Skip to main content

Röda Korset uppmanar Sverige att underteckna FN:s konvention om förbud mot kärnvapen

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 07:00 CEST

Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset.

Svenska Röda Korset vill att Sverige skriver under konventionen om förbud mot kärnvapen, och delar därmed inte utredningens slutsats om att konventionens inte bör ratificeras i sin nuvarande form. Det framgår av Svenska Röda Korsets remissvar till Utrikesdepartementet gällande utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (UD2019/00979/NIS).

Svenska Röda Korset avstyrker utredningens förslag om att Sverige inte ska underteckna eller tillträda konventionen i dess nuvarande form. Istället vill Svenska Röda Korset att Sverige ska skriva under konventionen om förbud mot kärnvapen omgående.

Därtill finner Svenska Röda Korset att utredningen har flera brister, bland annat vad gäller att ta i beaktande de omfattande humanitära konsekvenserna, som kärnvapenanvändning skulle innebära, i analysen kring riskerna av kärnvapen samt avsaknaden av resonemang kring den humanitära rätten.

- Kärnvapen har förödande konsekvenser för hela samhället, befolkningen och för miljön. Åsikterna kring kärnvapenförbudskonventionen borde baseras på staternas ansvar att skydda mänskligheten från en kärnvapenkatastrof, som vi vet skulle nå oanade dimensioner av mänskligt lidande, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset avstyrker utredningens förslag om att Sverige inte ska underteckna eller tillträda konventionen i dess nuvarande form. Svenska Röda Korset anser istället att Sverige bör skriva under konventionen, nu.

Svenska Röda Korset finner att utredningen har stora brister, då den:

  • inte tar hänsyn till de humanitära konsekvenser som ett användande av kärnvapen skulle ha;
  • inte beaktar riskerna med kärnvapen i analysen av frågan om säkerhet;
  • inte beaktar relationen till den humanitära rätten;
  • innehåller felaktiga och ogrundade slutsatser beträffande militärt samarbete samt konventionens definitioner, begrepp och normativa verkan.

Sammanfattningsvis, är utredningen så pass ofullständig och svagt underbyggd att den inte kan ligga till grund för ett ställningstagande i frågan om svenskt undertecknande eller tillträde till konventionen.

Vi har idag kunskap om de förödande och långvariga konsekvenserna för hela samhället, befolkningen och miljön, som ett användande av kärnvapen skulle ha. Åsikter kring kärnvapenförbudskonventionen borde baseras på det ansvar stater har att skydda mänskligheten från en kärnvapenkatastrof, som skulle nå oanade dimensioner av mänskligt lidande, samt deras mångåriga skyldigheter enligt den internationella humanitära rätten och nedrustningsavtal.

Det vore även anmärkningsvärt om ett land som Sverige, med sin djupa tilltro till den internationella rättsordningens normativa verkan och dess användning som ett säkerhetspolitiskt instrument, skulle frångå sin principiella linje i arbetet för internationell fred och säkerhet och låta en utredning med flertalet outredda argument ligga till grund för ett beslut av denna både internationella och nationella angelägenhet. En stat som Sverige, som alltid legat i framkant i frågor om nedrustning, kan inte utan tydliga konsekvenser för andra länders agerande och syn på frågan välja att avstå från att delta i arbetet för att förändra normen kring kärnvapen. Det är viktigt att Sverige ser sin roll i detta arbete och undertecknar konventionen, nu.

Läs hela remissvaret här.

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820