Skip to main content

En unik möjlighet att rädda tusentals liv

Nyhet   •   Jun 29, 2012 10:40 CEST

Ett uttalande från Röda Korset med anledning av att regeringarna inleder förhandlingar om en internationell vapenhandelskonvention

Hundratusentals civila dödas, såras, våldtas och tvingas på flykt varje år på grund av vapen som finns lättillgängliga och missbrukas. I många delar av världen är det oerhört enkelt att få tag på vapen, med utbrett väpnat våld som en direkt följd. Detta är delvis ett resultat av en mycket dåligt reglerad internationell handel med vapen.

Handel och transporter med annat farligt gods såsom kemikalier och bekämpningsmedel, farligt avfall och läkemedel är strikt reglerad. Ett internationellt avtal som reglerar handel med konventionella vapen saknas däremot helt. Konventionella vapen är alla vapen som inte klassas massförstörelsevapen. Massförstörelsevapen, som kemiska och biologiska vapen, regleras genom andra konventioner.

Nästa vecka kommer regeringarna att ha möjlighet att ändra på detta. Då inleds förhandlingarna om en internationell vapenhandelskonvention, Arms Trade Treaty (ATT), i New York. Det finns nu ett brett stöd för en internationell konvention som skulle innebära strikta regler för internationella överföringar av konventionella vapen. Regeringarna måste ta tillvara på det här unika tillfället att minska det mänskliga lidandet och de sociala kostnaderna som orsakas av den oreglerade internationella vapenhandeln.

I många av de länder som Röda Korset arbetar i ställs vi inför de förödande humanitära konsekvenser som den bristande kontrollen orsakar. Vi ger årligen sjukvård till tiotusentals människor som drabbas av det väpnade våldet. Alltför ofta blir hjälpen till människor i utsatta situationer inte tillgänglig, humanitära insatser avbryts eller försenas på grund av väpnat våld. Vi ser en tydlig koppling mellan tillgängligheten på vapen och kränkningar av internationell humanitär rätt (krigets lagar). Lättillgängliga vapen utgör ett direkt hot mot den humanitära hjälpen.

Det senaste decenniet har försöken att begränsa det mänskliga lidandet som orsakas av den dåligt reglerade internationella vapenhandeln fått ny kraft. Runt om i världen har vi vädjat till regeringar att förbättra skyddet för civila i väpnade konflikter och i post-konfliktsituationer genom att stärka kontrollen över vapenhandeln. Även FN-organ, regionala organisationer och en bred uppslutning NGO:er har krävt en konvention som innebär strikta regler för internationell handel med vapen.

Sedan 2006 har FN:s generalförsamling vid upprepade tillfällen bekräftat att avsaknaden av enhetliga internationella regler för överföringar av konventionella vapen bidrar till väpnade konflikter, kriminalitet, terrorism och att driva hundratusentals människor flykt varje år. Detta underminerar i sin tur fred, försoning, säkerhet, stabilitet och hållbar social och ekonomisk utveckling.

Enligt Genèvekonventionerna har alla stater en skyldighet att säkerställa respekt för internationell humanitär rätt. Det omfattar ett ansvar att se till att vapen och ammunition som exporteras inte hamnar i händerna på dem som skulle kunna använda dessa för att kränka humanitär rätt. Vapenhandelskonventionen måste därför kräva att staterna gör en bedömning av om de vapen som exporteras kan komma att användas för att begå allvarliga kränkningar. Konventionen måste förbjuda alla överföringar när det finns en tydlig risk för att detta kan ske.

Alla olika typer av konventionella vapen kan användas för att begå brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Därför måste avtalet omfatta alla sådana vapen. Lika viktigt är att det omfattar ammunition, som är ”drivmedlet” i det vapenrelaterade våldet. Att undanta handel med ammunition skulle underminera konventionens effekt. Det finns redan ett mycket stort antal vapen i omlopp, men deras inverkan är beroende av tillgången på ammunition.

Förhandlingarna om en internationell vapenkonvention är en historisk möjlighet att minska de oräkneliga mänskliga och sociala kostnaderna som lättillgängliga vapen medför. En stark konvention skulle rädda liv, göra humanitär hjälp möjlig och stärka respekten för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.