Skip to main content

Erivedge långtidsverkande mot avancerad basalcellscancer

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 13:30 CEST

Patienter som svarat bra på behandling med Erivedge fick inte tillbaka sin basalcellscancer när de avslutat behandlingen. Det visar uppföljningsdata från den registreringsstudie som presenterades på ASCO under måndagen.

Erivedge (vismodegib) fick som första läkemedelsbehandling mot avancerad basalcellscancer ett EU-godkännande i juli 2013. Det europeiska godkännandet bygger till stor del på en internationell registreringsstudie, ERIVANCE, där 104 patienter från Europa, USA och Australien deltagit.

Det är uppföljande data från ERIVANCE-studien som nu visar att flertalet av de patienter som behandlats framgångsrikt med Erivedge inte heller fått någon återväxt av tumören efter det att de upphört med behandlingen under den tid som studien följts upp.

I de data som nu presenterades kunde forskarna visa att i gruppen patienter med lokalt avancerad basalcellscancer hade responsdurationen ökat till mer än två år i median (26,2 månader) jämfört med 7,6 månader i den primära analysen.  Samtidigt är behandlingstiden endast 12,7 månader i median. Detta betyder att behandlingssvaren sitter i långt efter det att behandlingen avslutats.

Det primära effektmåttet i studien var ORR (overall response rate) – andel patienter som svarat på behandlingen – som för gruppen med lokalt avancerad basalcellscancer var 60.3 % (prövarbedömd).

– Det är glädjande att behandling med Erivedge verkar ha så gynnsamma långtidseffekter och att vi nu kan se att effekten av behandlingen sitter i långt efter det att behandlingen avslutats. Att det nu är möjligt att så framgångsrikt läkemedelsbehandla de svåra formerna av basalcellscancer är väldigt positivt för en patientgrupp som tidigare främst var hänvisad till deformerande kirurgiska ingrepp, säger Daniel Bergström, medicinsk terapiområdeschef på Roche AB..

Erivedge är ett i raden av flera nya, innovativa läkemedel som bygger på målinriktad behandling. Det betyder att man behandlar de underliggande molekylära mekanismerna till sjukdomen. I fallet med avancerad basalcellscancer har man visat att en viss signalväg – hedgehog – är felaktigt aktiverad i tumörerna hos i princip alla patienter. Erivedge går in i cellen och stänger av Hedgehog-signalen vilket gör att tumörerna krymper.

Basalcellscancer, som även kallas basaliom, orsakas av för mycket solande under lång tid och är den vanligaste formen av hudcancer i Europa, USA och Australien. I Sverige får varje år närmare 40 000 personer diagnosen. I de allra flesta fall är tumören enkel att behandla, vanligtvis med kirurgi. Men hos en mindre grupp kan tumören vara mycket svårbehandlad om den till exempel växer in i omkringliggande vävnad på öron, kring ögon och på näsa, hals och i svalg. Sjukdomen kan även i sällsynta fall sprida sig till lungor, lymfkörtlar, lever och skelett och är då direkt livshotande.

Länk till abstract: http://abstracts.asco.org/144/AbstView_144_133125.html

För mer information:

Tommy Ringart, kommunikationschef Roche

Tel: 070-562 11 40

E-post: tommy.ringart@roche.com

Daniel Bergström,  medicinsk terapiområdeschec Roche

Tel: 08-726 11 12

E-post: daniel.bergstrom@roche.com

 

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad.  Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i World Health Organization  Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2013 hade Roche över 85 000 anställda runt om i världen och investerade över 8,7 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling.  Koncernens försäljning uppgick till 46,8 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.  I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics  Scandinavia AB med 94 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116  anställda 2013. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.

Bifogade filer

PDF-dokument