Skip to main content

​Egenvård för Waranpatienter är kostnadsbesparande enligt TLV

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:01 CET

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) har den 15 december publicerat en hälsoekonomisk utvärdering gällande självmonitorering vid behandling med warfarin. TLV drar slutsatsen att egenvård ger en besparing för vården efter 18 månader.

– Vi välkomnar TLV:s hälsoekonomiska utvärdering gällande självmonitorering vid behandling med warfarin. Det är ett viktigt steg mot en mer jämlik vård och landstingen har nu samma underlag för att kunna fatta beslut om kostnadsfrihet. Idag får många patienter betala CoaguChek själva och vi hoppas att fler nu ska kunna erbjudas möjligheten till egenvård. Förutom att spara kostnader för vården är den stora fördelen en ökad livskvalitet och frihet för patienten, säger Ingvar Rydén, medicinsk chef, Roche Diagnostics Scandinavia AB.

TLV har inom ramen för ett regeringsuppdrag gällande medicintekniska produkter och metoder tagit fram en hälsoekonomisk utvärdering gällande självmonitorering vid behandling med warfarin.
TLV drar slutsatsen att egenvård är ett kostnadsbesparande alternativ för sjukvården jämfört med rutinsjukvård efter 18 månader.

Vidare framgår att även möjligheten till enbart självtestning, dvs där patienterna testar sina värden själva men får hjälp med dosering av vården via telefon, webb etc, är ett kostnadsneutralt alternativ för vården gällande patienter som använder analysinstrumentet i minst fyra år.

Den främsta kostnadsbesparingen beror på minskat antal besök i sjukvården, där en genomsnittlig warfarinpatient besöker rutinvården 17 gånger per år medan en självmonitorerande patient endast gör 2 rutinbesök. De uppstartskostnader som uppstår, främst i form av instrumentinköp samt utbildning för patienten, gör att egenvård blir kostnadsbesparande för vården efter 18 månader. För patienter som självtestar tillkommer kostnad för telefonkontakt med vården vid alla självtesttillfällen vilket ökar kostnaderna i jämförelse med egenvård. Detta blir kostnadsneutralt efter fyra år.

TLV kontaterar att den kliniska effekten och patientnyttan för egenvård och självtest är välstuderad och att internationella metaanalyser visar att effekten av självmonitorering är minst lika bra eller bättre i jämförelse med rutinsjukvård.Läs TLVs utvärdering i sin helhet här (1).

Om självtest och egenvård

Warfarin (Waran) är ett blodförtunnande läkemedel vars effekt regelbundet måste kontrolleras för att säkerställa optimal effekt och minimera biverkningar. I dag självmonitorerar cirka 4 000 patienter i Sverige. Patienter som själva testar sitt värde och lär sig att dosera sitt läkemedel slipper att regelbundet åka till sjukhus på kontroll och vara beroende av sjukvården, så kallad egenvård. Självtest innebär att patienten enbart testar sitt värde själv men doserar sitt läkemedel efter kontakt med vården via exempelvis telefon.
SBU har i en rapport 2007 som bekräftades i en översyn 2014 konstaterat att självtestning och egenvård vid användning av blodproppsförebyggande läkemedel kan vara aktuellt för
10-20 procent av waranpatienterna (2).

Patienter som utför sin provtagning i hemmet har i studier konstaterats föredra denna vårdform framför rutinsjukvård (3). Detta bland annat på grund av minskad oro, minskade antal resor i samband med provtagning och minskad bundenhet till hälso- och sjukvården

Endast ett fåtal landsting har beslutat om kostnadsfrihet för patienten att använda analysinstrumentet CoaguChek. I de flesta landsting får patienten idag betala analysinstrumentet själv.

Om CoaguChek

Patienter som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran, kan själva med CoaguChek XS testa sitt PK(INR)-värde och utbildas i att själva reglera sin behandling. Det innebär en frihet för patienten som inte längre är beroende av att besöka sjukhus eller vårdcentral för regelbunden kontroll samt en kostnadsbesparing för vården.

För mer information kontakta

Helen Krut, kommunikationschef, Roche Diagnostics Scandinavia AB, 08-404 88 25, 076-107 52 11, helen.krut@roche.com

Referenser

1. TLVs kunskapsunderlag, Hälsoekonomisk utvärdering gällande självmonitorering vid behandling med warfarin, se här.
2. SBU 2014, se här.
SBU 2007, se här.

3. Gadisseur, A.P. et, al., Patient – self management of oral anticoagulant care vs. management by specialized anticoagulation clinics: positive effects on quality of life. J Thromb Haemost, 2004.2(4): p.584-91

Om Roche

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad. Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i WHO Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2014 hade Roche över 88 500 anställda runt om i världen och investerade över 8,9 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling. Koncernens försäljning uppgick till 47,5 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 90 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2014. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.