Skip to main content

Avastin ger ny möjlighet för patienter med HER-2 negativ metastaserad eller lokalt avancerad bröstcancer

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2014 15:00 CEST

Idag presenteras de två studierna IMELDA och TANIA på den internationella cancerkongressen ESMO i Madrid. Bägge studierna visar positiva resultat gällande behandling med Avastin för patienter med HER-2 negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer.


Avastin finns sedan länge tillgängligt som tillägg till cytostatika vid första linjens behandling av metastaserad bröstcancer. Resultaten från de nya studierna visar även på nya sätt att använda Avastin.

IMELDA är en randomiserad, öppen, tvåarmad studie som utvärderat effekt och säkerhet av Avastin (bevacizumab) och Xeloda (kapecitabin) i kombination som underhållsbehandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad HER2-negativ bröstcancer. Studien uppnådde sitt primära effektmått och visar att tillägget av Xeloda till Avastinbehandlingen ökade tiden till dess att sjukdomen förvärrades (PFS) signifikant från 4,3 till 11,9 månader. Även den totala överlevnaden (OS) ökade signifikant från 23 till 39 månader jämfört med enbart Avastin.

TANIA jämförde behandling i en linje med behandling i flera linjer med Avastin i kombination med kemoterapi vid HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Studien visade att patienter som behandlades med Avastin i första linjen samt två eller tre ytterligare linjer levde signifikant längre tid utan att sjukdomen förvärrades (PFS) än om de enbart fått Avastin i första linjen; 6,3 månader jämfört med 4,2 månader.

 – Att lägga till Avastin till kemoterapi vid första linjens behandling av lokalt avancerad eller metastaserad HER2-negativ bröstcancer har i tidigare publicerade studier visats ge signifikanta fördelar för patienterna, till skillnad från studier i det adjuvanta behandlingsskedet. Dessa nya studieresultat bekräftar att Avastin har en plats vid behandling av denna patientgrupp säger Emma Flordal-Thelander, medicinskt ansvarig för bröstcancer på Roche.

Om Avastin
Avastin är en antikropp som bromsar tumörutvecklingen genom att hämma bildandet av nya blodkärl, detta orsakar brist på syre och näring i cancertumören, vilket i sin tur leder till att tumören krymper. Samtidigt minskas cancercellernas möjlighet att sprida sig via blodet till andra delar av kroppen. Tumören blir även mer mottaglig för cytostatika. Avastin leder vid olika cancerformer till att patienten lever längre och/eller lever längre utan att sjukdomen förvärras. Avastin är ett läkemedel med väldokumenterad säkerhet från mer än 1 000 000 behandlade patienter.

Avastin är godkänt inom EU för behandling av fem cancersjukdomar; första linjens behandling av spridd bröstcancer, tarmcancer (tjock- och ändtarmscancer), lungcancer, äggstockscancer samt njurcellscancer. Det pågår forskning kring Avastins effekt på ytterligare cancersjukdomar, så som hjärntumörer och livmoderhalscancer.

Om Xeloda
Xeloda (capecitabin) är ett cytostatikum i tablettform. Läkemedlet aktiveras via ett enzym i tumörvävnad och blir huvudsakligen verksamt först i tumören där effekten behövs. Detta har stor betydelse för såväl behandlingsresultat som biverkningsprofil.

För mer information
Emma Flordal-Thelander, medicinskt ansvarig för bröstcancer på Roche, 08-726 11 49
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, tommy.ringart@roche.com, 0705-62 11 40

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad.  Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i World Health Organization  Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2013 hade Roche över 85 000 anställda runt om i världen och investerade över 8,7 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling.  Koncernens försäljning uppgick till 46,8 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.  I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics  Scandinavia AB med 94 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116  anställda 2013. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.

Bifogade filer

PDF-dokument