Skip to main content

Medicinska behov måste styra rätten till sjukvård

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 14:00 CEST

Röda Korset oroas över att asylsökande och gruppen gömda kan bli utan medicinskt motiverad vård efter nytt lagförslag.

"Enligt Röda Korset tar den svenska asylprocessen alldeles för lite hänsyn till individens välbefinnande. Det är inte acceptabelt att någon - barn eller vuxen - ska behöva bli sjuk i väntan på besked om uppehållstillstånd."

Så löd ett uttalande från de 350 ombuden vid Röda Korsets Riksstämma i juni 2005.

Röda Korset oroas av den svåra och osäkra situation som många asylsökande och särskilt gömda befinner sig i. Vi vänder oss därför mot innehållet i det nya lagförslag som innebär att dessa grupper även i fortsättningen bara får rätt till en begränsad hälso- och sjukvård i jämförelse med befolkningen i övrigt. Förslaget har utarbetats av Utrikesdepartementet och innebär, om det genomförs, att människor som från medicinsk och etisk synpunkt bör få vård kan förvägras detta. Det kan gälla asylsökande och gömda flyktingar med till exempel kroniska sjukdomar som diabetes och hiv. Även asylsökande som blivit torterade kan bli utan rehabilitering.

Röda Korset har mångårig erfarenhet av hur viktigt det är för flyktingar att tidigt få hjälp med att bearbeta upplevelser av tortyr i hemlandet, genom de snart sex centra som bedriver rehabilitering av krigs- och tortyrskadade runt om i landet. Det är en verksamhet som startades för 20 år sedan då det första centret öppnade sin mottagning i Stockholm. Bland annat i Stockholm kan hjälp trots detta inte ges till flyktingar så länge de är asylsökande.
Röda Korset vill främja arbetet med de mänskliga rättigheterna så som de formuleras i FN:s deklaration. Den bärande tanken i deklarationen är principen om alla människors lika värde - en tanke som också går igen i Röda Korsets grundprinciper. Även den medicinska etikens mest grundläggande princip är alla människors rätt till vård efter behov. Inga andra hänsyn, som till exempel ekonomi, social ställning eller etnisk bakgrund, får påverka den medicinska professionens handlande. Den ska i stället utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och från patientens bästa.

Enligt Röda Korset måste människor som har sökt sin tillflykt i vårt land undan krig och förföljelse har rätt till samma sjukvård som alla andra som bor här, vilken även gäller gruppen gömda. Människor ska inte vara rädda för att bli angivna när de söker vård och vårdpersonalen ska inte utsättas för pressen att vara angivare i stället för vårdgivare.

Läs Röda Korsets remissyttrande:

remiss_halsa_asylsok.pdf (UD2003/59636/MAP)
http://www.redcross.se/rksf/sfobj.nsf/0/AB1A0CAE568239A5C12570A5004479C6/$file/remiss_halsa_asylsok.pdf