Skip to main content

​Roche presenterar 180 abstracts för 13 olika cancerformer under årets ASCO

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2018 07:01 CEST

Vid världens största cancerkonferens, ASCO i Chicago, kommer Roche presentera en mängd nya studieresultat inom bland annat lungcancer. Totalt presenteras mer än 180 abstracts som omfattar data kring19 godkända cancerläkemedel eller forskningssubstanser och 13 olika cancerformer. Däribland två ”late breakers” och 15 muntliga presentationer.

Under den årliga kongressen för American Society of Clinical Oncology, ASCO, som hålls den 1-5 juni i Chicago, kommer Roche att redovisa en mängd nya studieresultat.

Bland dessa abstracts finns:

  • Nya överlevnadsdata från en fas III-studie, IMpower150, om Tecentriq▼och Avastin i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer, NSCLC av icke skivepiteltyp.
  • Nya data från en fas III-studie, IMpower130, om progressionsfri överlevnad vid behandling med Tecentriq i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av NSCLC av skivepiteltyp.
  • Ytterligare data rörande cancerimmunterapi inkluderar data för Tecentriq i kombination med Avastin vid avancerad njurcellscarcinom (RCC) och vid levercarcinom (HCC). Dessa studier bidrar till den växande mängd data som stödjer användning av Tecentriq i kombination med Avastin vid olika tumörtyper.
  • Även nya data från två studier med Tecentriq om tumörmutationsbörda (TMB) kommer att presenteras, inklusive blodbaserade TMB-data från fas II-studien B-F1RST, om avancerad icke-småcellig lungcancer, och vävnadsbaserad TMB för flera olika cancertyper som icke-småcellig lungcancer, urinvägscancer och malignt melanom.
  • Nya och längre uppföljningdata från ALEX-studien (fas III) vilka visar att Alecensa▼ (alecitinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria medianöverlevnaden för patienter med ALK-positiv icke småcellig lungcancer jämfört med crizotinib. Läs mer här.
  • Nya data om två forskningssubstanser vid behandling av bröstcancer. De inkluderar resultat från fas III-studien SANDPIPER där taselisib och fulvestrant jämförts med enbart fulvestrant vid behandling vid östrogenreceptor (ER)-positiv PIK3CA muterad lokalt avancerad eller spridd bröstcancer.
  • Data från det kliniska utvecklingsprogrammet inom hematologisk cancer, inklusive nya data för läkemedlet polatuzumab.

Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här.

För mer information

Adam Szulkin, medicinsk terapiområdeschef lungcancer, 072-350 97 67, adam.szulkin@roche.com

Jan Olov Sandberg, Medicinsk terapiområdeschef bröstcancer och hematologi, 070-601 65 12, e-post: jan-olov.sandberg@roche.com

Lotta Luciani, kommunikationschef Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har nio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

Bifogade filer

PDF-dokument