Skip to main content

Röda Korset ser fortfarande allvarliga brister i det europeiska asylsystemet

Nyhet   •   Jun 12, 2013 20:41 CEST

Idag röstade Europaparlamentet igenom det så kallade europeiska asylsystemet, CEAS, det vill säga gemensamma regler för asylprövning och asylmottagande inom EU. Syftet har varit att förbättra och harmonisera asylprocessen inom EU, men trots dagens beslut anser Röda Korset att det fortfarande finns allvarliga brister.

”Asylpaketet” innehåller en rad minimiregler som medlemsländerna har att följa;

  • Mottagandedirektivet definierar minimikrav på mottagandet för asylsökande i EU. Direktivet reglerar bland annat möjligheten att arbeta, tillgången till vård och utbildning, såväl som kriterier för att förvarsta asylsökande.
  • Asylprocedurdirektivet fastslår gemensamma regler för asylprocessen.
  • Skyddsgrundsdirektivet reglerar på vilka grunder en person har rätt att erhålla skydd inom EU.
  • Dublinförordningen som reglerar vilken medlemsstat som är skyldig att pröva en asylansökan.
  • Eurodac som är en databas som innehåller fingeravtryck på alla personer över 14 år som sökt asyl i något av EU:s medlemsländer.

Processen med att skapa ett gemensamt asylsystem inom EU startade i Tampere 1999 och bekräftades 2009 genom det så kallade Stockholmsprogrammet. Genom hela denna process har Röda Korset varit med och försökt påverka utformningen av det regelverk som vuxit fram. Syftet med EU:s arbete har bland annat varit att asylansökningar ska behandlas och bedömas lika oavsett vilken medlemsstat som har ansvar för prövningen och mottagandet av den asylsökande.

–Milt sagt kan man konstatera att det fortfarande återstår mycket arbete för att uppnå lika behandling och bedömning och dagens beslut är bara början på ett långt arbete för att realisera detta, säger Alexandra Segenstedt sakkunnig i migration i Röda Korset.

Enligt Alexandra Segenstedt så kommer dagens beslut att medföra vissa förbättringar för asylsökande i Europa, bland annat vad gäller införandet av en procedur som ska kunna identifiera särskilt sårbara individer. En annan positiv aspekt är att alla asylsökande, i princip, ska ha rätt till en personlig intervju samt möjlighet att inkomma med klargöranden och kommentarer inför beslut i deras asylärende. Asylsökande som får inte möjlighet till en reell ordinär prövning utan endast genomgår en snabbprocess ska också få möjlighet att få prövat om de kan stanna i asyllandet under den tid deras eventuella överklagande behandlas.

Dock är flera delar av paketet en besvikelse och särskilt vill Röda Korset uppmärksamma reglerna kring förvar. Risken är att förvar även i fortsättningen att användas som regel snarare än som undantag av vissa medlemsländer.

–Detta är ytterst olyckligt och allvarligt då förvar är en mycket integritetskränkande åtgärd som kan ha långtgående effekter, särskilt för personer med trauma och tortyr i ryggsäcken. Vi är mycket besvikna över utfallet i denna del och hoppas att medlemsländerna i sin nationella lagstiftning tydligt avgränsar utrymmet och reglerna för förvar, säger Alexandra Segenstedt.

Röda Korset möter personer i förvar över hela Europa och har arbetat hårt för att reglerna kring förvar ska förbättras.

Andra delar som Röda Korset hade mycket större förhoppningar på var reglerna kring de så kallade snabbprocesserna (det vill säga de som inte anses ha grund att genomgå en normal procedur) samt att det skulle stadgas och bättre möjligheter att erhålla juridisk hjälp under sin process.

Sammanfattningsvis är detta således endast ett steg på vägen för att på riktigt erhålla en harmoniserad och rättssäker asylprocess inom hela EU.

–Vi hade hoppats på betydligt mer. Mycket arbete återstår fortfarande både inom EU, för medlemsländera men också för Röda Korset. Vi kommer fortsätta att arbeta både på nationell och europeisk nivå för att förbättra reglerna ytterligare och att försöka få till en implementering som garanterar varje asylsökandes grundläggande rättigheter, säger Alexandra Segenstedt.