Skip to main content

EU-länderna behöver gemensamt utveckla asylprocessen

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 11:13 CET

En asylprocess där även avslagsbeslut uppfattas som legitima bör även innefatta uppföljning av hur det går för dem som inte får stanna. Röda Korset är villigt att utöka sina insatser i en sådan uppföljning. Det skriver Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg i en debattartikel som publicerats i dagens Sydsvenskan.

Publicerad i Sydsvenskan 24 mars 2006

I många länder i Europa fick under fjolåret närmare 90 procent av dem som sökte asyl avslag. Bara fem år tidigare fick hälften stanna. Ändå har antalet asylsökande under samma tid nästan halverats. Det har blivit allt svårare att få asyl i Europa.

Enligt internationell rätt ska alla som hotas av förföljelse, tortyr och väpnade konflikter beredas skydd. Människor som riskerar att utsättas för övergrepp måste därför få tillgång till en asylprocess som är human och rättssäker.

Svårt söka asyl inom EU
Det finns i dag starka skäl att vara kritisk till hur flyktingar tas emot i Europa. Många får inte ens möjlighet att lämna in en asylansökan utan stoppas utanför EU:s gränser och skickas tillbaka. Misstron mot det europeiska asylsystemet har gjort att en växande skara inte ens bryr sig om att söka asyl utan tar sig in med hjälp av människosmugglare. På samma sätt är det många som, efter avslag på asylansökan, "går under jorden" hellre än att återvända till sina hemländer. Hundratusentals människor i Europa lever i dag utanför alla normala skyddsnät.

Varför väljer många ett sådant liv hellre än att återvända? I regel beror det på att de förhållanden i deras hemländer som fick dem att bryta upp fortfarande är desamma. Det hjälper inte att de länder de har flytt till inte tycker att deras skäl är tillräckliga för asyl. För den som fruktar tortyr eller övergrepp är även en socialt osäker tillvaro att föredra framför återvändande. Detsamma kan gälla dem som givit upp allt när de lämnat sitt gamla hemland. Många av dem kan omöjligen förstå att deras skäl inte skulle vara tillräckliga för att få asyl. De vägrar helt enkelt acceptera utslaget i asylprocessen.

Realistiska förutsättningar för återvändande
Därför måste EU-länderna gemensamt utveckla såväl asylprocessen som arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart återvändande. Återvändandet får inte leda till att de berörda människorna bara tvingas fly igen.

I Sverige beviljas en mycket liten andel av de asylsökande flyktingstatus. Även reglerna om humanitära grunder har hittills tillämpats mycket restriktivt. Från Röda Korsets sida har vi varit kritiska mot det. Vi hoppas att den nya utlänningslagen, som träder i kraft nästa fredag, ska medföra att systemet blir tydligare och mer rättssäkert. Förhoppningsvis innebär det i så fall att fler flyktingar får asyl. Men osäkerheten är stor om vad det kommer att innebära.

Rättssäker asylprocess
En snabb, effektiv och rättssäker asylprocess innebär att beslutens legitimitet ökar. Men denna påverkas också av hur migrationsmyndighetens personal bemöter de asylsökande och av hur tolkar och advokater utför sitt arbete. Bara om den asylsökande i denna process behandlas med respekt och om processen uppfattas som rättvis finns förutsättningar för att återvändandet ska ses som ett hållbart alternativ.

Återvändande för en asylsökande är nästan alltid svårt och man kan aldrig bortse från att den som nekats asyl själv anser sig ha haft starka skäl att lämna det land de nu tvingas återvända till. Men de europeiska staterna kan underlätta återvändandet, exempelvis genom att ge demokrati- och utvecklingsstöd till de asylsökandes hemländer.

Uppföljning av återvändare
Det är också angeläget att återvändarna följs upp, att man tar reda på hur det går för dem. Går det dåligt har man gjort en felbedömning och har anledning att ompröva sin inställning. Går det bra visar det att man har gjort en rimlig bedömning i asylprocessen vilket bidrar till att stärka dess legitimitet. I ett sådant här uppföljningsarbete kan Röda Korset, med föreningar och medlemmar i snart sagt alla länder, spela en viktig roll. I viss utsträckning sker det redan, men vi är villiga att utöka våra insatser.

Bengt Westerberg,
Ordförande, Svenska Röda Korset