Skip to main content

CHMP rekommenderar EU-godkännande av Avastin i kombination med Tarceva för behandling av avancerad lungcancer

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 15:39 CEST

För patienter med en speciell sorts spridd lungcancer ger cancerläkemedlen Avastin och Tarceva i kombination signifikant längre överlevnad utan att sjukdomen förvärras, jämfört med enbart Tarceva. Därför rekommenderar nu EU:s läkemedelskommitté att kombinationsbehandlingen godkänns.

Europeiska Unionens läkemedelskommitté CHMP (European Union´s Committee for Medical Products for Human Use) har utfärdat en så kallad positive opinion för kombinationsbehandling med Tarceva (erlotinib) och Avastin (bevacizumab) som första linjens behandling av vuxna patienter med spridd EGFR-muterad icke småcellig lungcancer (NSCLC). Detta betyder att läkemedelskombinationen sannolikt kommer att godkännas för användning i EU inom de närmaste 60 dagarna.

Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer, den cancerform som skördar flest liv. År 2014 avled över 3 500 personer på grund av lungcancer i Sverige. Cirka 10 procent av patienterna med icke småcellig lungcancer har den så kallade EGFR-mutationen.

CHMP:s beslut om positive opinion baseras främst på en fas II-studie benämnd JO25567. Studien visade att patienter som behandlades med Avastin- och Tarcevakombination levde i median 6,3 månader längre utan att deras sjukdom förvärrades jämfört med de patienter som endast behandlades med Tarceva. Risken för progress av sjukdomen eller död minskade med 46% hos de patienter som fick kombinationsbehandlingen.

För mer information
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com
Mira Ernkvist, medicinsk terapiområdeschef, Roche, 08-726 11 41, mira.ernkvist@roche.com

Om Tarceva
Tarceva (erlotinib) är en liten molekyl som tränger in i cancercellen och blockerar aktiviteten hos EGFR (epidermal growth factor receptor) som är en receptor på cancercellens yta. Den här speciella receptorn ger cellerna signal att växa och dela sig.

Vissa NSCLC tumörer har aktiverade mutationer i EGFR-genen vilket leder till strukturella förändringar i EGFR-proteinet så att dem ständigt har en ökad aktivitet. Med andra ord fortsätter cancercellen att dela sig okontrollerat.
När Tarceva binder till EGFR leder det till att tumörcellens tillväxt bromsas upp och den okontrollerade celldelningen stoppas. Eftersom Tarceva inte är ett cellgift har det förhållandevis lindriga biverkningar. Vanligast är utslag och diarré. Biverkningarna brukar kunna regleras genom justeringar av dosen.
Behandling med en EGFR-hämmare är idag standardbehandling för patienter med icke-småcellig lungcancer om de har en EGFR-mutation.
Tarceva godkändes 2005 och används idag som första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC med positiv EGFR-mutation och till patienter med mutationen och som sviktat på tidigare kemoterapi.

Om Avastin
Avastin (bevacizumab) är en antikropp som tillhör läkemedelsgruppens angiogeneshämmare – den förhindrar bildandet av nya blodkärl (angiogenes). Blodförsörjning är avgörande för att en tumör ska kunna växa utöver en viss storlek (2 mm) och sprida sig (metastasera). Tumörer kan stimulera sin egen blodförsörjning genom att bland annat utsöndra VEGF (vascular endothelial growth factor) – en viktig faktor vid tumörtillväxt. Avastin är en antikropp som specifikt hämmar VEGF och därmed bidrar till att blodkärlen i tumören tillbakabildas och nybildning av blodkärlen hämmas. Avastins specifika VEGF-hämning gör att läkemedlet på ett effektivt sätt kan kombineras med ett stort antal cytostatikabehandlingar och andra cancerbehandlingar. Avastin är godkänt i Europa för behandling av avancerade stadier av bröstcancer, tarmcancer, lungcancer, njurcancer och äggstockscancer. Avastin är den enda angiogeneshämmare som är tillgänglig för behandling av alla dessa olika cancerformer, som tillsammans orsakar 2,5 miljoner dödsfall varje år. Drygt en miljon patienter har hittills behandlats med Avastin sedan det första godkännandet kom 2005. 

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har sju år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2015 mer än 91,700 anställda över hela världen. År 2015 investerade Roche 9,3 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 48,1 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2015. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se

Bifogade filer

PDF-dokument