Skip to main content

Perjeta som ny behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer – godkänt i EU

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2015 09:14 CEST

Perjeta i kombination med Herceptin för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer är nu godkänt för användning inom EU. Perjeta är idag redan standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer.

Perjeta (pertuzumab) som preoperativ behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer har nu blivit godkänt inom EU (1). Preoperativ, även kallad neoadjuvant, behandling syftar bland annat till att före operation krympa tumören. En av de stora fördelarna är att snabbt få svar på om läkemedelsbehandlingen har effekt samtidigt som behandlingen kan minska och avgränsa tumören så att den lättare går att opererar bort. Behandlingen ges till lokalt avancerad bröstcancer, inflammatorisk cancer eller till patienter med bröstcancer i ett tidigt stadium.

NEOSPHERE är en av två studier som undersökt Perjetas effekt som behandling före operation och som ligger till grund för det nya godkännandet för behandling med Perjeta vid tidig HER2-positiv bröstcancer (2, 3).

– Resultaten från NEOSPHERE är mycket glädjande och visar tydligt vilken viktig roll Perjeta kan ha för att krympa tumören vid tidig HER2-positiv bröstcancer. Hos 45,8 procent av patienterna i studien som fick tillägg med Perjeta försvann tumören helt, en signifikant skillnad jämfört med 29 procent hos patienterna som fick enbart Herceptin och cytostatika, säger Thomas Hatschek, docent och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och en av två svenska prövare i studien.

Perjeta som neoadjuvant behandling ska ges tillsammans med Herceptin och cytostatika, hos patienter med HER2-positiv lokalt avancerad, inflammatorisk bröstcancer eller bröstcancer i tidigt stadium med hög risk för återfall. Efter operation ges resterande antikroppsbehandling med Herceptin för att fullfölja ett års behandling, vilket idag är standardbehandling vid HER2-positiv bröstcancer för att minska risken för återfall.

Om NEOSPHERE-studien
NEOSPHERE är en internationell fas II-studie där 417 kvinnor med tidig HER2-positiv bröstcancer ingår. Två svenska sjukhus har deltagit med patienter; Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Innan kvinnorna opererades för sin bröstcancer fick de behandling (så kallad neoadjuvant behandling) i nio veckor med olika kombinationer av Herceptin, Perjeta och cytostatika. Syftet var att krympa tumören så att möjligheten att få bort all cancervävnad ökar. Studieresultat från NEOSPHERE visar att behandling med Perjeta i kombination med Herceptin och cytostatika ökar chansen signifikant att tumören försvinner helt jämfört med gruppen som fick enbart dagens standardbehandling. Studiens huvudsyfte är att mäta patologisk komplett respons (pCR), definierat som frånvaro av invasiva cancerceller i bröstet, det vill säga cancerceller som växt in i närliggande vävnad. Andra syften är bl a att undersöka säkerhet och sjukdomsfri överlevnad (DFS) (2). Kompletterande långtidsresultat från NEOSPHERE presenterades nyligen på cancerkongressen ASCO, läs mer här.

Om Perjeta
Perjeta (pertuzumab) är sedan mars 2013 godkänt inom EU för behandling av kvinnor med tidigare spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin (trastuzumab) och docetaxel, ett cytostatikum. Godkännandet baseras på CLEOPATRA-studien där resultat från den slutliga analysen av överlevnadsdata publicerades i februari och den visar att kombinationsbehandling med Perjeta ger en förlängd överlevnad på 15,7 månader jämfört med tidigare standardbehandling, dvs cytostatika med enbart Herceptin. Medianöverlevnaden för dessa patienter var närmare fem år (56,5 månader) jämfört med drygt tre år (40,8 månader) för enbart Herceptin (trastuzumab) och cytostatika (4). Läs mer här om CLEOPATRA.

Sedan i april i 2014 rekommenderas Perjeta i kombination med Herceptin och cytostatika av Socialstyrelsen som ny standardbehandling av patienter med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer (prioritet 6). Läs mer här. Även neoadjuvant behandling med Perjeta rekommenderas i de nya uppdaterade riktlinjerna och ges hög prioritet (prioritet 6). I det vetenskapliga underlaget till riktlinjerna ges följande motivering: ”tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden ger stor effekt” (5).

Perjeta är det första läkemedlet i en klass målstyrda antikroppsläkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Läkemedlet är riktat mot HER2-receptorn på bröstcancercellerna. Perjeta förhindrar att HER2-receptorn kopplas ihop med andra HER-receptorer som EGFR/HER1, HER3 och HER4. Denna ihopkoppling (dimerisering) anses spela en viktig roll för cancercellernas förmåga att växa och sprida sig. Perjeta är det första läkemedel som tagits fram för att specifikt förhindra denna sammankopping av receptorer (=dimerisering). Den signalering som normalt aktiveras efter att HER2-receptorn kopplat ihop sig med en annan HER-receptor blockeras. Detta i sin tur kan förhindra tumörtillväxt eller leda till att cancercellerna dör. Genom att Perjeta binder till HER2-receptorn kan också immunförsvaret aktiveras så att det angriper och förstör cancercellerna. Verkningsmekanismerna hos Perjeta och Herceptin tros komplettera varandra eftersom båda binder till HER2-receptorn men på olika ställen. Syftet med att kombinationsbehandla med Perjeta, Herceptin och cytostatika är att få en än mer effektiv behandling av HER2-positiv bröstcancer. Perjeta ges direkt i blodet, intravenöst, genom infusion (dropp).

Säkerhetsdata från flera studier, bl a registreringsstudien CLEOPATRA, där Perjeta ges tillsammans med Herceptin och cytostatika vid spridd HER2-postiv bröstcancer visar att kombinationen tolererats väl av patienterna.

Roche har i över 20 år forskat kring HER2s roll vid bröstcancer och Perjeta är ett resultat av denna forskning. Ett diagnostiskt test används för att se om en person har en HER2-positiv bröstcancer och om behandling med Perjeta och Herceptin är lämplig.

Om HER2-positiv bröstcancer
I Sverige får närmare 8 000 kvinnor bröstcancer varje år (6) och ungefär 1 400 kvinnor dör i metastaserad bröstcancer varje år (7). Av dessa har omkring 15 procent HER2-positiv bröstcancer (8). Det är en cancerform med en ökad risk för spridning och återfall. HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein, som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att reglera cellens tillväxt och delning. Vid HER2-positiv bröstcancer finns ett ökat antal sådana proteiner. HER2 stimulerar då kraftig celltillväxt och celldelning. HER2-testning skall idag ingå som en rutinundersökning vid diagnos av bröstcancer (9). Idag inriktar sig cancerforskningen allt mer på att individualisera behandlingen. Det innebär att läkemedlen skräddarsys för en viss patient och dennes tumörform. Det är enbart patienter som har en HER2-positiv tumör som kan komma ifråga för skräddarsydd behandling med antikropparna Herceptin, Perjeta eller antikropp-läkemedelskonjugatet Kadcyla.

För mer pressinformation om Herceptin, Perjeta och Kadcyla se pressrummet på My Newsdesk.

För mer information
Thomas Hatschek, docent och överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 08-517 797 90, 070-924 43 41
Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef Roche, 070-601 65 12, jan-olov.sandberg@roche.com
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

Fler pressmeddelanden om HER2-positiv bröstcancer se pressrummet på MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/her2-positiv-broestcancer, se även www.breastfriends.se

Referenser
1. www.fass.se samt CHMP beslutet den 26 juni 2015, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002547/smops/Positive/human_smop_000849.jsp&mid=WC0b01ac058001d127
2. Gianni, L et al. Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NEOSPHERE): a randomised multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2012; 13: 25–32, http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)70336-9/abstract
3. Neoadjuvant Pertuzumab and Trastuzumab Concurrent or Sequential with an Anthracycline-Containing or Concurrent with an Anthracycline-Free Standard Regimen: A Randomized Phase II Study (TRYPHAENA). Schneeweiss, A et al. Cancer Res 2011; 71 (suppl 24): S5-6. http://cancerres.aacrjournals.org/content/71/24_Supplement/S5-6.abstract
4. Swain MS et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study), N Engl J Med 2015; 372:724-734 , http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1413513
5. Första uppdaterade nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, 23 april 2014, Nationella riktlinjer för bröstcancer, Vetenskapligt underlag bröstcancer http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf
6. Cancerförekomst i Sverige 2010, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-15
7. Dödsorsaksregistret 2012, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6/Sidor/default.aspx
8. Rydén L et al. Reproducibility of human epidermal growth factor receptor 2 analysis in primary breast cancer: a national survey performed at pathology departments in Sweden. Acta Oncol 48:860-866, 2009.
9. Svenska Bröstcancergruppen, Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer, uppdaterad 110131, www.swebcg.se/Files/Docs/Nationella_riktlinjer110131.pdf

Om Roche
Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik. Roche är världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Roche hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad. Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugoåtta läkemedel som utvecklats av Roche finns med i WHO Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cytostatika. Under 2014 hade Roche över 88 500 anställda runt om i världen och investerade över 8,9 miljarder schweiziska franc i forskning och utveckling. Koncernens försäljning uppgick till 47,5 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche-gruppen. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 92 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2014.

För mer information se även pressrummet på MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab, www.roche.se, www.roche.com

Bifogade filer

PDF-dokument