Skip to main content

Ny forskningsstudie: Utbredd psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 11:52 CET

Tortyr, krig och farliga flyktupplevelser. I en ny forskningsstudie om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända uppger nästan alla tillfrågade att de varit utsatta för någon typ av traumatisk händelse i sitt tidigare hemland eller under sin tid på flykt. Bland nyanlända från Syrien uppgav drygt 30 procent att de blivit utsatta för tortyr.

Studien indikerar dessutom att psykisk ohälsa i form av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och lågt välbefinnande är betydligt vanligare bland asylsökande än bland personer som fått uppehållstillstånd.
– Våra resultat indikerar att det finns ett tydligt behov av att utveckla vården, dess resurser och tillgänglighet för flyktingar, säger Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsa vid Röda Korsets Högskola som tillsammans med Svenska Röda Korset arbetat fram forskningsresultatet.

– På en samhällsnivå ser vi även indikationer på vikten av att öka kunskapen, motverka påfrestande levnadsförhållanden, ensamhet och isolering samt åtgärder för att underlätta social samhörighet och delaktighet för att främja den psykiska hälsan hos dessa personer.

Även för dem som klarat asylprocessen och fått uppehållstillstånd kvarstår den psykiska ohälsan. Var tredje nyanländ från Syrien lider allvarligt av depression eller ångest, visar forskningsstudien. Samtidigt lider 30 procent av symtom som stämmer överens med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Resultatet av forskningsstudien visar tydligt att det brådskar med mer resurser till vård och behandling för dem som drabbas av psykisk ohälsa. Samtidigt får vi inte traumatisera alla flyktingar. För många räcker det med trygghet, stabilitet och stöd. För dem som behöver specialistbehandling kan man med rätt insatser få hjälp att resa sig igen, säger Ulrika Wickman, vårdchef på Svenska Röda Korset.

Röda Korset har under mer än 30 år mött och behandlat tiotusentals krigsskadade och torterade. Idag finns sex behandlingscenter i Röda Korsets regi runt om i Sverige.

2014 inledde Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset ett forskningssamarbete om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända. Som en del i detta arbete ingår den aktuella forskningsstudien som grundar sig på ett svarsunderlag från 1 400 personer.

Frågorna berörde följande områden: psykisk hälsa, livssituation, händelser före och under flykten, och betydelsen av socialt stöd.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare
Telefon: 08-452 48 20

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument