Skip to main content

Familjeåterförening – förutsättning för lyckad integration

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 12:30 CEST

Under de senaste månaderna har många förtvivlade föräldrar som flytt krig och konflikt vänt sig till Röda Korset för att få hjälp att återförenas med sina barn. Likaså väntar barn som kommit hit på egen hand på att få hit sina föräldrar. Möjligheterna är emellertid begränsade och Svenska Röda Korset har vid upprepade tillfällen uttryckt oro över att rätten till familjeåterförening drastiskt beskurits under senare tid.

- Vi vill nu uppmana regeringen att omedelbart se över den lagstiftning som reglerar anhöriginvandring och som får till konsekvens att familjer som splittrats i krig förhindras att leva tillsammans, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

Bakgrunden är att Migrationsverket nu kräver att en person ska kunna styrka sin identitet för att få tillstånd att återförenas med sina anhöriga här. Det är högt ställda beviskrav, inte minst eftersom människor som flyr från förföljelse från den egna staten, eller för att de riskerar att drabbas av urskillningslöst våld i väpnade konflikter inte alltid kan få med sig sina identitetshandlingar.  De kan inte heller uppsöka den egna statens myndigheter för att ansöka om pass eller nya identitetshandlingar om staten är den som utövat förföljelsen.

Somalia är ett exempel där konflikter har pågått i årtionden och där miljontals människor tvingats på flykt. Det har skapats en humanitär katastrof av ofattbara mått. Därför har också Migrationsverket valt att prioritera den svåra flyktingsituationen på Afrikas horn i årets flyktingkvot och reserverat många av platserna för somaliska flyktingar. Somalier är också den största gruppen asylsökande i Sverige och många ensamkommande flyktingbarn är somalier. Svenska migrationsmyndigheter anser att det råder inre väpnad konflikt i delar av Somalia. Därför får också somaliska flyktingar en fristad i Sverige. Men sedan en tid tillbaka får de somaliska familjer som splittrats på grund av krig och konflikt avslag på sina återföreningsansökningar.

På grund av krig har det sedan 1991 saknats en central fungerande myndighet i Somalia. Identitetshandlingar och dokument som är utfärdade efter 1991 godtas inte av svenska myndigheter eftersom de bedöms ha för lågt bevisvärde för att kunna styrka en persons identitet. Många människor som är på flykt kan därför inte styrka sin identitet med handlingar av orsaker som ligger utanför deras egen kontroll. Teoretiskt finns det andra sätt att styrka sin identitet än att uppvisa ett hemlandspass eller andra godkända identitetshandlingar och det råder fri bevisprövning i svensk rätt. Men de negativa beslut som Migrationsverket fattat sedan i våras visar att varken vittnesintyg eller positiva DNA-tester som ger stöd för det uppgivna släktskapet mellan föräldrar och barn i kombination med överensstämmande muntliga utsagor räcker till.  Konsekvensen av detta är att barn inte får återförenas med sina föräldrar i Sverige trots att dessa har fått en fristad här i landet.

Röda Korset har lång erfarenhet av att arbeta med återförening av familjer som splittrats i samband med krig och konflikt, såväl internationellt som i Sverige.

- Vår erfarenhet är att människor som har skilts från sina familjer ofta är i behov av särskilt stöd. En integrationsprocess har ofta inte förutsättningar att fungera förrän familjeåterföreningen skett, säger Anki Carlsson, rådgivare migration i Svenska Röda Korset.

Röda Korset har också mer än tjugo års erfarenhet av rehabilitering av människor som utsatts för tortyr och andra trauman. Vi kan konstatera att familjeåterförening ofta är avgörande för att en person över huvud taget ska kunna påbörja en reell behandling och så småningom tillgodogöra sig integrationsinsatser.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset, 08-452 4801

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820           www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument