Skip to main content

NLT rekommenderar användning av Kadcyla vid spridd HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 16:40 CEST

NLT- gruppen, rekommenderar landstingen att använda Kadcyla vid spridd HER2-positiv bröstcancer till patienter som redan behandlats med Herceptin och cytostatika. NLT är en grupp inom Sveriges kommuner och landsting som värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen.

Kadcyla (trastuzumab emtansin (T-DM1)) är det första läkemedlet mot HER2-positiv bröstcancer där en antikropp kombineras med ett cytostatikum. Kadcyla tillhör en grupp läkemedel som kallas antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) och blev godkänt för användning inom EU i november 2013. Behandling med Kadcyla har visat sig ge en signifikant förlängd överlevnad och färre biverkningar hos patienter som tidigare fått Herceptin och cytostatika (1).

Nu har NLT utvärderat Kadcyla och rekommenderar användning av läkemedlet till patienter som redan behandlats med Herceptin och cytostatika vid spridd HER2-positiv bröstcancer (2). NLT-gruppen skriver följande i slutorden till sitt yttrande den 7 maj 2014; “Efter en sammanvägd bedömning och med en etisk värdering av betydelsen av de indirekta kostnaderna, rekommenderar NLT-gruppen landstingen att använda Kadcyla vid den utvärderade indikationen till det avtalade pris som företaget erbjudit.“

NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. På uppdrag av NLT-gruppen har TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för Kadcyla. TLV fattar inte beslut om subvention för slutenvårdsläkemedel men Kadcyla är utsett av NLT att ingå i det så kallade klinikläkemedelsprojektet som omfattar vissa slutenvårdsläkemedel. Syftet med projektet är bland annat en mer kunskapsstyrd och likvärdig läkemedelsanvändning i hela landet.  

Om Kadcyla
Kadcyla tillhör en grupp läkemedel som kallas antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) och blev godkänt för användning inom EU i november 2013 till patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer som redan behandlats med Herceptin och cytostatika. Kadcyla är Roches tredje läkemedel för behandling av HER2-positiv bröstcancer och resultat av mer än 20 års forskning inom detta område.

Ett antikropp-läkemedelskonjugat är en ny typ av målinriktad bröstcancerbehandling som kan binda till vissa cancerceller och transportera cytostatika direkt till cancercellen. I Kadcyla är ett mycket potent cytostatikum, DM1 bundet till antikroppen trastuzumab, som är den aktiva substansen i Herceptin. Den stabila bindningen möjliggör för DM1 att vara kopplad till trastuzumab under tiden den cirkulerar i blodomloppet. Trastuzumabdelen känner igen och binder till HER2 på ytan av cancercellerna och har sin verkan mot dessa. Cytostatikadelen, DM1, transporteras med hjälp av trastuzumab direkt till tumören och frigörs först när Kadcyla nått in i tumörcellen, där den har sin effekt. Kadcyla förstärker därmed den målinriktade effekten mot cancercellerna, samtidigt som biverkningarna jämfört med dagens behandling blir färre då cytostatikumet koncentreras till cancercellerna.

Det är den registreringsgrundande studien EMILIA, en internationell fas III-studie där även svenska patienter deltagit, som ligger bakom godkännandet för Kadcyla. Resultaten visade att den nya målinriktade behandlingen Kadcyla förlängde överlevnaden och även tiden till att sjukdomen försämrades jämfört med för de patienter som fick behandling med Tyverb (lapatinib) i kombination med Xeloda (capecitabin) (1).

Baserat på forskningsresultaten för Kadcyla har Roche/Genentech byggt upp en pipeline på närmare 30 nya antikropp-läkemedelskonjugat (ADC). Åtta av dessa studeras för närvarande i fas I- eller fas II-studier. Forskning kring ADC påbörjades av Roche/Genentech för mer än 10 år sedan.Se även här en kort leranimerad film om hur antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) fungerar

KAITLIN: ny studie vid tidig bröstcancer

Nu startas en ny internationell fas III-studie vid tidig bröstcancer, kallad KAITLIN. Den ska utvärdera om Kadcyla i kombination med Perjeta kan ha en skyddande effekt vid tidig upptäckt av HER2-positiv bröstcancer. Studien beräknas omfatta 2 500 patienter varav cirka 20 från Sverige. Fyra svenska centra kommer att delta i studien; Göteborg, Umeå, Uppsala och Örebro.

Studiens syfte är att undersöka om behandling med Kadcyla i kombination med Perjeta kan leda till minskad risk för återfall, minskat antal dödsfall och dessutom studera eventuella biverkningar. Hälften av patienterna kommer att lottas till att få Kadcyla i kombination med Perjeta under ett år och hälften kommer att få Perjeta och Herceptin i kombination med cytostatika under lika lång tid. Förhoppningen är att resultaten från denna studie kan komma att ligga till grund för en ansökan om godkännande av Kadcyla för behandling även av tidig HER2-positiv bröstcancer.

En liknande större internationell studie, kallad APHINITY, med svensk medverkan utvärderar Perjeta som behandling vid tidig upptäckt av HER2-positiv bröstcancer, startades våren 2012. I studien ges Perjeta tillsammans med Herceptin (trastuzumab) och är beräknad omfatta 3 800 patienter. Läs mer om den studien här.

För mer information om Kadcyla och pågående studier se här.

Om HER2-positiv bröstcancer
I Sverige får närmare 8 000 kvinnor bröstcancer varje år (3) och ungefär 1 400 kvinnor dör i metastaserad bröstcancer varje år (4). Av dessa har omkring 15 procent HER2-positiv bröstcancer (5). Det är en cancerform med en ökad risk för spridning och återfall. HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein, som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att reglera cellens tillväxt och delning. Vid HER2-positiv bröstcancer finns ett ökat antal sådana proteiner. HER2 stimulerar då kraftig celltillväxt och celldelning. HER2-testning skall idag ingå som en rutinundersökning vid diagnos av bröstcancer (6).

Idag inriktar sig cancerforskningen allt mer på att individualisera behandlingen. Det innebär att läkemedlen skräddarsys för en viss patient och dennes tumörform. Det är enbart patienter som har en HER2-positiv tumör som kan komma ifråga för skräddarsydd behandling med antikropparna Herceptin, Perjeta eller antikropp-läkemedelskonjugatet Kadcyla.

Socialstyrelsens nya uppdaterade riktlinjer för bröstcancersjukvård publicerades den 23 april 2014 och där rekommenderas nu även Perjeta och Kadcyla, vid spridd HER2-positiv bröstcancer (7). Läs mer här.

För mer information
Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef Roche, 070-601 65 12, jan-olov.sandberg@roche.com
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

Fler pressmeddelanden om HER2-positiv bröstcancer se pressrummet på MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/her2-positiv-broestcancer, se även www.breastfriends.se

Referenser
1. Verma S, et al. Trastuzumab Emtansine for HER2-positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2012; 367:1783-1791, NEJM http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1209124
2. NLT-gruppens rekommendation avseende Kadcyla, 7 maj 2014, http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Trastuzumab-emtansin-(Kadcyla)-140507.pdf
3. Cancerförekomst i Sverige 2010, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-15
4. Dödsorsaksregistret 2012, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6/Sidor/default.aspx
5. Rydén L et al. Reproducibility of human epidermal growth factor receptor 2 analysis in primary breast cancer: a national survey performed at pathology departments in Sweden. Acta Oncol 48:860-866, 2009.
6. Svenska Bröstcancergruppen, Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer, uppdaterad 110131, www.swebcg.se/Files/Docs/Nationella_riktlinjer110131.pdf
7. Första uppdaterade nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, 23 april 2014, Nationella riktlinjer för bröstcancer, Vetenskapligt underlag bröstcancer http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad.  Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i World Health Organization  Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2013 hade Roche över 85 000 anställda runt om i världen och investerade över 8,7 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling.  Koncernens försäljning uppgick till 46,8 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.  I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics  Scandinavia AB med 94 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116  anställda 2013. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.

Bifogade filer

PDF-dokument