Skip to main content

Ny global Rödakorsrapport: Genusbaserat våld ökar i katastrofer

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 08:55 CET

Det genusbaserade våldet ökar under och efter naturkatastrofer. Problemet är svårt att se eftersom det förekommer en systematisk underrapportering. Det visar en ny global rapport som Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) gjort.

– Främsta anledningen till att denna fråga föga uppmärksammas är att det finns brister i strukturer för att kunna hämta in statistiken. Detta våld är systematiskt underrapporterat. Därför är det viktigt att få igång en diskussion kring hur vi kan förebygga och förhindra det genusbaserade våldet samt tydligt agera när det hänt, säger Madeleine Lundberg, senior rådgivare på Svenska Röda Korset.

Just nu pågår den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen internationella konferens i Genève. Där kommer en resolution om att stärka det förebyggande arbetet för att motverka sexuellt- och genusbaserat våld att antas. Resolutionen är ett kraftfullt verktyg och motsvarar ett åtagande för hela Rörelsen som består av 190 nationella föreningar runt hela världen.

– Vi får inte glömma att detta våld drabbar män och kvinnor på olika sätt. Det handlar om risker men också behov av stöd efter övergrepp har skett. Detta måste analyseras och data insamlas i syfte att öka kunskapen, sa Johan Strid, styrelseledamot i Svenska Röda Korset.

Sedan tidigare finns en medvetenhet om att genusbaserat våld är vanligt förekommande i samband med konflikter. Däremot är det mindre känt att det även förkommer vid naturkatastrofer. Det gäller bland annat våld i nära relation, sexuellt våld, sexuellt utnyttjande och övergrepp, barnäktenskap och människohandel.

– När människor förlorar sina hem ökar utsattheten och därmed risken för att utsättas för den här typen av våld. Detta är något vi också ser i den rådande flyktingsituationen i världen, säger Madeleine Lundberg och understryker att ansvaret för att förbättra situationen ligger främst hos nationella och lokala myndigheter, men också nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar samt lokala och internationella organisationer i civilsamhället kan ge stöd i detta arbete.

Män, kvinnor, pojkar och flickor drabbas olika av katastrofer. Katastrofer förstärker redan existerande utsatthet och diskriminering på grund av exempelvis kön, ålder, etnisk minoritet, funktionshinder och extrem fattigdom. Det genusbaserade våldet beror på ojämlikheter och diskriminering som existerar i samhället och som ökar i samband med en katastrofsituation. Våld i nära relationer vid naturkatastrofer är lika vanligt förekommande i höginkomstländer som i låginkomstländer.
 
Bland rekommendationerna i rapporten finns:

  • Utgå från att genusbaserat våld förekommer, även när tillförlitlig data saknas.
  • Förbättra kunskap och förståelse, samt utveckla och integrera strategier för att förebygga, förhindra och lindra genusbaserat våld, efter en katastrof.
  • Stödja lokala och nationella myndigheter att utveckla konfidentiella och säkra rapporteringsmekanismer, samt utveckla beredskapsplaner som tar hänsyn till särskilt utsatta grupper och genusbaserat våld.

Rapporten Unseen, unheard: Gender-based violence in disasters är baserad på fältstudier i nio naturkatastrofområden i Bangladesh, Bosnien-Herzegovina, El Salvador, Haiti, Malawi, Myanmar, Namibia, Rumänien och Samoa.


För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Maria Hazard, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 48 92_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument