Skip to main content

Positivt CHMP utlåtande för emicizumab för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 06:59 CET

Studieresultat visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt färre blödningar med emicizumab, givet som en subkutan injektion en gång per vecka, jämfört med tidigare behandling med ett bypass-preparat (BPA). Nu är det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten positiv till att emicizumab, godkänns som första antikropp för förebyggande behandling till personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer.

Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) som kommit med ett positivt utlåtande där det rekommenderar att emicizumab godkänns för behandling av barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer (antikroppar) mot dagens förebyggande behandling med faktor VIII-koncentrat (1). Hemofili A är den vanligaste formen av klassisk blödarsjuka. Nästan en av tre med svår hemofili A utvecklar inhibitorer mot dagens förebyggande behandling med faktor VIII-koncentrat. Detta innebär en ökad risk för livshotande blödningar eller upprepade nya blödningar som kan orsaka permanenta ledskador (2).

– Detta positiva besked från CHMP innebär ett viktigt steg mot att personer i Europa med hemofili A med inhibitorer ska få tillgång till denna nya behandling. Emicizumab har visat sig effektivt minska antalet blödningar jämfört med nuvarande tillgängliga läkemedel, och givet i form av en injektion under huden en gång per vecka, kan den också avsevärt minska den belastning som dagens administrering innebär, särskilt för små barn med hemofili A som utvecklat inhibitorer och deras familjer, säger Sandra Horning, MD, medicinsk-och produktutvecklingsdirektör på Roche globalt.

Den 16 november godkände den amerikanska myndigheten, FDA, emicizumab för behandling av barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat. Emicizumab blev då det första nya godkända läkemedlet på närmare 20 år för att behandla personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer. Emicizumab är även det första godkända läkemedel för behandling av hemofili A som kan administreras subkutant med en tunn nål under huden en gång per vecka. Ansökan om godkännande hade av FDA fått en särskilt hög prioritet.

En liknade prioriterad ansökan, som innebär en snabbare handläggning av CHMP för godkännande i EU, ligger till grund för dagens besked. Den innebär en påskyndad utvärdering och är ett förfarande som ges till läkemedel som CHMP anser är av stort intresse för folkhälsan och terapeutisk innovation. Ett slutgiltigt beslut från den Europeiska kommissionen att godkänna emicizumab förväntas inom en snar framtid.

HAVEN 1 och HAVEN 2

CHMP:s positiva utlåtande baseras på resultat från det två fas III-studier, HAVEN 1 och HAVEN 2, som båda visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt färre blödningar med emicizumab givet subkutant en gång per vecka. Studierna är två av de största i sitt slag för personer med hemofili A och som utvecklat inhibitorer.

Resultat från HAVEN I och HAVEN 2 visar:

  • Vuxna och barn från 12 års ålder med hemofili A som utvecklat inhibitorer, i studien HAVEN 1, fick betydligt färre behandlingskrävande blödningar med förebyggande behandling (profylax) med emicizumab givet subkutant en gång per vecka, risken minskade med 87 procent (RR=0,13, p <0,0001) jämfört vid behövs behandling, med BPA.
  • Resultat från en intra-patientanalys i HAVEN 1, den första i sitt slag, visade att förebyggande behandling med emicizumab gav signifikant färre behandlingskrävande blödningar. Risken minskade med 79 procent (RR=0,21, p=0,0003) jämfört med antalet behandlingskrävande blödningar under tidigare förebyggande behandlingen med ett bypass-preparat (BPA), som rapporterats i en non-interventions studie (NIS) före inkludering.
  • Interimresultat från HAVEN 2, där barn under 12 år med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat behandlats med emicizumab, visade att merparten, 87 procent (95% KI: 66,4; 97,2) fick inga blödningar som krävde ytterligare behandling.
  • Resultat från en intra-patientanalys i HAVEN 2, som inkluderade 13 barnen som deltagit i den tidigare NIS, visade dessutom att emicizumab innebar signifikant färre behandlingskrävande blödningar. Risken minskade med 99 procent (RR=0,01, 95% KI: 0,004) jämfört med tidigare behandlingen med en BPA.

De vanligaste biverkningarna för emicizumab (hos 10 procent eller fler) som rapporterats enligt poolade studiedata var reaktioner på injektionsstället och huvudvärk. Hos tre personer i HAVEN 1-studien observerades trombotiska mikroangiopati (TMA) och två personer fick allvarliga trombotiska händelser. Alla dessa händelser var korrelerade till administration av aktiverat protrombinkomplex (Feiba) givets i mer än 100 enheter/kg/24 timmar ackumulerad dos under ett dygn eller mer. Inga nya fall rapporterades vid presentation av långtidsdata från studien HAVEN 1 på den amerikanska hematologikongressen ASH i december 2017.

För mer detaljer om beskedet från CHMP om emicizumab läs här i det engelska pressmeddelandet, inklusive mer detaljer om resultat från HAVEN 1 och HAVEN 2.

Resultat från HAVEN 1, omfattande 109 vuxna och barn från 12 års ålder med inhibitorer, publicerades i juli 2017 i The New England Journal of Medicine (3). Läs mer om de resultaten här.

På den amerikanska hematologikongressen ASH i Atlanta i december presenterades ytterligare studiedata som stärker emicizumab roll som en ny möjlig behandling av barn och vuxna med hemofili A, både utan och med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat, bland annat långtidsdata för HAVEN 2. Läs mer om de resultaten här.

Om emicizumab

Emicizumab (emicizumab, tidigare ACE910) är först i en ny klass målinriktade antikroppsläkemedel för förebyggande, profylaktisk behandling av hemofili A. Emicizumab är en bispecifik monoklonal antikropp. Det innebär att den har dubbel specificitet, och binder både till koagulationsfaktor IXa och X, för att kompensera för den brist på koagulationsfaktor VIII som personer med hemofili A har. Samtliga dessa koagulationsfaktorer har en avgörande roll för att blod ska koagulera. Det kliniska fas III-prövningsprogrammet för emicizumab syftar till att utvärdera säkerhet, effekt och farmakokinetik. Förhoppningen är att studieprogrammet även ska visa att emicizumab skall kunna bidra till att övervinna kliniska utmaningar med dagens behandling av hemofili A, som att vissa personer utvecklar inhibitorer och täta intravenösa injektioner.

Studien HAVEN 1 ingår i det inledande kliniska fas III-programmet för emicizumab och där vuxna och barn från 12 års ålder med inhibitorer (antikroppar) mot faktor VIII-preparat deltagit. HAVEN 2 är den andra fas III-studien och där barn under 12 år med inhibitorer mot faktor VIII-koncentrat provat behandlingen. Emicizumab har i dessa två första fas III-studier, givits som en subkutan injektion med en tunn nål under huden en gång per vecka.

Det kliniska fas III-studieprogrammet för emicizumab omfattar även studier med personer med hemofili A utan inhibitorer och studier som utvärdera om personer kan klara sig med längre intervaller mellan injektionerna utan att förlora effekt (HAVEN 3 och HAVEN 4). Vidare uppföljning av effekt och säkerhetsprofilen av emicizumab sker nu även i öppna fortsättningsstudier och svenska centra deltar.

Studieresultaten som offentliggjorts den 20 november från HAVEN 3, och den 7 december från HAVEN 4, läs mer om det här, kommer att presenteras vid kommande medicinska möten. Ansökan om nya indikationer baserade på resultaten från HAVEN 3 och HAVEN 4 kommer inlämnas till läkemedelsmyndigheterna.

Emicizumab är resultatet av ett forskningssamarbete med japanska Chugai Pharmaceutical, och utvecklas tillsammans med Chugai, Genentech och Roche.

Om hemofili A

Hemofili är en allvarlig, ärftlig sjukdom där en persons blod inte kan koagulera normalt. Sjukdomen kallas även klassisk blödarsjuka, och de vanligaste och mest kända formerna är hemofili typ A eller typ B. När en blödning uppstår hos en frisk person startas en process för att stoppa blödningen och där proteiner, som kallas koagulationsfaktorer VIII (FVIII) samt IXa och X, spelar en avgörande roll för att blodets ska kunna koagulera.

Hos personer med klassisk blödarsjuka finns en ärftlig brist på eller total avsaknad av koagulationsfaktor VIII (hemofili A) eller koagulationsfaktor IX (hemofili B). Sjukdomen ses nästan bara hos pojkar och finns hos cirka 7 av 100 000 pojkar och män. Hemofili A är fyra gånger vanligare än hemofili B (4).

I den medelsvåra och svåra formen av hemofili A uppstår blödningar ofta, speciellt i leder och muskler. Dessa blödningar är mycket smärtsamma och kan innebära en betydande hälsorisk eftersom de ofta förutom smärtan de orsakar kan leda till kronisk inflammation, svullnad, försämrad rörlighet och permanenta ledskador (5).

Sverige har länge varit ett av de länder som är ledande när det gäller tidig förebyggande (profylaktisk) behandling av personer med hemofili A (4). Sjukdomen delas in i mild, medelsvår eller svår. Cirka 50 procent har den medelsvåra eller svårare formen av sjukdomen (6). Spontana blödningar förekommer oftare hos personer med den svårare formen. I Sverige lever cirka 750 pojkar och män med hemofili A (7). Dagens förebyggande standardbehandling vid medelsvår och svår hemofili A är så kallade faktor VIII-koncentrat och som ges i form av intravenösa injektioner vanligtvis tre till fyra gånger per vecka (7).

En allvarlig komplikation med dagens behandling med faktorkoncentrat vid hemofili A är utveckling av inhibitorer mot faktorkoncentraten (8). Dessa blockerande antikroppar, inhibitorer, produceras av kroppens egna immunförsvar och minskar effekten av faktor VIII-koncentrat (9). Detta gör det mycket svårt att erhålla en nivå av FVIII som är tillräcklig för att kontrollera och/eller förhindra blödningar. Hos personer med hemofili A som utvecklar inhibitorer opereras ofta en så kallad port-à-cath in under huden för att underlätta det mer frekventa behovet av behandling.

För mer information

Daniel Tesfa, medicinsk terapiområdeschef, Roche AB, 070-815 99 24, daniel.tesfa@roche.com

Helena Anderin, chef samhällskontakter, Roche AB, 070-612 12 18, helena.anderin@roche.com

Om Roche inom hematologi

I över 20 år har Roche forskat och utvecklat läkemedel som omdefinierat behandlingen inom hematologi och investerar nu mer än någonsin i att ta fram innovativa behandlingsalternativ för människor med blodsjukdomar. Godkända läkemedel är MabThera (rituximab), Gazyvaro (obinutuzumab) och Venclyxto (venetoclax) i samarbete med AbbVie. Roches pipeline av potentiella nya läkemedel inom hematologi innefattar en anti-PDL1-antikropp (atezolizumab/MPDL3280A), en anti-CD79b-antikropp-läkemedelskonjugat (polatuzumab vedotin/RG7596) och en liten molekyl antagonist av MDM2 (idasanutlin/RG7388). Roches engagemang för att utveckla nya molekyler inom hematologi stäcker sig även utanför onkologin med emicizumab en bispecifik monoklonal antikropp för behandling vid hemofili A.

Referenser

1. Besked från CHMP den 26 januari 2018, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/01/news_detail_002893.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

2. European Haemophilia Consortium [Internet; cited 2018 January]. Available from: https://www.ehc.eu/bleeding-disorders/inhibitors/

3. Oldenburg J, et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors (HAVEN 1), N Engl J Med, online, 10 juli 2017, http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1703068

4. Nordic Hemophilia Council guidelines for the diagnosis and treatment of hemophilia, congenital hemofili, www.nordhemophilia.org, uppdaterad version giltig till 31 dec 2017, s 7-8

5. Franchini M, Mannucci PM. Hemophilia A in the third millennium. Blood Rev 2013:179-84.

6. Marder VJ, et al. Hemostasis and Thrombosis. Basic Principles and Clinical Practice. 6th Edition, 2013. Milwakee, Wisconsin. Lippincott Williams and Wilkin.

7. Socialstyrelsen 2015, Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom) http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/blodarsjukahemofiliaochbsamtsv

8. Gomez K, et al. Key issues in inhibitor management in patients with haemophilia. Blood Transfus. 2014; 12:s319–s329.

9. Whelan, SF, et al. Distinct characteristics of antibody responses against factor VIII in healthy individuals and in different cohorts of haemophilia A patients. Blood 2013; 121: 1039-48.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .

Bifogade filer

PDF-dokument