Skip to main content

ASCO: Nya säkerhetsdata stärker Perjetas roll som ny standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 10:59 CEST

I Socialstyrelsens nya riktlinjer som publicerades den 23 april rekommenderas Perjeta vid tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer. Perjeta har för dessa patienter visat sig ge en signifikant fördel i överlevnad jämfört med enbart Herceptin i kombination med cytostatika, och rekommenderas numera som ny standardbehandling. Första resultat från en kompletterande stor internationell studie (PERUSE), med svensk medverkan, ger ny värdefull information om olika behandlingsmöjligheter med Perjeta vid spridd sjukdom. Genom ett test kan man avgöra om tumören är HER2-positiv och lämplig för denna terapi. Man skräddarsyr med andra ord behandlingen till de patienter som har störst nytta av den.

Perjeta (pertuzumab) är det första läkemedlet i en ny klass målinriktade läkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Perjeta är sedan mars 2013 godkänt inom EU för behandling av kvinnor med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin och docetaxel, ett cytostatikum.

Behandling där Perjeta ingick har i den registreringsgrundande studien CLEOPATRA visat sig ge en signifikant förlängd överlevnad jämfört med tidigare standarsbehandling, enbart Herceptin i kombination med docetaxel (1). Förutom docetaxel finns även andra så kallade taxaner, till exempel paclitaxel, som ofta ingår i standardbehandlingen av spridd HER2-positiv bröstcancer. I den internationella studien PERUSE har tre olika typer av taxaner studerats i kombination med Herceptin och Perjeta hos patienter med spridd sjukdom.

PERUSE syftar till att fortsatt undersöka säkerhetsprofilen för Perjeta och på den amerikanska cancerkongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, presenterades förra helgen för första gången säkerhetsdata från PERUSE. Patienter från sex centra i Sverige deltar; Göteborg, Gävle, Karlstad, Lund, Västerås och Växjö.

Resultaten som presenterats är en så kallade interimsanalys av säkerhetsdata som avser behandling av 704 av totalt 1500 patienter med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer som fått behandling med Perjeta tillsammans med antikroppen Herceptin och den behandlande läkarens val av tre olika taxaner. 320 av patienterna är behandlade med docetaxel, 331 paclitaxel och 45 nab-paklitaxel (2).

Resultaten från analys visar att säkerhetsprofilen var jämförbar med tidigare rapporterade biverkningar för kombinationen Perjeta, Herceptin och docetaxel samt att kombinationen Perjeta, Herceptin och paklitaxel är vältolererad (2).

Mer om PERUSE
PERUSE är en stor internationell studie med Perjeta där rekrytering av patienter startade hösten 2012. Syftet med PERUSE är att ytterligare studera säkerhet och effekt vid behandling med Perjeta i kombination med Herceptin och olika typer av taxaner hos kvinnor med spridd HER2-positiv bröstcancer. Totalt räknar man med att 1 500 patienter kommer att inkluderas i studien, varav cirka 30 från Sverige. Den 13 september 2013 hade 704 av de 1 500 planerade patienterna följts under minst sex veckor, och det är dessa 704 som ingår i resultaten som presenterats. Rekrytering av patienter kommer att pågå fram tills juli 2014.

Om Perjeta (pertuzumab)
Perjeta är den första substansen i en ny klass antikroppsläkemedel som kallas HER2-dimeriseringshämmare. Läkemedlet är riktat mot HER2-receptorn på bröstcancercellerna. Perjeta förhindrar att HER2-receptorn kopplas ihop med andra HER-receptorer som EGFR/HER1, HER3 och HER4. Denna ihopkoppling (dimerisering) anses spela en viktig roll för cancercellerna förmåga att växa och sprida sig. Perjeta är det första läkemedel som tagits fram för att specifikt förhindra denna sammanslagning av receptorer. Verkningsmekanismen antas vara att den signalering som normalt aktiveras efter att HER2-receptorn kopplat ihop sig med en annan HER-receptor blockeras. Detta i sin tur kan förhindra tumörtillväxt eller leda till att cancercellerna dör. Genom att Perjeta binder till HER2-receptorn kan också immunförsvaret aktiveras så att det angriper och förstör cancercellerna. Verkningsmekanismerna hos Perjeta och Herceptin tros komplettera varandra eftersom båda binder till HER2-receptorn men på olika ställen. Syftet med att kombinationsbehandla med Perjeta, Herceptin och cytostatika är att få en än mer effektiv behandling av HER2-positiv bröstcancer. Perjeta ges direkt i blodet, intravenöst, genom infusion (dropp).

Den registreringsgrundande studien CLEOPATRA presenterades i december 2011 och resultat från studien visade att den progressionsfria överlevnaden förlängdes med sex månader (2). Ett år senare redovisades uppdaterade resultat som visade att kombinationsbehandling med Perjeta ger en signifikant förlängd överlevnad jämfört med tidigare standardbehandling (3).

Flera studier där Perjeta ges tillsammans med Herceptin (trastuzumab) vid spridd HER2-postiv bröstcancer pågår för tillfället och säkerhetsdata från dessa studier visar att kombinationen tolererats väl av patienterna. Dessutom pågår två studier med svensk medverkan där Perjeta utvärderas som förebyggande behandling vid tidig upptäckt av HER2-positiv bröstcancer. Läs mer här om de studierna APHINITY och KAITLIN.

Roche har i över 20 år forskat kring HER2s roll vid bröstcancer och Perjeta är ett resultat av denna forskning. Ett diagnostiskt test används för att se om en person har en HER2-positiv bröstcancer och om behandling med Perjeta och Herceptin är lämplig.

Om HER2-positiv bröstcancer
I Sverige får närmare 8 000 kvinnor bröstcancer varje år (4) och ungefär 1 400 kvinnor dör i metastaserad bröstcancer varje år (5). Av dessa har omkring 15 procent HER2-positiv bröstcancer (6). Det är en cancerform med en ökad risk för spridning och återfall. HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein, som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att reglera cellens tillväxt och delning. Vid HER2-positiv bröstcancer finns ett ökat antal sådana proteiner. HER2 stimulerar då kraftig celltillväxt och celldelning. HER2-testning skall idag ingå som en rutinundersökning vid diagnos av bröstcancer (7). Idag inriktar sig cancerforskningen allt mer på att individualisera behandlingen. Det innebär att läkemedlen skräddarsys för en viss patient och dennes tumörform. Det är enbart patienter som har en HER2-positiv tumör som kan komma ifråga för skräddarsydd behandling med antikropparna Herceptin, Perjeta eller antikropp-läkemedelskonjugatet Kadcyla.

Socialstyrelsens nya uppdaterade riktlinjer för bröstcancersjukvård publicerades den 23 april 2014 och där rekommenderas nu även Perjeta och Kadcyla, vid spridd HER2-positiv bröstcancer (8). Läs mer här.

För mer pressinformation om Herceptin, Perjeta och Kadcyla se pressrummet på My Newsdesk.

För mer information
Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef Roche, 070-601 65 12, jan-olov.sandberg@roche.com
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com För mer information

Fler pressmeddelanden om HER2-positiv bröstcancer se pressrummet på MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/her2-positiv-broestcancer, se även www.breastfriends.se

Referenser
1. First-line pertuzumab (P), trastuzumab (H), and taxane therapy for HER2-positive locally recurrent/metastatic breast cancer (LR/mBC): Interim safety results (N=704) from PERUSE, ASCO May 2014, abstract 548, http://abstracts.asco.org/144/AbstView_144_128385.html, samt se även poster http://meetinglibrary.asco.org/content/128385-144
2. Swain MS et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2013; 14: 461-471.
3. Baselga J, Cortes J, Sung-Bae K, et al. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2012; 366:109-19.
4. Cancerförekomst i Sverige 2010, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-15
5. Dödsorsaksregistret 2012, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6/Sidor/default.aspx
6. Rydén L et al. Reproducibility of human epidermal growth factor receptor 2 analysis in primary breast cancer: a national survey performed at pathology departments in Sweden. Acta Oncol 48:860-866, 2009.
7. Svenska Bröstcancergruppen, Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer, uppdaterad 110131, www.swebcg.se/Files/Docs/Nationella_riktlinjer110131.pdf
8. Första uppdaterade nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, 23 april 2014, Nationella riktlinjer för bröstcancer, Vetenskapligt underlag bröstcancer http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad.  Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i World Health Organization  Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2013 hade Roche över 85 000 anställda runt om i världen och investerade över 8,7 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling.  Koncernens försäljning uppgick till 46,8 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.  I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics  Scandinavia AB med 94 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116  anställda 2013. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.

Bifogade filer

PDF-dokument