Skip to main content

NLT rekommenderar användning av Erivedge vid avancerad basalcellscancer

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:00 CEST

NLT- gruppen, rekommenderar landstingen att använda Erivedge vid avancerad basalcellscancer. NLT är en grupp inom Sveriges kommuner och landsting som värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. Erivedge (vismodegib) är en så kallad hedgehog-hämmare och den första läkemedelsbehandlingen att godkännas vid avancerad basalcellscancer, dvs då behandling med kirurgi eller strålning inte längre anses vara lämpligt.

Erivedge (vismodegib) fick som första läkemedelsbehandling mot avancerad basalcellscancer ett EU-godkännande i juli 2013. Det europeiska godkännandet bygger till stor del på en internationell registreringsstudie, ERIVANCE, där 104 patienter från Europa, USA och Australien deltagit. Behandling med Erivedge har i studien visats ge mycket gynnsamma effekter för en patientgrupp som tidigare främst varit hänvisad till deformerande kirurgiska ingrepp. I ERIVANCE fick cirka en tredjedel av patienterna kompletta svar, dvs 100%-ig tumörkrympning (1).

Nu har NLT utvärderat Erivedge och rekommenderar användning av läkemedlet till patienter med avancerad basalcellscancer som inte anses lämpliga för behandling med kirurgi eller strålning samt att uppföljningen bör ske via INCA-läkemedelsregistret (2). NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. NLT-gruppen skriver följande i slutorden till sitt yttrande den 5 september 2014; ”NLT-gruppen rekommenderar alltså landstingen att använda Erivedge enligt godkänd indikation enligt prisöverenskommelsen med företaget och dessutom möjliggöra att läkemedlet kan följas upp och på nytt utvärderas efter senast tre års användning.”

Om Erivedge

Erivedge är ett i raden av flera nya, innovativa läkemedel som bygger på målinriktad behandling. Det betyder att man behandlar de underliggande molekylära mekanismerna till sjukdomen. I fallet med avancerad basalcellscancer har man visat att en viss signalväg – hedgehog – är felaktigt aktiverad i tumörerna hos i princip alla patienter. Erivedge går in i cellen och stänger av Hedgehog-signalen vilket gör att tumörerna krymper.

Om avancerad basalcellscancer

Basalcellscancer, som även kallas basaliom, orsakas av för mycket solande under lång tid och är den vanligaste formen av hudcancer i Europa, USA och Australien. I Sverige får varje år närmare 40 000 personer diagnosen. I de allra flesta fall är tumören enkel att behandla, vanligtvis med kirurgi. Men hos en mindre grupp kan tumören vara mycket svårbehandlad. Sjukdomen kan även i sällsynta fall sprida sig till lungor, lymfkörtlar, lever och skelett och är då direkt livshotande.

Med begreppet avancerad basalcellscancer menas basalcellscancer som är metastaserad eller lokalt avancerad basalcellscancer som inte är lämpad för kirurgi eller strålning. Till exempel vid återfall av flera tidigare kirurgiska ingrepp och då botande kirurgi är osannolik.

Referenser:

1. Erivedge produktresumé, uppdaterad Maj 2014, http://www.fass.se/

2. http://skl-skl.sitevision.se/download/18.740ca3a014831128baa23151/1410159966004/Vismodegib+%28Erivedge%29+2014-09-05.pdf

För mer information

Daniel Bergström, medicinsk terapiområdeschef Roche

Tel: 08-726 11 12

E-post: daniel.bergstrom@roche.com

Tommy Ringart, kommunikationschef Roche

Tel: 070-562 11 40

E-post: tommy.ringart@roche.com

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad.  Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i World Health Organization  Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2013 hade Roche över 85 000 anställda runt om i världen och investerade över 8,7 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling.  Koncernens försäljning uppgick till 46,8 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.  I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics  Scandinavia AB med 94 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116  anställda 2013. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.

Bifogade filer

PDF-dokument