Skip to main content

Perjeta▼ minskar risken för återfall vid tidig HER2-positiv bröstcancer

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2017 07:45 CEST

Perjeta minskar risken för bröstcanceråterfall eller död med 19 procent om det ges i kombination med dagens standardbehandling för tidig HER2-positiv bröstcancer. Det visar de första resultaten från en stor internationell fas III-studie, APHINITY, som presenteras som en av huvudnyheterna på den pågående amerikanska cancerkongressen ASCO i Chicago. Samtidigt publiceras resultaten i New England Journal of Medicine (NEJM) (1). 4 805 patienter, varav 72 från sex svenska sjukhus deltar i studien. Roche planerar nu att ansöka om godkännande för denna nya behandlingsmöjlighet med Perjeta.

Resultat från APHINITY-studien som nu presenteras för första gången visar efter tre år års uppföljning, att patienter som fick behandling med Perjeta▼ (pertuzumab) i kombination med Herceptin (trastuzumab) och cytostatika, levde signifikant längre utan att deras sjukdom kom tillbaka, jämfört med patienter som fick dagens standardbehandling med Herceptin och cytostatika. Perjetakombinationen minskade risken för sjukdomsåterfall eller död (iDFS, invasiv sjukdomsfri överlevnad) med 19 procent (HR=0,81, 95% konfidensintervall 0,66-1,00, p=0,045) (1). Biverkningarna var likvärdiga med de som tidigare rapporterats från studier med Perjeta och Herceptin i kombination.

– Så kallad dubbel blockad med anti-HER2 mediciner är tydligt associerat med en förbättrad behandlingseffekt vid metastatisk sjukdom (markerat förbättrad medianöverlevnad med 15,7 månader med docetaxel, trastuzumab och pertuzumab), vid preoperativ behandling med olika kombinationer av anti-HER mediciner inkluderande trastuzumab och pertuzumab, resulterande i en högre frekvens av så kallat patologisk komplett remissioner (pCR), som är associerad med en förbättrad överlevnad i ett par metaanalyser. Data från APHINITY-studien styrker ytterligare värdet av dubbel blockad, denna gång vid adjuvant terapi, även om man hade önskat att effekten skulle vara större – studien behöver sannolikt längre uppföljning för gruppen med östrogenreceptorpositiv (ER+) sjukdom, säger professor Jonas Bergh, nationell koordinator för APHINITY-studien och fortsätter:

– Långtidsuppföljningen av adjuvant trastuzumab har nämligen visat likvärdig relativ effekt för både ER-positiv och ER-negativ sjukdom. Slutligen ger APHINITY-data ytterligare stöd för att pCR är en relevant surrogatmarkör vid preoperativ terapi för HER2-positiv bröstcancer, säger Jonas Bergh.

HER2-positiv bröstcancer är en cancerform med ökad risk för spridning och återfall och ungefär 15 procent av kvinnor med bröstcancer har just denna typ (2). Tack vare framgångsrik forskning har prognosen förbättrats betydligt för dessa patienter. Det finns fortfarande behov av bättre behandling. Tidig behandling som ges efter operation kallas adjuvant terapi. Denna syftar till att eliminera eventuella kvarvarande cancerceller och minska risken för återfall och att sjukdomen når ett obotligt stadium (3).

Perjeta är en antikropp och ett läkemedel som kallas HER2-dimeriseringshämmare. Perjeta i kombination med Herceptin är idag standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer. Kombinationen Perjeta, Herceptin och cytostatika är sedan juli 2015 även godkänd som preoperativ behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer, en behandling som bland annat syftar till att krympa tumören före operation.

Baserat på studieresultat från APHINITY planerar nu Roche ansöka om godkännande för denna nya behandlingsmöjlighet med Perjeta.

Om APHINITY
APHINITY (Adjuvant Pertuzumab and Herceptin IN Initial TherapY of Breast Cancer) är en stor internationell fas III-studie som genomförs av Roche i samarbete med de tre oberoende forskargrupperna Breast International Group (BIG), Breast European Adjuvant Study Team (BrEAST) och Frontier Science Foundation (FS). I Sverige har studien genomförts i samarbete med Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG). Studien omfattar 4 805 patienter med tidig HER2-positiv bröstcancer som genomgått kirurgi från över 40 länder och studien har pågått sedan 2011.

Studiens huvudsyfte är att undersöka om förebyggande behandling med Perjeta i kombination med dagens standardbehandling kan förlänga tiden till sjukdomsåterfall eller död (iDFS, invasiv sjukdomsfri överlevnad) hos patienter med HER2-postiv bröstcancer. Andra syften är bland annat att undersöka om behandlingen minskar antalet dödsfall, allmän säkerhet inklusive hjärt-kärlhändelser, sjukdomsfri överlevnad (DFS) och hälsorelaterad livskvalitet.

Hälften av patienterna lottades till att få Perjeta i kombination med dagens standardbehandling under ett år och hälften har fått standardbehandlingen Herceptin i kombination med cytostatika under lika lång tid. Samtliga patienter behandlades inledningsvis med sex till åtta cykler med cytostatika (antracyklinbaserad eller icke antracyklinbaserad) tillsammans med Perjeta och Herceptin respektive Herceptin och placebo var tredje vecka under ett års tid (52 veckor).

Strålning och/eller hormonell (endokrin) behandling kunde sättas in i slutet av den inledande adjuvanta cytostatikabehandlingen. För de patienter i studien med hormonkänslig (östrogenreceptorpositiv) bröstcancer renommerades att endokrin behandling skulle ges i minst fem år efter avslutad inledande adjuvant cytostatikabehandling. Patienterna i studien kunde behandlas med olika cytostatika som idag används som standard. Patienter med såväl lymfkörtelpositiv som lymfkörtelnegativ bröstcancer kunde inkluderas i studien.

72 patienter från sex svenska sjukhus deltar i studien; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Södersjukhuset i Stockholm, Uppsala Akademiska sjukhus, Umeå Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Linköpings Universitetssjukhus.

För mer detaljer om resultaten, inklusive sammanfattande tabell som redovisar jämförelser avseende effekt och rapporterade biverkningar, och om Roches olika samarbetspartners kring studien, se här i det engelska pressmeddelandet. Se även publikationen online i The New England Journal of Medicine.

Om Perjeta
Perjeta (pertuzumab) är ett målstyrt antikroppsläkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Läkemedlet är riktat mot HER2-receptorn på bröstcancercellerna (8, 9). Perjeta förhindrar att HER2-receptorn kopplas ihop med andra HER-receptorer som EGFR/HER1, HER3 och HER4. Denna ihopkoppling (dimerisering) anses spela en viktig roll för cancercellernas förmåga att växa och sprida sig. Perjeta har tagits fram för att specifikt förhindra denna sammankoppling av receptorer (=dimerisering). Den signalering som normalt aktiveras efter att HER2-receptorn kopplat ihop sig med en annan HER-receptor blockeras. Detta i sin tur kan förhindra tumörtillväxt eller leda till att cancercellerna dör (6, 7) Genom att Perjeta binder till HER2-receptorn kan också immunförsvaret aktiveras så att det angriper och förstör cancercellerna. Verkningsmekanismerna hos Perjeta och Herceptin tros komplettera varandra eftersom båda binder till HER2-receptorn men på olika ställen (6, 7). Syftet med att kombinationsbehandla med Perjeta, Herceptin och cytostatika är att få en mer effektiv behandling av HER2-positiv bröstcancer. Perjeta ges direkt i blodet, intravenöst, genom infusion (dropp).

Om HER2-positiv bröstcancer
I Sverige får runt 9 000 kvinnor bröstcancer varje år (8). Av dessa har omkring 15 procent HER2-positiv bröstcancer (2). Det är en cancerform med en ökad risk för spridning och återfall, och ungefär 1 400 kvinnor dör i metastaserad (spridd) bröstcancer varje år (9). HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein, som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att reglera cellens tillväxt och delning. Vid HER2-positiv bröstcancer finns ett ökat antal sådana proteiner. HER2 stimulerar då kraftig celltillväxt och celldelning. HER2-testning skall idag ingå som en rutin vid diagnos av bröstcancer (10). Idag inriktar sig cancerforskningen allt mer på att individualisera behandlingen. Det innebär att läkemedelsbehandlingen skräddarsys för en viss patient och dennes tumörform. Det är enbart patienter som har en HER2-positiv tumör som kan komma ifråga för skräddarsydd behandling med antikropparna Herceptin, Perjeta eller antikropp-läkemedelskonjugatet Kadcyla.

För mer information
Jonas Bergh, professor, Karolinska institutet, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 08-517 743 10 (sekreterare Helen Eriksson) jonas.bergh@ki.se, nationell koordinator för APHINITY-studien Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef Roche, 070-601 65 12, jan-olov.sandberg@roche.com Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

Referenser
1. Minckwitz G, et al. APHINITY trial. American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting; 2017 Jun 2-6; Chicago. IL, USA. APHINITY trial (BIG 4-11): A randomized comparison of chemotherapy (C) plus trastuzumab (T) plus placebo (Pla) versus chemotherapy plus trastuzumab (T) plus pertuzumab (P) as adjuvant therapy in patients (pts) with HER2-positive early breast cancer (EBC), Abstract LBA500 (oral), Monday, 5 June 09:45 - 12:45 CDT, Online NEJM June 5 2017, http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1703643
2. Rydén L et al. Reproducibility of human epidermal growth factor receptor 2 analysis in primary breast cancer: a national survey performed at pathology departments in Sweden. Acta Oncol 48:860-866, 2009.
3. Scharl A, et al. Geburtshilfe Frauenheilkd 2015;75(7):683–91.
4. Franklin M, et al. Cancer Cell 2004;5(4):317-28.
5. Baselga J and Swain S. Nat Rev Cancer 2009;9(7):463-75.
6. Lewis Phillips G, et al. Cancer Res 2008;68:9280-90.
7. Iqbal N and Iqbal N. Mol Biol Int 2014;doi:10.1155/2014/852748
8. Cancerförekomst i Sverige 2015, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer
9. Dödsorsaksregistret 2012, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6/Sidor/default.aspx
10. Nationellt vårdprogram, bröstcancer 2014, http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/

För mer information se även pressrummet på MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.medinfo@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche
Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .

Bifogade filer

PDF-dokument