Skip to main content

Nytt lagförslag otillräckligt för att bekämpa tortyr och utnyttjande av barnsoldater

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2013 12:59 CET

Idag presenterade regeringen sitt förslag till ny lag om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Röda Korset kan konstatera att förslaget saknar ett särskilt tortyrbrott. Under de tio år regeringen har arbetat med lagförslaget har Röda Korset, och andra organisationer, återkommande framfört betydelsen av att införa ett särskilt brott om tortyr. FN:s kommitté mot tortyr har vid upprepade tillfällen kritiserat Sverige för att inte uttryckligen ha kriminaliserat tortyr. Röda Korset, som har mångårig erfarenhet från behandling av tortyrskadade, beklagar verkligen att regeringen väljer att inte införa ett särskilt tortyrbrott.  

─ Lagförslaget som regeringen nu presenterar är ett oerhört viktigt och välkommet steg i kampen mot krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord, säger Dick Clomén, folkrättsrådgivare i Svenska Röda Korset. Varje dag bevittnar Röda Korset på plats de oerhörda mänskliga kostnaderna övergreppen i väpnade konflikter och andra våldspräglade situationer orsakar. Effektiva lagar och
rättssystem är avgörande för att förhindra att dessa ohyggliga brott.

Den nya lagen kommer att ge Sverige bättre möjligheter att åtala och straffa personer som är skyldiga till brotten oavsett var de begåtts. Förslaget innebär också att tortyr som begås som en krigsförbrytelse eller som ett led i brott mot mänskligheten blir brottsligt. Detta ser Röda Korset som mycket positivt.

─ Dessvärre saknas möjligheten att döma någon för tortyrbrott som inte omfattas av krigsförbrytelser eller ett brott mot mänskligheten, exempelvis när en enskild fånge torteras vid ett förhör. Det känns därför oerhört angeläget att markera att det specifika brottet tortyr måste kriminaliseras under alla omständigheter i Sverige. Det främsta syftet med en sådan lag är att förhindra all tortyr. Alla
länder har en folkrättslig skyldighet att lagföra personer som är skyldiga till tortyr oavsett var eller när brottet begås, alternativt att utlämna dem till ett annat land där de kan ställas inför rätta.

Men det handlar också om att göra den upprättelse, kompensation och rehabilitering möjlig som alla som varit utsatta för tortyr har rätt till enligt FN:s tortyrkonvention. Allt fler människor i Sverige lever
med tortyrens direkta konsekvenser.

─ Det är tråkigt att regeringen saknar förståelse för vad en sådan lagstiftning skulle innebära för alla dem som utsatts för tortyr och deras anhöriga, för deras möjlighet att få upprättelse och att gå vidare  och leva ett värdigt liv. Att få sina psykiska och fysiska skador sedda, dokumenterade, klassificerade och erkända är ett viktigt led i rehabiliteringen. Det är också en förutsättning för att någon ska kunna dömas.

Justitieminister Beatrice Ask har tidigare hävdat att alla handlingar som skulle kunna utgöra tortyr redan är kriminaliserade i svensk lag bland annat genom brottet synnerligen grov missahandel. Röda Korset vill understryka att tortyr inte bara är misshandel utan är ett distinkt brott som på grund av sin unikt grymma karaktär fördömts av världssamfundet i en rad internationella konventioner och i de flesta länders nationella lagstiftning.

─Tortyr är tortyr och inget annat! Våra grannländer Norge, Danmark och Finland på senare tid förbättrat möjligheterna att lagföra det speciella tortyrbrottet. Norge hade i flera år samma hållning som Sverige men har nu som svar på kritiken från FN infört ett särskilt tortyrbrott. I Sverige kan vi inte ens föra statistik över tortyrbrottet eftersom det inte finns i svensk lag.

Ärren är sällan synliga på utsidan. Det är inte heller de hängningar, våldtäkter eller psykiska terror som utförs för att utöva makt, framtvinga information eller straffa. Och de som överlevt tortyren förblir alltför ofta onsynliga i vårt samhälle.

Glädjande när det gäller frågan om ett särskilt tortyrbrott är att regeringen i lagrådsremissen aviserar att man avser tillsätta en särskild utredning för att analysera saken vidare. Någon grundläggande analys av den här frågan har egentligen aldrig tidigare gjorts av regeringen. Röda Korset bidrar gärna med sin erfarenhet och kompetens.

Ingen 18-årsgräns för barnsoldater
Svenska Röda Korset beklagar att regeringen har satt en 15-årsgräns för krigsförbrytelser när det gäller rekrytering till väpnade styrkor eller och användning av barn i strid – barnsoldater. Sverige och 152 andra länder är part till tilläggsprotokollet till Barnkonventionen om involvering av barn i väpnade konflikter från 2000, i vilket åldersgränsen för barnsoldater höjs från 15 till 18 år. Sverige och alla stater som är part till protokollet har en skyldighet att förhindra rekrytering och involvering av barn under 18 år.

─En 18-årsgräns skulle inte bara göra det möjligt att i Sverige åtala och döma personer som utnyttjar eller rekryterar barn under 18 som soldater, det skulle också skicka starka preventiva signaler. I de väpnade konflikter där Röda Korset arbetar möter vi dagligen barn som utnyttjas som soldater. Vi ser på nära håll de oerhörda humanitära kostnaderna det innebär. Sverige borde ligga i framkant, säger Dick Clomén.

För mer information, vänligen kontakta:
Dick Clomén, folkrättsrådgivare i Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4863

Karin Tengby, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4801


_________________________________________________
Röda Korset finns i 188 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument