser var korrelerade till administration av aktiverat protrombinkomplex (Feiba) givets i mer än 100 enheter/kg/24 timmar ackumulerad dos under ett dygn eller mer. Inga nya fall rapporterades vid presentation av långtidsdata från studien HAVEN 1 på den amerikanska hematologikongressen ASH i december 2017.

För mer detaljer om beskedet från CHMP om emicizumab läs här i det engelska pressmeddelandet, inklusive mer detaljer om resultat från HAVEN 1 och HAVEN 2.

Resultat från HAVEN 1, omfattande 109 vuxna och barn från 12 års ålder med inhibitorer, publicerades i juli 2017 i The New England Journal of Medicine (3). Läs mer om de resultaten här.

På den amerikanska hematologikongressen ASH i Atlanta i december presenterades ytterligare studiedata som stärker emicizumab roll som en ny möjlig behandling av barn och vuxna med hemofili A, både utan och med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat, bland annat långtidsdata för HAVEN 2. Läs mer om de resultaten här.

Om emicizumab

Emicizumab (emicizumab, tidigare ACE910) är först i en ny klass målinriktade antikroppsläkemedel för förebyggande, profylaktisk behandling av hemofili A. Emicizumab är en bispecifik monoklonal antikropp. Det innebär att den har dubbel specificitet, och binder både till koagulationsfaktor IXa och X, för att kompensera för den brist på koagulationsfaktor VIII som personer med hemofili A har. Samtliga dessa koagulationsfaktorer har en avgörande roll för att blod ska koagulera. Det kliniska fas III-prövningsprogrammet för emicizumab syftar till att utvärdera säkerhet, effekt och farmakokinetik. Förhoppningen är att studieprogrammet även ska visa att emicizumab skall kunna bidra till att övervinna kliniska utmaningar med dagens behandling av hemofili A, som att vissa personer utvecklar inhibitorer och täta intravenösa injektioner.

Studien HAVEN 1 ingår i det inledande kliniska fas III-programmet för emicizumab och där vuxna och barn från 12 års ålder med inhibitorer (antikroppar) mot faktor VIII-preparat deltagit. HAVEN 2 är den andra fas III-studien och där barn under 12 år med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat provat behandlingen. Emicizumab har i dessa två första fas III-studier, givits som en subkutan injektion med en tunn nål under huden en gång per vecka.

Det kliniska fas III-studieprogrammet för emicizumab omfattar även studier med personer med hemofili A utan inhibitorer och studier som utvärdera om personer kan klara sig med längre intervaller mellan injektionerna utan att förlora effekt (HAVEN 3 och HAVEN 4). Vidare uppföljning av effekt och säkerhetsprofilen av emicizumab sker nu även i öppna fortsättningsstudier och svenska centra deltar.

Studieresultaten som offentliggjorts den 20 november från HAVEN 3, och den 7 december från HAVEN 4, läs mer om det här, kommer att presenteras vid kommande medicinska möten. Ansökan om nya indikationer baserade på resultaten från HAVEN 3 och HAVEN 4 kommer inlämnas till läkemedelsmyndigheterna.

Emicizumab är resultatet av ett forskningssamarbete med japanska Chugai Pharmaceutical, och utvecklas tillsammans med Chugai, Genentech och Roche.

Om hemofili A

Hemofili är en allvarlig, ärftlig sjukdom där en persons blod inte kan koagulera normalt. Sjukdomen kallas även klassisk blödarsjuka, och de vanligaste och mest kända formerna är hemofili typ A eller typ B. När en blödning uppstår hos en frisk person startas en process för att stoppa blödningen och där proteiner, som kallas koagulationsfaktorer VIII (FVIII) samt IXa och X, spelar en avgörande roll för att blodets ska kunna koagulera.

Hos personer med klassisk blödarsjuka finns en ärftlig brist på eller total avsaknad av koagulationsfaktor VIII (hemofili A) eller koagulationsfaktor IX (hemofili B). Sjukdomen ses nästan bara hos pojkar och finns hos cirka 7 av 100 000 pojkar och män. Hemofili A är fyra gånger vanligare än hemofili B (4).

I den medelsvåra och svåra formen av hemofili A uppstår blödningar ofta, speciellt i leder och muskler. Dessa blödningar är mycket smärtsamma och kan innebära en betydande hälsorisk eftersom de ofta förutom smärtan de orsakar kan leda till kronisk inflammation, svullnad, försämrad rörlighet och permanenta ledskador (5).

Sverige har länge varit ett av de länder som är ledande när det gäller tidig förebyggande (profylaktisk) behandling av personer med hemofili A (4). Sjukdomen delas in i mild, medelsvår eller svår. Cirka 50 procent har den medelsvåra eller svårare formen av sjukdomen (6). Spontana blödningar förekommer oftare hos personer med den svårare formen. I Sverige lever cirka 750 pojkar och män med hemofili A (7). Dagens förebyggande standardbehandling vid medelsvår och svår hemofili A är så kallade faktor VIII-koncentrat och som ges i form av intravenösa injektioner vanligtvis tre till fyra gånger per vecka (7).

En allvarlig komplikation med dagens behandling med faktorkoncentrat vid hemofili A är utveckling av inhibitorer mot faktorkoncentraten (8). Dessa blockerande antikroppar, inhibitorer, produceras av kroppens egna immunförsvar och minskar effekten av faktor VIII-koncentrat (9). Detta gör det mycket svårt att erhålla en nivå av FVIII som är tillräcklig för att kontrollera och/eller förhindra blödningar. Hos personer med hemofili A som utvecklar inhibitorer opereras ofta en så kallad port-à-cath in under huden för att underlätta det mer frekventa behovet av behandling.

För mer information

Daniel Tesfa, medicinsk terapiområdeschef, Roche AB, 070-815 99 24, daniel.tesfa@roche.com

Helena Anderin, chef samhällskontakter, Roche AB, 070-612 12 18, helena.anderin@roche.com

Om Roche inom hematologi

I över 20 år har Roche forskat och utvecklat läkemedel som omdefinierat behandlingen inom hematologi och investerar nu mer än någonsin i att ta fram innovativa behandlingsalternativ för människor med blodsjukdomar. Godkända läkemedel är MabThera (rituximab), Gazyvaro (obinutuzumab) och Venclyxto (venetoclax) i samarbete med AbbVie. Roches pipeline av potentiella nya läkemedel inom hematologi innefattar en anti-PDL1-antikropp (atezolizumab/MPDL3280A), en anti-CD79b-antikropp-läkemedelskonjugat (polatuzumab vedotin/RG7596) och en liten molekyl antagonist av MDM2 (idasanutlin/RG7388). Roches engagemang för att utveckla nya molekyler inom hematologi stäcker sig även utanför onkologin med emicizumab en bispecifik monoklonal antikropp för behandling vid hemofili A.

Referenser

1. Besked från CHMP den 26 januari 2018, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/01/news_detail_002893.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

2. European Haemophilia Consortium [Internet; cited 2018 January]. Available from: https://www.ehc.eu/bleeding-disorders/inhibitors/

3. Oldenburg J, et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors (HAVEN 1), N Engl J Med, online, 10 juli 2017, http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1703068

4. Nordic Hemophilia Council guidelines for the diagnosis and treatment of hemophilia, congenital hemofili, www.nordhemophilia.org, uppdaterad version giltig till 31 dec 2017, s 7-8

5. Franchini M, Mannucci PM. Hemophilia A in the third millennium. Blood Rev 2013:179-84.

6. Marder VJ, et al. Hemostasis and Thrombosis. Basic Principles and Clinical Practice. 6th Edition, 2013. Milwakee, Wisconsin. Lippincott Williams and Wilkin.

7. Socialstyrelsen 2015, Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom) http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/blodarsjukahemofiliaochbsamtsv

8. Gomez K, et al. Key issues in inhibitor management in patients with haemophilia. Blood Transfus. 2014; 12:s319–s329.

9. Whelan, SF, et al. Distinct characteristics of antibody responses against factor VIII in healthy individuals and in different cohorts of haemophilia A patients. Blood 2013; 121: 1039-48.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .

Studieresultat visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt färre blödningar med emicizumab, givet som en subkutan injektion en gång per vecka, jämfört med tidigare behandling med ett bypass-preparat (BPA).

Läs vidare »
Media no image
Rwa9fu91agdrnvgszlef

​EU godkänner Ocrevus▼som första läkemedel vid både skovvis multipel skleros och primärprogressiv multipel skleros

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 09:15 CET

Ocrevus (ocrelizumab) är ett nytt sjukdomsmodifierande antikroppsläkemedel som nu godkänts för behandling av två olika former av multipel skleros (MS). Ocrevus godkänns för behandling av aktiv skovvis MS (RMS), den vanligaste formen av MS och för behandling av tidig primärprogressiv MS (PPMS). PPMS är en svårare form av MS som innebär en stadigt ökande funktionsnedsättning. För PPMS har det fram till idag saknats godkända behandlingar.

Ocrevus (ocrelizumab) har nu blivit godkänt inom EU för behandling av patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Ocrevus godkänns även för behandling av patienter med tidig primärprogressiv multipel skleros (PPMS) med avseende på sjukdomsduration och nivå av funktionsnedsättning samt bilddiagnostiska fynd karakteristiska för inflammatorisk aktivitet. Ocrevus ges via dropp två gånger per år.

Multipel skleros är en kronisk sjukdom som idag inte kan botas. I Sverige lever omkring 20 000 personer med MS (1). Sjukdomen är vanligare i Sverige jämfört med många andra länder i världen. Kvinnor insjuknar dubbelt så ofta som män.

– Vi är mycket glada över detta godkännande som innebär att personer med multipel skleros får tillgång till ett nytt värdefullt behandlingsalternativ. Ocrevus har visat övertygande resultat i studier både vid skovvis MS och primärprogressiv MS. Vid primärprogressiv MS, som är en svårare form av MS, saknas idag godkända behandlingar. Vi arbetar nu intensivt för att göra Ocrevus tillgängligt för personer med MS i Sverige så snart som möjligt, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Roche i Sverige.

– Det är glädjande att vi nu kan utöka behandlingsalternativen för aktiv skovvis MS och för första gången fått en godkänd behandling för primärprogressiv MS. Bra att EU avgränsat indikationen till tidig primärprogressiv MS då det under detta skede oftare föreligger en inflammatoriskt aktiv sjukdom. Den kombinerade indikationen, höga effekten och säkerhetsprofilen för ocrelizumab är en förutsättning för att behandlingen skall utgöra ett attraktivt alternativ bland övriga MS behandlingar, säger Jan Lycke, professor i neurologi, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

EU-kommissionens godkännande av Ocrevus baseras på resultat från tre fas III-studier som samtliga uppnådde sina primära effektmått och flera viktiga sekundära effektmått.

Resultat från studierna OPERA I och OPERA II visar att Ocrevus hos personer med skovvis MS har en betydligt bättre effekt efter två års behandling jämfört med behandling med interferon beta-1a (Rebif). Antal årliga sjukdomsskov minskade med nästan hälften, och behandling med Ocrevus fördröjde signifikant försämringen av sjukdomen. I Ocrevus gruppen var det också signifikant fler patienter som inte visade tecken på sjukdomsaktivitet mätt som inflammatoriska hjärnlesioner, återfall och funktionsnedsättning.

Resultat från ORATORIO studien visade att Ocrevus signifikant fördröjde funktionsnedsättning och förekomst av inflammatoriska hjärnlesioner jämfört med placebo hos personer med primärprogressiv MS (PPMS). Patienterna följdes i genomsnitt under tre år.

De vanligaste biverkningarna för Ocrevus som rapporterades i alla tre studier var infusionsrelaterade reaktioner och övre luftvägsinfektioner. Dessa var i regel milda till måttliga. Ocrevus är redan godkänt för behandling av MS i en rad länder utanför EU, bland annat i USA, Kanada, Australien och Schweiz. Hittills har mer än 30 000 patienter behandlats med Ocrevus.

Om Ocrevus

Ocrevus (ocrelizumab) är ett målstyrt antikroppsläkemedel utvecklat för att specifikt rikta sig mot CD20-positiva B-celler. CD20 är ett protein som finns på ytan av kroppens B-celler, vilka har en nyckelroll i inflammationen som uppstår vid multipel skleros och resulterar i skador på myelin och axoner. Dessa skador leder på sikt till funktionsnedsättning hos de flesta personer med MS. Kliniska studier visar att Ocrevus minskar antalet CD20 positiva B-celler. Däremot påverkar Ocrevus inte stamceller eller plasmaceller vilket betyder att viktiga funktioner i immunförsvaret bevaras.

Resultaten från OPERA I och OPERA II, där svenska centra deltar, och ORATORIO publicerades i The New England Journal of Medicine i december 2016, läs mer om resultaten i pressmeddelandet här.

Vidare uppföljning av effekt och säkerhetsprofilen av Ocrevus sker i öppna fortsättningsstudier inom ramen för OPERA och ORATORIO studierna. På två internationella vetenskapliga konferenser, EAN i juni 2017 och på ECTRIMS i oktober 2017 presenterades ytterligare studiedata som stärker Ocrevus roll som ny behandling både vid skovvis MS och vid primärprogressiv MS. Läs mer om de resultaten i det engelska pressmeddelandet från EAN, respektive från ECTRIMS.

Dessutom sker kompletterande dokumentation av effekt och säkerhet för Ocrevus i nya internationella studier med svenskt deltagande. Fem svenska sjukhus medverkar: Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Karolinska sjukhuset i Solna, Karolinska sjukhuset i Huddinge, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Centralsjukhuset i Karlstad.

Om multipel skleros

Multipel skleros (MS) drabbar uppskattningsvis 2,3 miljoner människor i världen (2, 3) och är en kronisk sjukdom som idag inte kan botas. I Sverige lever omkring 19 000 personer med MS. Sjukdomen är vanligare i Sverige jämfört med många andra länder i världen. Kvinnor insjuknar dubbelt så ofta som män.

MS uppstår när immunförsvaret angriper det skyddande fettinnehållande lagret, myelinet, som omger nervtrådarna (axonerna) i centrala nervsystemet och leder då till en lokal inflammation. Inflammationen kan orsaka en mängd olika symptom som t ex muskelsvaghet, extrem trötthet (fatigue) och synrubbningar, vilka ibland även kan leda till kvarstående funktionsnedsättning (4, 5, 6). De flesta som drabbas av MS får sina första symptom i 20-40 års åldern, vilket gör sjukdomen till den största icke-trauma relaterade orsaken till funktionsnedsättning hos unga vuxna (7).

Skovvis MS är den vanligaste formen av sjukdomen och cirka 85 procent av patienterna har denna form vid tiden för diagnos (8). Skovvis MS kännetecknas av episoder av nya eller förvärrade symtom (skov) följt av perioder av återhämtning.

Primärprogressiv MS (PPMS) är en annan form av sjukdomen som karaktäriseras av fortlöpande försämring av symtom utan de karaktäristiska skoven (9, 10). Uppskattningsvis 15 procent av personer med MS har den primärprogressiva formen av sjukdomen (9). Godkända behandlingar saknas idag för PPMS.

Vid alla former av MS kan det finnas en pågående sjukdomsaktivitet, även hos patienter som inte har uppenbara symtom eller under perioder då symtom inte verkar förvärras (11). Inflammationer och efterföljande skador som leder till ärrbildning i centrala nervsystemet vid MS kallas lesioner, eller plack. Dessa kan upptäckas med hjälp av magnetkamera (MRT).

Hur snabbt funktionsförmågan försämras vid MS varierar och oavsett förlopp försämras den successivt över tid (9). Ett viktigt mål med behandlingen är att bromsa sjukdomsaktiviteten i ett tidigt skede för att minska takten av funktionsnedsättning (12).

För mer information

Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef, Roche AB, 070-568 75 22, margareta.olsson_birgersson@roche.com

Helena Anderin, chef samhällskontakter, Roche AB, 070-612 12 18, helena.anderin@roche.com

Engelskt pressmeddelande och pressfilm om Ocrevus godkännande se här på roche.com.

Om Roche inom neurovetenskap

Neurovetenskap är ett område i fokus för forskning och utveckling på Roche. Företagets mål är att utveckla behandlingsalternativ som baseras på centrala nervsystemets biologi för att kunna förbättra livet för människor med kroniska och allvarliga sjukdomar. Roche har mer än ett dussin läkemedel under klinisk utveckling för multipel skleros, Neuromyelitis optica, Alzheimer’s sjukdom, spinal muskelatrofi, Parkinson’s sjukdom, Down’s syndrom och autism.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Referenser

1. Svenskaneuroregister. Årsrapport 2016-2017.

2. Multiple Sclerosis International Federation. (2013). Atlas of MS 2013. Available at: http://www.msif.org/about-us/advocacy/atlas/.

3. National Institutes of Health-National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Multiple Sclerosis: Hope Through Research.

Available at: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Hope-Through-Research/Multiple-Sclerosis-Hope-Through-Research.

4. Ziemssen T. (2005). Modulating processes within the central nervous system is central to therapeutic control of multiple sclerosis. J Neurol, 252(Suppl 5), v38-v45.

5. Hauser S.L. et al. (2012). Multiple sclerosis and other demyelinating diseases. In Harrison’s Principles of Internal Medicine (pp.3395-3409). New York, NY: McGraw Hill Medical.

6. Hadjimichael O. et al. (2007). Persistent pain and uncomfortable sensations in persons with multiple sclerosis. Pain, 127(1-2):35-41.

7. Multiple Sclerosis International Federation. What is MS? Available at http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/.

8. National Multiple Sclerosis Society. Types of MS. Available at http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS.

9. Lublin F.D., Reingold S.C. (1996) Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Neurology, 46(4):907–11.

10. Lublin F.D. et al. (2014). Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology, 83(3):278-86.

11. Erbayat A, et al. (2013). Reliability of classifying multiple sclerosis disease activity using magnetic resonance imaging in a multiple sclerosis clinic. JAMA Neurol, 70(3):338-44.

12. MS Brain Health. Time Matters in Multiple Sclerosis. Available at http://msbrainhealth.org/perch/resources/time-matters-in-ms-report-may16.pdf.

Om Roche
Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .

Ocrevus (ocrelizumab) är ett nytt sjukdomsmodifierande antikroppsläkemedel som nu godkänts för behandling av två olika former av multipel skleros (MS). Ocrevus godkänns för behandling av aktiv skovvis MS (RMS), den vanligaste formen av MS och för behandling av tidig primärprogressiv MS (PPMS).

Läs vidare »
Qdfgruuumpbvx1q4kiwf

FDA godkänner Perjeta▼ för behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 07:00 CET

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har med extra skyndsamhet beslutat att godkänna kombinationen av läkemedlen Perjeta, Herceptin och cytostatika som behandling efter kirurgi för tidig HER2-positiv bröstcancer med hög risk för återfall.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Chef Samhällskontakter
 • xhnnhesrlebyxrnabm.azvzzndxverinwnwgukjf@rpmdjmucnqhocimhezxitbozehe.cbkjrkdrxom
 • +46 70 612 12 18
 • +46 8 726 12 64

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Roche Diagnostics Scandinavia AB
 • jenny.stenbacka@roche.com
 • +46 708 53 17 90

Om Roche Sverige

Ett av världens främsta forskningsinriktade företag inom läkemedel och diagnostik.

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Adress

Länkar