Skip to main content

Viktig överklagan för att veta hur arv hanteras i framtiden

Nyhet   •   Feb 07, 2013 10:10 CET

Här följer klargöranden med anledning av tidningen Metros artikel (7 februari 2013) om att Röda Korset överklagar arvstvist.

Överklagan i arvstvisten som Metro skriver om idag handlar inte om pengarna som har testamenterats, eftersom Röda Korset inte gör anspråk på arvet, utan är en viktig fråga om hur arv ska hanteras i framtiden. En principiellt viktig fråga, men absolut ingen kamp om ett arv.

I det aktuella fallet rör sig tvisten inte om pengarna som kvinnan har testamenterat och som Röda Korset inte gör anspråk på. Röda Korset har inte överklagat tingsrättens dom vad avser testamentets ogiltighet på grund av mental ohälsa hos testatorn utan den legale arvingen har rätt till pengarna. Det handlar alltså inte om en strid om ett arv som tidningen Metro hävdar utan om hur sent man kan överklaga ett testamente och på vilket sätt man kan bevisa när ett juridiskt dokument tagits emot.

  • Överklagan gäller inte arvet, vilket motparten blivit informerad om.
  • Överklagan har gjort för att reda ut hur sent ett testamente kan överklagas för att förmånstagare i framtiden ska veta vad som gäller.
  • Överklagan har även gjorts för att få ett principbeslut om vad som anses vara en juridisk korrekt överlämning av ett testamente.
  • Överklagandet medför inga kostnader för Röda Korset. Kostaderna för överklagandet täcks av en försäkring och av advokatbyrån, som företräder Röda Korset, eftersom beslutet är viktigt för Röda Korset och andra förmånstagare i arvstvister.

Röda Korset har valt att överklaga tingsrättens och nu även hovrättens dom för en principiell fråga om när en legal arvinge själv hittar ett testamente. För Röda Korset är det viktigt att veta hur den vanliga situationen ska bedömas för att säkerställa att testamente har vunnit laga kraft när Röda Korset mottar medel. Den kommande bedömningen kan komma att påverka hur Röda Korsets och andra organisationers handläggning av testamentsärenden ska ske.

I det aktuella fallet anser Röda Korset att klanderfristen börjat löpa när den legale arvingen hittade testamentet och att den legala arvingen därför väckt talan för sent. Trots att testamentet hämtats ut med en signatur från ett bankfack hävdar den legale arvingen att testamentet inte hade tagits emot vid detta tillfälle.

Om Högsta domstolen anser att talan väckts försent så resulterar det formellt i att tingsrättens dom om testamentets ogiltighet ”försvinner”. I det läget skulle Röda Korset erhålla en del av tillgångarna i dödsboet. Röda Korset har meddelat motparten att om så blir fallet så kommer Röda Korset inte att göra anspråk på någon kvarlåtenskap efter testator och inte heller vidhålla rätt till ersättning för rättegångskostnader.

En viss del av Röda Korsets rättegångskostnader i samband med överklagandet täcks av en försäkring och ytterligare kostnader efterskänks av advokatbyrån som företräder Röda Korset eftersom detta är en principiellt viktig fråga. Överklagandet medför alltså inga kostnader för Röda Korset.

Människor väljer aktivt att skriva in Röda Korset som förmånstagare i testamenten. Den vilja som personen som skrivit testamentet ger utryck för måste naturligtvis respekteras och i vissa fall även försvaras rättsligt. Tyvärr leder detta till att anhöriga kan bli upprörda.