Media no image

RW Bostads projekt BRF Grindstolpen är slutsålt

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 10:00 CEST

RW Bostad utvecklar 63 moderna bostadsrätter i Tyresö Strand med beräknad inflyttning i mars 2018.

Projektet omfattar uppförande av ett flerbostadshus i fem våningsplan med lägenheter om 1 - 3 rok med rymliga takterasser i de tre översta våningsplanen samt radhuslängor vilka tillsammans skapar en skyddad och kringbyggd innergård. Arkitekt för projektet är Backhans & Hahn arkitekter.

Projektet startade år 2016 och bygget fortlöper enligt tidsplan med beräknad inflyttning är i mars 2018. RW Bostad kan nu meddela att bostadsrättsföreningens samtliga bostäder är sålda.

-Det är med stolthet och spänning vi tillsammans med framtida bostadsrättsägare följer uppförandet av  RWs bostadsprojekt i Tyresö Strand, säger VD Marcus Hamberg som regelbundet tar del av projektets utveckling.

Följ projektet och finn mer information på http://brfgrindstolpen.se/.

Om RW Bostad

RW Bostad är en bostadsutvecklare på den svenska marknaden.

RW Bostad skall kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Detta skall framförallt ske genom nyproduktion av bostäder. RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur och stabila projekt vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Besök även: RW Bostads hemsida

RW Bostad utvecklar 63 moderna bostadsrätter i Tyresö Strand med beräknad inflyttning i mars 2018. Projektet omfattar uppförande av ett flerbostadshus i fem våningsplan med lägenheter om 1 - 3 rok med rymliga takterasser i de tre översta våningsplanen samt radhuslängor vilka tillsammans skapar en skyddad och kringbyggd innergård. Samtliga bostadsrätter är nu sålda.

Läs vidare »
Zps5mvnvpn4rehtapkd8

RW Bostad AB (publ) – Vinner markanvisningstävling i nya stadsdelen Rosendal, Uppsala.

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 15:10 CEST

RW Bostad har vunnit markanvisningstävling gällande tredje etappen i nya stadsdelen Rosendal, Uppsala. RW Bostads vinnande bidrag omfattar 80-100 lägenheter byggda i trä med den svenska normen för passivhus. Den nya stadsdelen Rosendal är belägen i södra Uppsala på cykelavstånd till centrum och till båda universiteteten samt Akademiska sjukhuset men också nära beläget skolor och affärer.

Media no image

RW Bostad publicerar årsredovisning för år 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 17:07 CEST

RW Bostad publicerar årsredovisning för år 2016

Om RW Bostad

RW Bostad utvecklar framförallt bostäder genom nyproduktion i Stockholmsregionen. Projektportföljen har expanderats kraftigt och innehåller idag ca 800 lägenheter som ska färdigställas under 2017-2020. Bolaget äger även förvaltningsfastigheter i Skåne.

Besök även: RW Bostads hemsida

RW Bostad är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet i Skåne- och Stockholmsregionen. Fastighetsinnehavet utgörs av förvaltnings- och exploateringsfastigheter. RW Bostads intäkter ökade under året till 223,5 Mkr (163,4). Resultat före skatt uppgick till 67,5 Mkr (47,0). Resultatet efter skatt uppgick till 57,8 Mkr (30,1) vilket motsvarar 0,33 kr (0,17) per stamaktie efter utspädning.

Läs vidare »
Media no image

Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Nyheter   •   Apr 10, 2017 07:34 CEST

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2017kl. 1700 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande senast den 10maj 2017kl. 15.00 under adress RW Bostad AB (publ), box 60098, 216 10 Limhamn. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 1. Val av ordförande vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Val av en eller två protokolljusterare.
 1. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 1. Beslut om:
 1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 1. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 1. utdelning
 1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 1. Val av styrelse och revisor.
 1. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 1. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och preferensaktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

För beslut enligt punkt 11krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före årsstämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Stockholm iapril 2016

RW Capital AB (publ)

Styrelsen

Läs vidare »
Media no image

Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Nyheter   •   Apr 18, 2016 18:26 CEST

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2016 kl. 1530 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande senast den 19 maj 2016 kl. 15.00 under adress RW Bostad AB (publ), box 60098, 216 10 Limhamn. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före den 19 maj 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman.

2.Val av ordförande vid stämman.

3.Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.Godkännande av dagordning.

5.Val av en eller två protokolljusterare.

6.Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8.Beslut om:

a.fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b.dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

c.ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

10.Val av styrelse och revisor.

11.Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

12.Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och preferensaktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

För beslut enligt punkt 11 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före årsstämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Stockholm i april 2016

RW Bostad AB (publ)

Styrelsen

Läs vidare »
Media no image

Nytt Projekt i Tyresö Strand

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 09:00 CET

Ett nybyggnadsprojekt bestående av ett flerbostadshus och två radhuslängor som omgärdar en kringbyggd innergård. Sammanlagt kommer ca 60 bostäder i storlekarna 1 - 5 rok att byggas på Videvägen i Tyresö Strand med RW Capital AB som byggherre.

RW Capital har förvärvat ett nybyggnadsprojekt i Tyresö Strand. Detaljplanen är antagen och förväntas vinna laga kraft under december månad. RW Capital AB planerar att uppföra ett flerbostadshus i fem våningsplan med lägenheter om 1 - 3 rok med rymliga takterasser i de tre översta våningsplanen. Radhuslängorna, bestående av ca 11 lägenheter ligger i vinkel och skapar tillsammans med flerbostadshuset en skyddad och kringbyggd innergård. Det kommer också att tillskapas kommersiella lokaler i gatuplan som ett led i att skapa en centrumkänsla.

Husen kommer att få en sammanlagd bostads- och lokalarea om ca 4 500 kvadratmeter fördelad på ca 60 bostadsrätter i olika storlekar och lokaler i gatuplan ut mot Tyresövägen. Projekteringen av byggnationen pågår för fullt och beräknad byggstart är under sommaren 2016. Försäljning av bostadsrätterna kommer att påbörjas under våren 2016.

–Tyresö är en attraktiv kommun med vacker natur och goda kommunikationer. Vi är glada att få denna möjlighet att etablera oss i kommunen, kommenterar Marcus Hamberg, VD för RW Capital AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Hamberg, vd RW Capital
marcus.hamberg@rwcapital.se
0705-52 52 23

Besök även:
http://www.rwcapital.se/

Om RW Capital

RW Capital omvandlar flerfamiljsfastigheter med eftersatt underhåll till attraktiva bostäder med goda driftnetton och låga förvaltningskostnader. Bolaget har sin verksamhet i Skåne och merparten av fastigheterna är belägna i Malmöområdet. Fastighetsportföljens aktuella marknadsvärde uppgår till cirka 300 MSEK.

Besök även: RW Capitals hemsida

​Ett nybyggnadsprojekt bestående av ett flerbostadshus och två radhuslängor som omgärdar en kringbyggd innergård. Sammanlagt kommer ca 60 bostäder i storlekarna 1 - 5 rok att byggas på Videvägen i Tyresö Strand med RW Capital AB som byggherre.

Läs vidare »
Media no image

Kallelse till extra bolagsstämma i RW Capital AB (publ)

Nyheter   •   Nov 04, 2015 11:49 CET

Aktieägarna i RW Capital AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2015 kl. 1600 i bolagets lokaler, Krossverksgatan 7f, Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 november 2015, dels anmäla sitt deltagande senast den 27 november 2015 kl. 15.00 under adress RW Capital AB (publ), box 60098, 216 10 Limhamn. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut – godkännande av transaktioner med närstående.

8. Beslut – antagande av ny bolagsordning.

9. Stämmans avslutande.

För beslut enligt punkt 7 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut enligt punkt 8 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före stämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Malmö, november 2015

RW Capital AB (publ)

Styrelsen

Läs vidare »
Media no image

RW publicerar koncernårsredovisning för 2014

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2015 13:06 CEST

2014 har varit ett bra år för RW. Vi har färdigställt ett antal framgångsrika projekt och flera nya spännande projekt har startats. Vi går in i 2015 med stabila finanser.

RW har från och med 2014 tillämpat IFRS och detta år är första året koncernredovisning avges. RWs totala intäkter, inklusive aktiverat arbete ökade under året till 84,1 Mkr (26,6). Resultat efter finansiella poster uppgick till 21,3 Mkr (4,0). Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,8 Mkr (3,3). vilket motsvarar 0,16 kr (0,12) per stamaktie före utspädning.

Det egna kapitalet uppgick till 197 Mkr per bokslutsdatum och avkastningen uppgick till 14,5 procent. Soliditeten har ökat med försäljningarna av fastigheter samt genomförda emissioner och uppgick per den 31 december till 44,0 procent (17,6). RWs räntebärande nettoskuld var i princip oförändrad under året och uppgick till 210,3 Mkr (211,8). Likviditeten är tillfredställande och finansiering är säkerställd för samtliga pågående projekt.

Kontaktinfo:

Marcus Hamberg

Verkställande direktör

e-mail: marcus.hamberg@rwcapital.se

Om RW Capital

RW Capital omvandlar flerfamiljsfastigheter med eftersatt underhåll till attraktiva bostäder med goda driftnetton och låga förvaltningskostnader. Bolaget har sin verksamhet i Skåne och merparten av fastigheterna är belägna i Malmöområdet. Fastighetsportföljens aktuella marknadsvärde uppgår till cirka 300 MSEK.

Besök även: RW Capitals hemsida

2014 har varit ett bra år för RW. Vi har färdigställt ett antal framgångsrika projekt och flera nya spännande projekt har startats. Vi går in i 2015 med stabila finanser.

Läs vidare »
Media no image

RW Capital AB kallar till ordinarie årsstämma

Nyheter   •   Apr 20, 2015 18:47 CEST

Aktieägarna i RW Capital AB (publ), org.nr. 556575-4537, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2015 kl. 10.00 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande senast den 15 maj kl. 15.00 under adress RW Capital AB (publ), box 60098, 216 10 Limhamn. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före den 15 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman.

2.Val av ordförande vid stämman.

3.Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.Godkännande av dagordning.

5.Val av en eller två protokolljusterare.

6.Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8.Beslut om:

a.fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b.dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

c.ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

10.Val av styrelse och revisor.

11.Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

12.Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

För beslut enligt punkt 11 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor under minst två veckor före årsstämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

* * * * * *

Stockholm i april 2015

RW Capital AB (publ)

Styrelsen

Läs vidare »
Media no image
Mv9nikadqhd0shhi78fc

Uttjänt förskola ger plats åt nya bostäder på Ormingeringen

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2015 08:00 CET

Två nya bostadshus med sextiotalet lägenheter kommer att byggas på Ormingeringen av fastighetsbolaget RW Capital.

RW Capital uppför nu två helt nya bostadshus vid Ormingeringen i Nacka. På platsen ligger en tidigare förskola som idag används för tillfälliga boenden. Bolaget har förvärvat en byggrätt för två byggnader om fyra våningar. Husen kommer att bestå av 4 200 kvadratmeter bostadsyta fördelade på 55 till 60 lägenheter.

De nya bostadshusen blir den första nyproduktionen av bostäder i området sedan området uppfördes på 60- och 70-talet. RW Capitals vd, nackabon Marcus Hamberg, ser nybyggnationen som nästa steg i områdets förnyelse.

–Vi har pratat med många i området som trivs väldigt bra och gärna flyttar inom området. Samtidigt har just den yta som vi kommer att bygga på uppfattats som något som drar ner närområdet. Vi tror därför att två helt nya bostadshus med hög boendestandard kommer att bidra till hela områdets attraktionskraft och locka både befintliga Ormingebor samt nya invånare till området, förutspår Marcus Hamberg.

Om RW Capital

RW Capital omvandlar flerfamiljsfastigheter med eftersatt underhåll till attraktiva bostäder med goda driftnetton och låga förvaltningskostnader. Bolaget har sin verksamhet i Skåne och merparten av fastigheterna är belägna i Malmöområdet. Fastighetsportföljens aktuella marknadsvärde uppgår till cirka 300 MSEK.

Besök även: RW Capitals hemsida

Två nya bostadshus med sextiotalet lägenheter kommer att byggas på Ormingeringen av fastighetsbolaget RW Capital.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • lwqrmamgrcusdc.hambergrlal@rwbosiutad.uejpoyse
 • 0705-52 52 23
Kontakta mig om frågor som rör RW Bostads verksamhet.

Om RW Bostad AB

RW Bostad bygger värde i fastigheter

RW Bostad har sin verksamhet i Skåne och merparten av fastighetsbeståndet ligger i Malmöområdet. Bolaget arbetar med att förvärva, förädla och slutligen avyttra flerfamiljsfastigheter med attraktiva lägen. Fastighetsportföljens aktuella marknadsvärde uppgår till cirka 300 MSEK. Marcus Hamberg är VD för RW Bostad och har verkat inom bolaget sedan starten 2010.

RW Bostad verkar för att skapa attraktiva bostäder i områden där det ofta råder bostadsbrist. Genom upprustning av fastigheter med eftersatt underhåll gör bolaget fler bostäder tillgängliga på marknaden.

Besök även:
http://www.rwbostad.se

Adress

 • RW Bostad AB
 • BOX 60098
 • 216 10 Limhamn
 • Sverige