Skip to main content

Internationell studie visar: Halverad risk för sjukdomsförsämring och död vid svår form av lungcancer med nytt läkemedel

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 07:57 CEST

Risken för att cancern förvärras eller leder till död mer än halverades för patienter med ALK-positiv lungcancer om den behandlades med läkemedlet Alecensa jämfört med dagens standardbehandling crizotinib. Även risken för spridning till hjärnan minskade påtagligt. Det visar en ny studie som presenterades vid den internationella vetenskapskonferensen ASCO i Chicago den 6 juni. Studien har också samtidigt publicerats i den välrenommerade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

ALK-positiv icke-småcellig lungcancer är en ovanlig cancerform som oftare drabbar yngre patienter, varav många aldrig har rökt. Omkring fem procent av de som får diagnosen icke-småcellig lungcancer har en särskild genetisk avvikelse som kallas ALK-mutation. Det leder till att ett särskilt protein produceras vilket stimulerar tumörtillväxten.ALK-hämmande läkemedel riktar in sig på att blockera aktiviteten hos detta abnorma protein och därmed hämmar cancercellernas tillväxt.

Behov av alternativ

Det finns ett stort behov av nya alternativ inom denna grupp av läkemedel eftersom tumören ofta utvecklar resistens mot nuvarande standardbehandling.

I den nu aktuella fas III-studien (ALEX) fick patienterna som första behandling antingen Alecensa eller crizotinib. Resultaten visar att risken för progress eller död minskar med 53 procent. Mediantiden till progress, den tidpunkt då sjukdomen förvärrats för hälften av patienterna, var för de som behandlades med crizotinib 11,1 månader medan den vid tidpunkten för analysen ännu inte uppnåtts för dem som fick Alecensa. En oberoende kommitté (IRC) som analyserat resultaten uppskattar den progressionsfria överlevnaden till 10,4 månader för de som fick crizotinib och 25,7 månader för gruppen som behandlades med Alecensa.

- Dessa resultat är mycket bra och bättre än vad vi tidigare sett för dessa patienter. Tiden till progress, dvs. tiden tills sjukdomen försämras är mer än fördubblad, jämfört med nuvarande behandling. Dessa resultat innebär troligen att vi inom kort kommer att förändra vårt sätt att behandla dessa patienter, säger Kristina Lamberg, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Patienter med spridd ALK-positiv icke småcellig lungcancer har en högre risk för att få hjärnmetastaser.Omkring hälften av patienterna får spridning till hjärnan inom ett år. I ALEX-studien kunde man visa att den risken minskade med 84 procent med Alecensa jämfört med crizotinib.

- Många patienter med lungcancer får hjärnmetastaser. Därför är ett annat mycket positivt resultat från studien den minskade risken för patienterna att utveckla hjärnmetastaser, som Alecensa visar, säger Kristina Lamberg.

ALEX är den andra studien som pekar på att Alecensa är effektivare som första behandling än crizotinib hos patienter med ALK-positiv lungcancer. Alecensa godkändes i EU i februari i år för behandling av patienter med spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer där crizotinib inte längre har effekt. Resultaten från ALEX-studien kommer att ligga till grund för ett kommande beslut om godkännande i både EU och USA för behandling i första linjen, dvs. som ett alternativ att använda direkt mot denna typ av cancer när den diagnosticeras och är spridd.

Om lungcancer

Omkring 4 000 personer i Sverige får lungcancer varje år och det är den cancerform som tar flest liv. Icke-småcellig lungcancer står för omkring 85 procent av all lungcancer.I dag insjuknar fler kvinnor än män och fler kvinnor dör i lungcancer än bröstcancer.Samtidigt har omkring 15 procent av de kvinnor som får lungcancer aldrig rökt. Det finns också en rad undergrupper som utmärks av specifika mutationer som bidrar till cancercellernas tillväxt varav ALK är en. Att veta till vilken undergrupp tumören ska räknas är viktigt för att kunna sätta in effektivast möjliga behandling med läkemedel som slår mot just denna avvikelse.

Referenser

(1) Ghandi et al. Journal of Clinical Oncology. 33,2015 (suppl; abstract 8019).

För mer information

Kristina Lamberg, Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 070-569 17 81, kristina.lamberg.lundstrom@akademiska.se

Mira Ernkvist, Medicinskt terapiområdeschef Roche AB, 070-562 12 01, mira.ernkvist@roche.com

Tommy Ringart, Kommunikationschef Roche AB, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .

Bifogade filer

PDF-dokument