Skip to main content

Folkrörelser initierar nätverk och fler åtgärder mot diskriminering

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:42 CET

Rikstäckande aktiviteter mot diskriminering startar idag genom AGERA för att identifiera, förebygga och åtgärda diskriminering i samhället. AGERA är ett samarbete mellan Svenska Röda Korset, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Centrum mot rasism.

- Vi har sett att det på bred front saknas kunskap och kompetens kring icke-diskriminering. Det vill vi ändra på och genom AGERA-projektet har vi nu fått en fantastisk möjlighet att göra det, säger Lina Gidlund, till vardags verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån Uppsala och nu nytillträdd projektledare för AGERA.

Projektet AGERA - utan att diskriminera omfattar ett flertal rikstäckande aktiviteter. Viktiga strategiska insatser kommer att vara kartläggning av diskriminering, utredning kring ideella organisationers nyvunna rätt att föra talan i diskrimineringsärenden och diskrimineringstester. Grundtanken är att gå från kunskap till insikt och från insikt till färdighet när det gäller att identifiera, förebygga och åtgärda diskriminering. Projektet berör alla sju diskrimineringsgrunderna och har ett integrerat jämställdhetsperspektiv.

- Syftet med AGERA är att stärka upp det arbete som redan genomförs, men samtidigt får vi möjligheten att prova en del nya grepp för att tackla diskriminering och få största möjliga spridningseffekt. Projektet är en viktig injektion i det civila samhällets arbete för jämlikhet och mot diskriminering, poängterar Lina Gidlund.

AGERA är ett rikstäckande samarbete mellan Svenska Röda Korset, som är projektägare, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Centrum mot rasism. Projektet kommer att vända sig bland annat till journalister, polis, nämndemän, politiker och ideella föreningar. Frågorna kommer att lyftas både i lokala och nationella sammanhang, som till exempel Almedalen och MR-dagarna i Örebro.

- Det är viktigt att samarbeta kring mångfalds- och antidiskrimineringsfrågor för att få spridning och större effekt. I projektet har vi en unik kombination av folkrörelser, som är förenade genom ett gemensamt engagemang för mänskliga rättigheter och folkbildning, säger Marco Helles i Röda Korset.

AGERA – utan att diskriminera har en budget på ca 4 miljoner kronor, varav 3 miljoner kommer från EU-kommissionens Progress-program. Progress är ett EU-stöd för att stärka nationellt arbete för mångfald och mot diskriminering. Projektet startar den 1 december och pågår till 30 november 2010.


Fakta:
Under förra året hanterade Sveriges Antidiskrimineringsbyråer närmare 1000 enskilda diskrimineringsärenden och nådde ut till uppåt 20 000 personer i olika utbildningsinsatser.

De sju diskrimineringsgrunderna: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsidentitet eller -uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder.

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett samarbetsforum där 15 av landets 17 antidiskrimineringsbyråer ingår. Antidiskrimineringsbyråerna arbetar dels med att ge personer råd och stöd samt medla i diskrimineringsärenden, dels med att informera, utbilda och opinionsbilda för att motverka och förebygga diskriminering. Byråerna är partipolitiskt obundna, ägs av enskilda ideella föreningar eller organisationer och arbetar med samtliga diskrimineringsgrunder.

Röda Korset är världens största humanitära organisation med målet är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. I Sverige utgör Röda Korset ett komplement till samhällets övriga skyddsnät.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) samlar de 106 idé- och rörelseburna folkhögskolorna och har till uppgift att ta initiativ, förbättra möjligheter och bevaka intressen för sina medlemmar. Syftet med RIOs arbete är att stärka folkhögskolors verksamhet. Folkhögskolors arbete syftar till en stark folkbildning i samhället som bidrar till demokrati och människors möjligheter att påverka sina liv.

Centrum mot rasism är en ideell, rikstäckande paraplyorganisation med ett hundratal medlemsorganisationer. Organisationen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Centrum mot rasism arbetar mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi, antisemitism, islamofobi, antiziganism och afrofobi. Centrum mot rasism arbetar för att bekämpa alla former av diskriminering. Centrum mot rasisms uppgift är att inhämta kunskap och skapa opinion.


För ytterligare information kontakta:
Lina Gidlund, projektledare AGERA-utan att diskriminera.
telefon 070-564 00 75

Marco Helles, Svenska Röda Korset
telefon 070-322 48 53                                


 

Bifogade filer

PDF-dokument