Skip to main content

Nya långtidsdata för Ocrevus▼(ocrelizumab) visar fortsatt signifikant minskning av sjukdomsaktivitet och fördröjning av funktionsnedsättning vid skovvis multipel skleros (MS)

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2018 11:15 CEST

Pressbild Ocrevus, injektionsflaska 300 mg/10 ml

Efter fyra års kontinuerlig behandling kunde en fortsatt minskning av underliggande sjukdomsaktivitet påvisas. Den kognitiva försämringen fördröjdes och den kognitiva förmågan förbättrades. Ocrevus minskade förekomsten av nervskador och inflammationsmarkörer. Nya säkerhetsdata bekräftar tidigare kunskap om Ocrevus nytta-riskprofil för både skovvis MS och primärprogressiv MS. Mer än 40 000 patienter i världen har nu påbörjat sin behandling med Ocrevus för MS.

Roche tillkännager nya Ocrevus (ocrelizumab) data på den amerikanska neurologikongressen AAN, American Academy of Neurology, den 21-27 april i Los Angeles, Kalifornien. Nya data visar på effekten av Ocrevus vid skovvis MS på flera parametrar för underliggande sjukdomsaktivitet och fördröjning av funktionsnedsättning, inklusive hjärnavbildning med magnetkamera (MRI), kognitiv funktion och ryggmärgsvätskemarkörer av inflammation och neurodegenerering. Nya säkerhetsdata på 3 788 patienter bekräftar tidigare kunskap om Ocrevus nytta-riskprofil för både skovvis och primärprogressiv MS.

– Dessa nya Ocrevus data visar vilken effekt målstyrd B-cells behandling har på fördröjning av funktionsnedsättning vid MS, vilket i sin tur visar på betydelsen av tidig behandling. I studierna upplevde patienter som fått Ocrevus kontinuerligt under fyra år mindre sjukdomsprogression än de som började sin behandling med Ocrevus två år senare. Det är glädjande att konstatera att fyra års data för Ocrevus fortsatt visar en robust effekt och en konsekvent säkerhetsprofil, säger Stephen Hauser, MD, huvudprövare och ordförande för Scientific Steering Committee i OPERA-studierna, chef för Weill Institute for Neurosciences och ordförande vid Neurologiska institutionen vid University of California, San Francisco.

– Vi ser fortsatt övertygande resultat för Ocrevus från fas III programmet. Ocrevus är godkänt för användning inom EU och vi arbetar nu intensivt för att ge svenska MS patienter tillgång till Ocrevus så snart som möjligt, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Roche i Sverige.

Fyra års behandling med Ocrevus gav bestående effekt på den underliggande sjukdomsaktiviteten vid skovvis MS. Patienter som behandlades med Ocrevus hade ett lågt antal kontrastladdade inflammatoriska områden (T1Gd + lesioner) i hjärnan (0,00 lesioner per MRI undersökning år fyra (år 2: 0,017) och ett lågt antal nya eller förstorande T2 lesioner (0,072 lesioner per MRI undersökning år fyra (år två: 0,052) under den tvååriga Open Label Extension (OLE) delen av fas III-studierna vid skovvis MS. Patienter som bytte från Rebif-behandling (interferon beta-1a) till Ocrevus hade efter både ett och två års behandling med Ocrevus en fullständig avsaknad av T1Gd+ lesioner per MRI undersökning. Nya eller förstorande T2 lesioner vid år två hade minskat med 96 procent (från 2,16 till 0,08 lesioner per MRI undersökning).

En annan fyraårsanalys visade att patienter som behandlades med Ocrevus hade en fortsatt låg årlig skovfrekvens (ARR) och 24 veckors bekräftad funktionsnedsättning (CDP24). De som bytte från Rebif till Ocrevus upplevde också en signifikant minskning av ARR och CDP24 efter ett år på Ocrevus, vilket upprätthölls under år två.

Nya data på kognitiv förmåga visade att Ocrevus minskade risken för 12-veckors och 24 veckors bekräftad kognitiv försämring med 38 och 39 procent (p≤0,001 respektive p=0,002), enligt definitionen av bekräftad försämring på Symbol Digital Modality Test (SDMT) på minst fyra punkter, under en 96 veckors period hos patienter med skovvis MS, jämfört med Rebif. Kognitiv försämring förekommer hos upp till 65 procent av personer med multipel skleros.

I en analys av OPERA I- och OPERA II-data på patienter med skovvis MS och samtidig ökad risk för progressiv sjukdom (som bestäms av respektive utgångspunkt för Expanded Disability Status Scale (EDSS) och pyramidala Kurtzke Functional Systems poäng på minst fyra respektive två punkter) som behandlades med Ocrevus, upplevde en signifikant förbättring av kognitiv förmåga jämfört med de som tog Rebif under 96 veckor (mätt som procent som uppnådde en förbättring av ≥ 4 poäng i SDMT, 62,2% vs 46,5%, p=0,009).

– Bevarande av kognitiv förmåga är ett viktigt behandlingsmål vid MS när det gäller informationsbehandling, problemlösning och fokusering i det dagliga livet. Dessa data, som visar att Ocrevus inte bara fördröjde starten på dokumenterad kognitiv försämring, men också kan förbättra kognitiv förmåga hos personer med multipel skleros, stödjer en möjlig roll för denna typ av behandling för hantering av en av de viktigaste, gemensamma och utmanande faktorerna kopplat till funktionsnedsättning vid multipel skleros, säger Stanley Cohan, MD, Ph.D., Medical Director of Providence Multiple Sclerosis Center, Portland, Oregon.

OBOE studien

I en biomarkörsstudie med Ocrevus påvisades en minskad förekomst av nervskador och inflammationsmarkörer i ryggmärgsvätska (CSF), inklusive neurofilament light chain (NfL) (vecka 12: -24 %, vecka 24: -47%). Denna interimsanalys på patienter med skovvis MS, från den nya fas III-studien OBOE(Ocrelizumab Biomarker Outcome Evaluation), bidrar med ny kunskap kring biomarkörer vid MS, vilket kan användas i framtida forskning för att på ett snabbare sätt kunna mäta sjukdomsaktivitet och hur patienter svarar på behandling.

Fullständiga uppgifter för AANs årliga möte 2018 finns på: https://www.aan.com/conferences-community/annual-meeting/

Följ Roche på Twitter via @Roche och håll dig uppdaterad på AANs årliga möte 2018 med hjälp av hashtag #AANAM.

Om Ocrevus

Ocrevus (ocrelizumab) är ett målstyrt antikroppsläkemedel utvecklat för att specifikt rikta sig mot CD20-positiva B-celler. CD20 är ett protein som finns på ytan av kroppens B-celler, vilka har en nyckelroll i inflammationen som uppstår vid multipel skleros och resulterar i skador på myelin och axoner. Dessa skador leder på sikt till funktionsnedsättning hos de flesta personer med MS. Kliniska studier visar att Ocrevus minskar antalet CD20 positiva B-celler. Däremot påverkar Ocrevus inte stamceller eller plasmaceller vilket betyder att viktiga funktioner i immunförsvaret bevaras. Ocrevus ges via dropp två gånger per år.

Ocrevus är nu godkänt i över 55 länder i Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Östeuropa, samt i Australien, Schweiz och EU. Över 40 000 personer har hittills behandlats med Ocrevus. Läs mer om EU-kommissionens godkännande av Ocrevus i januari 2018 här.

Om multipel skleros

Multipel skleros (MS) drabbar uppskattningsvis 2,3 miljoner människor i världen (2, 3) och är en kronisk sjukdom som idag inte kan botas. I Sverige lever omkring 19 000 personer med MS (1). Sjukdomen är vanligare i Sverige jämfört med många andra länder i världen. Kvinnor insjuknar dubbelt så ofta som män.

MS uppstår när immunförsvaret angriper det skyddande fettinnehållande lagret, myelinet, som omger nervtrådarna (axonerna) i centrala nervsystemet och leder då till en lokal inflammation. Inflammationen kan orsaka en mängd olika symptom som t ex muskelsvaghet, extrem trötthet (fatigue) och synrubbningar, vilka ibland även kan leda till kvarstående funktionsnedsättning (4, 5, 6).

De flesta som drabbas av MS får sina första symptom i 20-40 års åldern, vilket gör sjukdomen till den största icke-trauma relaterade orsaken till funktionsnedsättning hos unga vuxna (7).

Skovvis MS är den vanligaste formen av sjukdomen och cirka 85 procent av patienterna har denna form vid tiden för diagnos (8). Skovvis MS kännetecknas av episoder av nya eller förvärrade symtom (skov) följt av perioder av återhämtning.

Primärprogressiv MS (PPMS) är en annan form av sjukdomen som karaktäriseras av fortlöpande försämring av symtom utan de karaktäristiska skoven (9, 10). Uppskattningsvis 15 procent av personer med MS har den primärprogressiva formen av sjukdomen (9).

Vid alla former av MS kan det finnas en pågående sjukdomsaktivitet, även hos patienter som inte har uppenbara symtom eller under perioder då symtom inte verkar förvärras (11). Inflammationer och efterföljande skador som leder till ärrbildning i centrala nervsystemet vid MS kallas lesioner, eller plack. Dessa kan upptäckas med hjälp av magnetkamera (MRT).

Hur snabbt funktionsförmågan försämras vid MS varierar och oavsett förlopp försämras den successivt över tid (9). Ett viktigt mål med behandlingen är att bromsa sjukdomsaktiviteten i ett tidigt skede för att minska takten av funktionsnedsättning (12).

Om Roche inom neurovetenskap

Neurovetenskap är ett område i fokus för forskning och utveckling på Roche. Företagets mål är att utveckla behandlingsalternativ som baseras på centrala nervsystemets biologi för att kunna förbättra livet för människor med kroniska och allvarliga sjukdomar. Roche har mer än ett dussin läkemedel under klinisk utveckling för multipel skleros, Neuromyelitis optica, Alzheimer’s sjukdom, spinal muskelatrofi, Parkinson’s sjukdom, Down’s syndrom och autism.

Mer nyheter inom neurovetenskap från Roche presenterades på AAN-kongressen, läs mer i det engelska pressmeddelandet här.

För mer information

Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef, Roche AB, 070-568 75 22, margareta.olsson_birgersson@roche.com

Helena Anderin, chef samhällskontakter, Roche AB, 070-612 12 18, helena.anderin@roche.com

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Referenser

1. Svenska neuroregister. Årsrapport 2016-2017.

2. Multiple Sclerosis International Federation. (2013). Atlas of MS 2013. Available at: http://www.msif.org/about-us/advocacy/atlas/.

3. National Institutes of Health-National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Multiple Sclerosis: Hope Through Research. Available at: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Hope-Through-Research/Multiple-Sclerosis-Hope-Through-Research.

4. Ziemssen T. (2005). Modulating processes within the central nervous system is central to therapeutic control of multiple sclerosis. J Neurol, 252(Suppl 5), v38-v45.

5. Hauser S.L. et al. (2012). Multiple sclerosis and other demyelinating diseases. In Harrison’s Principles of Internal Medicine (pp.3395-3409). New York, NY: McGraw Hill Medical.

6. Hadjimichael O. et al. (2007). Persistent pain and uncomfortable sensations in persons with multiple sclerosis. Pain, 127(1-2):35-41.

7. Multiple Sclerosis International Federation. What is MS? Available at http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/.

8. National Multiple Sclerosis Society. Types of MS. Available at http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS.

9. Lublin F.D., Reingold S.C. (1996) Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Neurology, 46(4):907–11.

10. Lublin F.D. et al. (2014). Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology, 83(3):278-86.

11. Erbayat A, et al. (2013). Reliability of classifying multiple sclerosis disease activity using magnetic resonance imaging in a multiple sclerosis clinic. JAMA Neurol, 70(3):338-44.

12. MS Brain Health. Time Matters in Multiple Sclerosis. Available at http://msbrainhealth.org/perch/resources/time-matters-in-ms-report-may16.pdf.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har nio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

Bifogade filer

PDF-dokument