Skip to main content

Oöverträffad överlevnadsvinst med Perjeta som standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 07:50 CEST

Igår redovisades den största överlevnadsvinsten man sett för patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer i en klinisk studie. Det är första gången en medianöverlevnad på över 56 månader har rapporterats för denna patientgrupp. Det innebär att 50 procent av patienterna som behandlats med Perjeta lever vidare efter närmare fem år (56,5 månader) (2).

Resultat från den slutliga analysen av överlevnadsdata från registreringsstudien CLEOPATRA presenteras som en av huvudnyheterna på den pågående cancerkongressen ESMO i Madrid. Kombinationsbehandling med det målinriktade läkemedlet Perjeta (pertuzumab) visar sig ge en förlängd överlevnad på 15,7 månader jämfört med tidigare standardbehandling. Medianöverlevnaden för dessa patienter var närmare fem år (56,5 månader) jämfört med drygt tre år (40,8 månader) för enbart Herceptin (trastuzumab) och cytostatika (2).

– CLEOPATRA är ytterligare en studie som tydligt visar det kliniska värdet av s.k. dubbel HER2-blockad, i detta fall förlängs medianöverlevnaden med 15 månader jämfört med tidigare standard vid återfall av HER2-positiv bröstcancer. Dessa data är så tydliga, att denna typ av behandling givetvis borde vara självklar standard vid återfall av HER2-positiv bröstcancer. Cytostatikabehandling enbart anses ge en medianöverlevnad vid denna typ av sjukdom på knappt 1,5 år, medan man nu med dubbel antikroppsbehandling med trastuzumab och pertuzumab får tillsammans med cytostatika docetaxel en medianöverlevnad på 56 månader, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska Institutet, överläkare på Radiumhemmet i Stockholm och ordförande i Svenska Bröstcancergruppen.

– Dessa intressanta data belyser ånyo dock att det vore extra viktigt att verkligen förstå vilka patienter som har väldigt stor nytta av HER2-behandling, och om man genom detaljerade molekylära analyser kan åstadkomma ännu bättre behandlingsresultat. För de patienter som de facto finns inte har nytta, hur skall dessa identifieras så att man direkt erbjuder dem alternativ terapi, tillägger Jonas Bergh.

– Med den arsenal av mediciner som nu är tillgängliga vid HER2-positiv sjukdom, ger en kombination av cytostatika, och i första hand olika antikroppar, vid handen att man tydligt förlänger överlevnaden på ett kliniskt väldigt meningsfullt sätt, oftast med väldigt god och bevarad livskvalitet. Förhoppningsvis kommer utvecklingen att visa att detta är den typ av bröstcancer där vi skulle kunna bota patienter med återfall av sjukdom. Det förutsätter kanske bättre mediciner, men framför allt än bättre kunskaper om sjukdomens mer detaljerade biologi och behandlingseffekt i relation till de biologiska faktorer som föreligger i tumören. Dessa faktorer kan kanske ändra sig under sjukdomsförloppet, avslutar Jonas Bergh.

Perjeta (pertuzumab) är det första läkemedlet i en klass målinriktade läkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Perjeta är sedan mars 2013 godkänt inom EU för behandling av kvinnor med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin (trastuzumab) och docetaxel, ett cytostatikum. Sedan i april i år rekommenderas Perjeta i kombination med Herceptin och cytostatika av Socialstyrelsen som ny standarbehandling av patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer (1).

Det är resultat från den slutgiltiga analysen avseende överlevnad från registreringstudien CLEOPATRA som nu presenteras på den europeiska cancerkongressen ESMO (European Society For Medical Oncology) den 26-30 september i Madrid. Resultaten visar att patienter med patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer som fick kombinationsbehandling med Perjeta, Herceptin och cytostatika hade en medianöverlevnad på 56,5 månader, jämfört med 40,8 månader för dem som enbart behandlades med Herceptin och cytostatika. Risken för att dö i sin sjukdom minskade med 32 procent (HR=0,68, p=0,0002) bland dem som fick tillägg med Perjeta. Biverkningarna var likvärdiga de som tidigare rapporterats från studier med Perjeta och Herceptin i kombination, eller var för sig (2).

Det är första gången någonsin en medianöverlevnad på över 56 månader har rapporterats för patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer i en randomiserad studie. Det innebär att 50 procent av patienterna som behandlats med Perjeta lever vidare efter närmare fem år (56,5 månader) (2).

Om studien
CLEOPATRA-studien (CLinical Evaluation Of Pertuzumab And TRAstuzumab) startade 2007 och är en internationell fas III-studie som omfattar 808 patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Hälften av patienterna lottades till att få Perjeta (pertuzumab) i kombination med Herceptin och kemoterapi (docetaxel) och den andra hälften fick enbart Herceptin och kemoterapi. Ingen av patienterna i studien hade tidigare behandlats mot sin spridda bröstcancer. Studiens huvudsyfte var att mäta progressionsfri överlevnad (PFS) och säkerhet och ett annat syfte var även att mäta total överlevnad (OS).

Tidigare resultat från samma studie presenterades i december 2011 och resultat från studien visade att den progressionsfria överlevnaden förlängdes med sex månader (3). Baserat på resultat som sen presenterades i december 2012 erbjöds även patienterna i kontrollgruppen behandling med Perjeta (4). Efter ytterligare två år presenteras nu den slutliga analysen av överlevnadsdata från studien (2).

Om Perjeta
Perjeta (pertuzumab) är den första substansen i en klass antikroppsläkemedel som kallas HER2-dimeriseringshämmare. Läkemedlet är riktat mot HER2-receptorn på bröstcancercellerna. Perjeta förhindrar att HER2-receptorn kopplas ihop med andra HER-receptorer som EGFR/HER1, HER3 och HER4. Denna ihopkoppling (dimerisering) anses spela en viktig roll för cancercellerna förmåga att växa och sprida sig. Perjeta är det första läkemedel som tagits fram för att specifikt förhindra denna sammanslagning av receptorer. Den signalering som normalt aktiveras efter att HER2-receptorn kopplat ihop sig med en annan HER-receptor blockeras. Detta i sin tur kan förhindra tumörtillväxt eller leda till att cancercellerna dör. Genom att Perjeta binder till HER2-receptorn kan också immunförsvaret aktiveras så att det angriper och förstör cancercellerna. Verkningsmekanismerna hos Perjeta och Herceptin tros komplettera varandra eftersom båda binder till HER2-receptorn men på olika ställen. Syftet med att kombinationsbehandla med Perjeta, Herceptin och cytostatika är att få en än mer effektiv behandling av HER2-positiv bröstcancer. Perjeta ges direkt i blodet, intravenöst, genom infusion (dropp).

Flera studier där Perjeta ges tillsammans med Herceptin och cytostatika vid spridd HER2-postiv bröstcancer pågår för tillfället och säkerhetsdata från dessa studier visar att kombinationen tolererats väl av patienterna. I juni presenterades nya säkerhetsdata som stärker Perjetas roll som ny standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer. Det var första resultat från en stor internationell studie (PERUSE), som ger värdefull ny information om olika behandlingsmöjligheter med Perjeta vid spridd sjukdom. I studien deltar patienter från sex svenska centra deltar; Göteborg, Gävle, Karlstad, Lund, Västerås och Växjö. Läs mer här.

Studier vid tidig bröstcancer
Dessutom pågår två internationella studier med svensk medverkan där Perjeta utvärderas som förebyggande behandling vid tidig upptäckt av HER2-positiv bröstcancer. Den första och största av dessa två heter APHINITY och i den i deltar drygt 70 svenska patienter från sex sjukhus; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Södersjukhuset i Stockholm, Uppsala Akademiska sjukhus, Umeå Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Linköpings Universitetssjukhus. I den senaste som nyligen startat, KAITLIN, deltar fyra svenska centra; Göteborg, Umeå, Uppsala och Örebro. Läs mer här om de studierna APHINITY och KAITLIN.

Roche har i över 20 år forskat kring HER2s roll vid bröstcancer och Perjeta är ett resultat av denna forskning. Ett diagnostiskt test används för att se om en person har en HER2-positiv bröstcancer och om behandling med Perjeta och Herceptin är lämplig.

Om HER2-positiv bröstcancer
I Sverige får närmare 8 000 kvinnor bröstcancer varje år (5) och ungefär 1 400 kvinnor dör i metastaserad bröstcancer varje år (6). Av dessa har omkring 15 procent HER2-positiv bröstcancer (7). Det är en cancerform med en ökad risk för spridning och återfall. HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein, som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att reglera cellens tillväxt och delning. Vid HER2-positiv bröstcancer finns ett ökat antal sådana proteiner. HER2 stimulerar då kraftig celltillväxt och celldelning. HER2-testning skall idag ingå som en rutinundersökning vid diagnos av bröstcancer (8). Idag inriktar sig cancerforskningen allt mer på att individualisera behandlingen. Det innebär att läkemedlen skräddarsys för en viss patient och dennes tumörform. Det är enbart patienter som har en HER2-positiv tumör som kan komma ifråga för skräddarsydd behandling med antikropparna Herceptin, Perjeta eller antikropp-läkemedelskonjugatet Kadcyla.

Socialstyrelsens nya uppdaterade riktlinjer för bröstcancersjukvård publicerades den 23 april 2014 och där rekommenderas förutom Herceptin sedan tidigare nu även Perjeta och Kadcyla, vid spridd HER2-positiv bröstcancer (1). Läs mer här.

För mer pressinformation om Herceptin, Perjeta och Kadcyla se pressrummet på My Newsdesk.

För mer information
Jonas Bergh, professor, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 08-524 860 77, jonas.bergh@ki.se
Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef Roche, 070-601 65 12, jan-olov.sandberg@roche.com
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

Fler pressmeddelanden om HER2-positiv bröstcancer se pressrummet på MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/her2-positiv-broestcancer, se även www.breastfriends.se

Referenser
1. Första uppdaterade nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, 23 april 2014, Nationella riktlinjer för bröstcancer, Vetenskapligt underlag bröstcancer http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf
2. Final overall survival (OS) analysis from the CLEOPATRA study of first-line (1L) pertuzumab (Ptz), trastuzumab (T), and docetaxel (D) in patients (pts) with HER2-positive metastatic breast cancer (MBC), Abstract 3500, ESMO 2014, 28 September 2014, ESMO official Press briefing 8:15-9, Presidential Symposium 1, September 28, 16:00-17:30, http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2014-Congress/Press-Media/CLEOPATRA-Trial-Changes-Standard-Therapy-for-Metastatic-HER2-Positive-Breast-Cancer
3. Baselga J, Cortes J, Sung-Bae K, et al. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2012; 366:109-19, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22149875


4. Swain MS et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2013; 14: 461-471, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23602601
5. Cancerförekomst i Sverige 2010, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-15
6. Dödsorsaksregistret 2012, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6/Sidor/default.aspx
7. Rydén L et al. Reproducibility of human epidermal growth factor receptor 2 analysis in primary breast cancer: a national survey performed at pathology departments in Sweden. Acta Oncol 48:860-866, 2009.
8. Svenska Bröstcancergruppen, Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer, uppdaterad 110131, www.swebcg.se/Files/Docs/Nationella_riktlinjer110131.pdf

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad.  Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i World Health Organization  Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi. Under 2013 hade Roche över 85 000 anställda runt om i världen och investerade över 8,7 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling.  Koncernens försäljning uppgick till 46,8 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.  I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics  Scandinavia AB med 94 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116  anställda 2013. För mer info besök www.roche.com och www.roche.se.

Bifogade filer

PDF-dokument