Media-no-image

​Sparbankens enkät Vi Hjälper Finland Tillsammans berättar: Finländarnas vilja att hjälpa de äldre har ökat

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 10:55 CEST

Sparbanken frågade i början av året finländarna vem som på deras hemort behöver mest ekonomiskt stöd. Vi fick sammanlagt 5 500 svar och mest understöd fick barns och ungas välmående. Att hjälpa de äldre är ändå klart på väg uppåt och för exempel i Tammerfors, Jyväskylä och Helsingfors gick de äldre rentav om barn och unga. Att stöda det lokala välståndet är en del av Sparbankernas kontinuerliga företags ansvarsarbete. 

Stöd till det lokala välståndet har varit en del av Sparbankernas verksamhet ända sedan den första Sparbanken grundades i Finland år 1822. För Sparbankerna är det viktigt att Finlands städer, byar och förorter är livskraftiga och utvecklas. I stället för stora engångsdonationer stöder Sparbankerna hellre flera goda, lokala projekt.

- Omröstningen genomfördes nu för tredje gången på det här sättet. Nationellt mest understöd (49 %) fick detta år liksom tidigare år hjälp till barn och unga, men finländarna ansåg i år att hjälp till de äldre (34 %) är klart viktigare än tidigare. I Helsingfors, Tammerfors och Jyväskylä intog första gång hjälpen till de äldre rentav första platsen, berättar Sparbankens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.

Det gick att delta i omröstningen på Facebook, per sms eller på Sparbankens kontor och de som svarade fick antingen rösta på en målgrupp eller föreslå ett enskilt stödobjekt. 

Av sina vinstmedel delade Sparbankerna år 2014 ut över 400 000 euro till över 130 lokala stödobjekt som varierade mellan ungdomsidrott och mödrahem till vänverksamhet för de äldre. Sparbanksgruppens 25 Sparbanker fattar besluten om 2015 års stödobjekt individuellt under våren och sommaren.

- I dag vill vi att ansvaret ska synas i allt som Sparbanken gör. Det ska synas i hur Sparbanken förhåller sig till sina kunder, anställda, partner, sitt verksamhetsområde, myndigheterna, sin omgivning och andra intressegrupper, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

Ytterligare information:

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä, 050 5444450, katja.ankila@saastopankki.fi

Verkställande direktör Pasi Kämäri, 0500 688222, pasi.kamari@saastopankki.fi

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. 

Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Sparbanken frågade i början av året finländarna vem som på deras hemort behöver mest ekonomiskt stöd. Vi fick sammanlagt 5 500 svar och mest understöd fick barns och ungas välmående. Att hjälpa de äldre är ändå klart på väg uppåt och i Tammerfors, Jyväskylä och Helsingfors gick de äldre rentav om barn och unga.

Läs vidare »
Media-no-image

Sparbankernas Centralbank fick kreditvärderingen "A-" av Standard & Poor’s

Pressmeddelanden   •   2015-04-07 16:28 CEST

Den 7 april 2015 beviljade kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's Rating Services (S&P) Sparbankernas Centralbank Finland Abp den långfristiga kreditriskvärderingen (investment grade) "A-" och den kortfristiga kreditriskvärderingen "A-2". Scenarierna är negativa. Centralbanken är ett centralt kreditinstitut för Sparbanksgruppen.

Enligt S&P:s kriterier avspeglar den beviljade värderingen den gjorda bedömningen av bland annat Sparbanksgruppens affärsställning, ekonomiska resultat, kapital- och likviditetsbuffertar, riskprofil och upplåning.

Orsaken till de negativa scenarierna som S&P förutspått är Finlands samhällsekonomi och dess eventuella konsekvenser för banker i Finland. Införandet av EU-regler pågår fortfarande, bland annat när det gäller bankunionen och investeraransvaret, vilket också avspeglas i S&P:s scenarier.

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundets verkställande direktör, anser att kreditvärderingen för den nya Sparbanksgruppen, som inledde sin verksamhet vid årsskiftet, och Sparbankernas Centralbank är en viktig milstolpe.

– Vi är mycket nöjda med att få en god internationell kreditriskvärdering. Detta stöder vår syn på Sparbanksgruppen som ett starkt och utomordentligt alternativ för både inhemska och internationella kapitalinvesterare. Kreditvärderingen är inte enbart en viktig kvalitetsgaranti utan förbättrar också vår position på skuldkapitalmarknaden och hjälper på så sätt oss att sprida våra skuldfinansieringskällor. Därför inleder vi enligt våra planer ett program för återfinansiering utan säkerhet i vår.

Kämäri påpekar att Sparbanksgruppens mål är att erbjuda finländska privathushåll och företag ett starkt bankalternativ som finns nära kunden och som har genuint intresse för sina kunder.

– De senaste åren har vi på ett systematiskt sätt byggt upp en konkurrenskraftig bankgrupp för våra kunder. Den internationella kreditvärderingen är en del av detta arbete. Jag är mycket nöjd med Sparbanksgruppens framsteg.

Sparbankernas Centralbank Finland Abp hör till sammanslutningen av sparbanker och är medlem i sammanslutningens centralinstitut Sparbanksförbundet anl. Sparbanksgruppens Centralbank har till uppgift att säkerställa Sparbanksgruppens likviditet och upplåning. Den anskaffar medel och opererar på gruppens vägnar på penningmarknaden och kapitalmarknaden och svarar för clearingen. Centralbanken svarar också för utjämningen av likviditeten inom gruppen.

Mer information om Sparbanksgruppen finns på www.sparbanken.fi.

Mer information:

Verkställande direktör Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358500688222

www.saastopankki.fi/saastopankkiryhmä

Utifrån den ekonomiska information som Sparbanksgruppen publicerade den 27 februari 2015 uppgick gruppens resultat före skatt till 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat till 46,6 miljoner euro 2014. Vid utgången av året uppgick gruppens balansomslutning till 8,4 miljarder euro. Sammanslutningen av sparbanker hade en stark kapitalstruktur: kapitaltäckningen var 18,64 procent och kärnprimärkapitalkvoten 16,88 procent. Sammanslutningen av sparbanker och den nya Sparbanksgruppen inledde verksamhet den 31 december 2014.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Den 7 april 2015 beviljade kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's Rating Services (S&P) Sparbankernas Centralbank Finland Abp den långfristiga kreditriskvärderingen (investment grade) "A-" och den kortfristiga kreditriskvärderingen "A-2". Scenarierna är negativa. Centralbanken är ett centralt kreditinstitut för Sparbanksgruppen.

Läs vidare »
Media-no-image

​ Sb-Hem: Bostadsmarknaden äntligen på väg upp

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 07:00 CET

Bostadshandeln har i början av året överskridit prognoserna i hela landet. Sb-Hem gjorde i januari över 20 % flera affärer än året innan. Också i februari och mars har handeln gått klart bättre än de senaste åren. Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen tror att bostadsmarknaden sakta men säkert svänger uppåt efter de svåra åren. Enligt honom finns det flera tecken som tyder på en positiv ökningstakt.

– Vi har redan länge väntat på goda nyheter från bostadsmarknaden. I början av året har handeln varit livligare än väntat och nu verkar det som att hela året blir bättre än de senaste åren. Konsumenternas förtroendebarometer är en viktig faktor när det gäller att få fart på bostadshandeln och också den har stigit klart sedan i höstas, konstaterar Antti Toivanen.

Förutom att konsumenternas förtroende har förbättras är också byggnadsindustrins konjunkturprognoser uppmuntrande. För första gången på tre år minskar inte produktionen av nya bostäder i år jämfört med året innan, utan volymen kommer att förbli på 2014 års nivå. Också detta visar att bottnen nu är nådd på bostadsmarknaden och att kurvan nu visar uppåt.

– Den goda utvecklingen på bostadsmarknaden stöds också av ägarboendets exceptionellt stora popularitet och betydelse för finländarna. Enligt Hypoteksföreningens undersökning Asuminen 2014 bor 70 % av finländarna i bostäder de äger och så många som 90 % skulle vilja bo. Hyresnivåns kraftiga stigning och den exceptionellt låga räntenivån som enligt prognoserna fortsätter de följande fem åren lockar folk att förverkliga sin dröm om ett eget hem, tror Toivanen

– Nu om någonsin lönar det sig att uppmuntra människor att ta bolån och amortera, säger Toivanen.

Majoritetens drömmar om ett eget hem ska respekteras, inte skrotas

– När stödsystemen för boende förnyas och utvecklas får man inte försvåra orimligt för de 900 000 som nu har bolån och å andra sidan under inga omständigheter glömma att en majoritet av finländarna vill bo i en ägarbostad. Också ungas möjlighet att skaffa en första bostad borde stödas och uppmuntras på all tillgängliga sätt och man får absolut inte göra det svårare än nu, konstaterar Toivanen med eftertryck.

– Vi behöver en öppen och bred diskussion samt nya skapande och modiga förslag som stöder både finländarnas vilja att bo i en ägarbostad och vår samhällsekonomi. Nooa Sparbanks verkställande direktör Tommi Rytkönens förslag att ersätta ränteavdraget på bolån med ränteskydd är ett exempel på en modig diskussionsöppnare. Vi borde också på allvar kunna diskutera överlåtelseskattens öde med beaktande av alla de verkliga följdverkningar den har.

– Vi lever i utmanande och osäkra tider. Jag tror ändå på de positiva signalerna från bostadsmarknaden och på en långsam ökning i år. Också Sb-Hem mår bra. I det svåra marknadsläget har vi lyckats växa och stärka vår ställning. Våra moderna service- och verksamhetsmodeller har klart svarat på konsumenternas behov och önskemål, konstaterar Antti Toivanen nöjd.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Antti Toivanen, Sb-Hem

GSM 050 3175 777 eller e-post antti.toivanen@spkoti.fi

Sb-Hem är en fastighetsförmedlingskedja som hör till Sparbanksgruppen och den har på fyra år vuxit kraftigt. Bolaget som verkar enligt franchising-modellen betjänar kunder på över 55 verksamhetsställen på olika håll i Finland. Kedjan sysselsätter nu över 150 personer. www.spkoti.fi


Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Bostadshandeln har i början av året överskridit prognoserna i hela landet. Sb-Hem gjorde i januari över 20 % flera affärer än året innan. Också i februari och mars har handeln gått klart bättre än de senaste åren. Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen tror att bostadsmarknaden sakta men säkert svänger uppåt efter de svåra åren.

Läs vidare »
Media-no-image

​Beslut från sparbankernas sammanslutnings centralinstitut Sparbanksförbundet anl:s årsstämma

Nyheter   •   2015-03-19 21:52 CET

Valet av medlemmar i Sparbanksförbundets förvaltningsråd

På förbundets årsstämma valdes till egentliga medlemmar i förvaltningsrådet ordförandena för sparbankernas styrelser och som deras personliga ersättare valdes styrelsernas vice ordförande. Antalet medlemmar fastställdes till 24.

Vid sitt konstituerande och valmöte valde förvaltningsrådet ordföranden för Västra Nylands Sparbanks styrelse Jaakko Puomila till ordförande och ordföranden för Huittisten Säästöpankkis styrelse Pauli Kurunmäki till vice ordförande.

Valet av ledamöter i Sparbanksförbundets styrelse

Förbundets årsstämma beslutade höja antalet ledamöter i förbundets styrelse till åtta.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Säästöpankki Optias verkställande direktör Kalevi Hilli, Huittisten Säästöpankkis verkställande direktör Toivo Alarautalahti och Suomenniemen Säästöpankkis verkställande direktör Jan Korhonen. Som ny ledamot i styrelsen valdes dessutom direktör Hanna Kivelä som av Sparbankerna oberoende styrelseledamot.

Förbundets styrelseledamöter:

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki Oy

Verkställande direktör Toivo Alarautalahti, Huittisten Säästöpankki

Verkställande direktör Hans Bondèn, Närpes Sparbank Ab

Verkställande direktör Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki

Verkställande direktör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Branschdirektör Hanna Kivelä, Google Finland Oy

Verkställande direktör Jan Korhonen, Suomenniemen Säästöpankki

Verkställande direktör Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Vid sitt konstituerande möte beslutade förbundets styrelse att till ordförande välja Jussi Hakala och till vice ordförande Matti Saustila.

Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s styrelseledamöter

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet

Verkställande direktör Peter Finne, Kvevlax Sparbank

Verkställande direktör Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki

Verkställande direktör Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet anl

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Jarmo Rinta, Ylihärmän Säästöpankki

Verkställande direktör Risto Seppälä, Säästöpankki Helmi Ab

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Verkställande direktör Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetti

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen till ordförande Pasi Kämäri och till vice ordförande Jussi Huupponen.

Sp-Fondbolag Ab:s styrelseledamöter

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma valde följande ledamöter till styrelsen

Bankdirektör Jani Eenola, Aito Säästöpankki Ab

Verkställande direktör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Niklas Näsman, Yttermark Sparbank

Verkställande direktör Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Fondandelsägarnas stämmor valde följande ledamöter till styrelsen:

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet anl

Verkställande direktör Timo Reivonen, Kalannin Säästöpankki

Verkställande direktör Ossi Öhman, Pyhärannan Säästöpankki

Sb-Livförsäkring Ab:s styrelseledamöter

Sb-Livförsäkring Ab:s bolagsstämma valde följande ledamöter till styrelsen:

Verkställande direktör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Ari Jutila, Mietoisten Säästöpankki

Verkställande direktör Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet anl

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Bankdirektör Jukka Taimisto, Liedon Säästöpankki

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen till ordförande Matti Saustila och till vice ordförande Markku Moilanen.

Sb-Hem Ab:s styrelseledamöter

Sb-Hem Ab:s bolagsstämma valde följande ledamöter till styrelsen:

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki Oy

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Verkställande direktör Juha Lahtela, Sysmän Säästöpankki

Verkställande direktör Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet anl

Bankdirektör Heikki Paasonen, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Bankdirektör Lauri Valtonen, Huittisten Säästöpankki

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen till ordförande Jukka Suominen och till vice ordförande Pirkko Ahonen.

Nooa Sparbank Ab:s styrelseledamöter

Nooa Sparbank Ab:s bolagsstämma valde följande ledamöter till styrelsen:

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki Oy

Bankdirektör Sari, Ahonen Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet anl

Bankdirektör Heikki Paasonen, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Bankdirektör Kari Suutari, Helmi Säästöpankki Oy

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen till ordförande Pirkko Ahonen och till vice ordförande Jukka Suominen.

Ytterligare information lämnar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Sparbanksförbundet anl:s årsstämma 19 mars 2015 fastställde bokslutet för centralinstitutet för Sparbankernas sammanslutning Sparbanksförbundet aln och också för Sparbankernas sammanslutning. I anslutning till årsstämman hölls Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s, Sp-Fondbolag Ab:s, Sb-Livförsäkring Ab:s, Sb-Hem Ab:s och Nooa Sparbank Ab:s bolagsstämmor.

Läs vidare »
Media-no-image

​Att flytta ihop får en att spara och placera mera

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 08:38 CET

Att flytta ihop ser ut att löna sig för den personliga ekonomin och öka sparandet och placerandet. Detta framgår av Sparbankens färska utredning där man analyserade hur ålder och hushållets storlek inverkade på hur man planerar sin ekonomi och hur man sparar och placerar. Utredningen är en del av den större undersökningen Så Sparar Finland som besvarades av nästan 1 500 personer i oktober 2014.


Singelhushåll planerar inte på lång sikt

Singelhushållen i alla åldersklasser planerar sin ekonomi på kortare sikt än andra.

Av singlar under 35 år var det bara 16 % som planerade sin ekonomi över ett år framåt, när nästan en fjärdedel (23 %) av barnfamiljerna i samma ålder gjorde det och 28 % av hushållen med två vuxna. Av singlarna under 35 år planerade nästan hälften (45 %) sin ekonomi högst tre månader framåt.

Singlarna intresserade sig också för fonder, aktier och sparande senare än andra och skaffade dem betydligt senare än sina jämnåriga.

Av singlarna under 35 bodde bara 14 % i en ägarbostad, när 36 % av de lika gamla barnfamiljerna gjorde det och 33 % av hushållen med två vuxna. Fonder ägde 19 % av de unga singlarna medan 34 % av barnfamiljerna och 29 % av paren gjorde det.

- Att singlar inte i större utsträckning planerar sin ekonomi är ingen överraskning men en aning oroande är det. I Finland finns det ju redan över en miljon singelhushåll och enligt Statistikcentralen är de fattigast av alla hushåll. Sämst till ligger under 35-åriga singlar och deras antal uppgår till 85 000, säger Sparbankens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.


Att flytta ihop förbättrar det ekonomiska läget

Bland dem som är under 35 år verkar pengarna bäst räcka till i barnlösa hushåll med två vuxna. Av dem anger två tredjedelar att de kan spara pengar.

I den här gruppen sparade medlemmarna individuellt större summor månatligen än övriga som svarade (33 %, 100-200 euro). Gruppen tänkte också öka sitt sparande år 2015 oftare (38 %) än övriga. 

Av dem som svarade var hushåll med två vuxna under 35 år oftare än andra intresserade av att skaffa en ägarbostad (65 %), placeringsbostad (44 %), aktier (29 %) eller fonder (39 %). Ägde dem gjorde de ändå mera sällan än jämnåriga barnfamiljer.


Barnfamiljer placerar i hem och fonder

Barnfamiljerna placerar oberoende av föräldrarnas ålder oftare än andra i en egen bostad. Av barnfamiljer under 35 år bodde över en tredjedel (36 %) redan i en ägarbostad och av 35–49-åringarna varannan

De barnfamiljer som svarade sparar oftare och tidigare än sina jämnåriga också i fonder och aktier. Var tredje (33 %) av dem som är under 35 år hade redan fondbesparingar och nästan en femtedel (19 %) hade aktier.

För unga barnfamiljer var det inte alltid lätt att spara. Hälften av barnfamiljerna under 35 år svarade att de nu använder alla pengar som kommer in. En knapp tredjedel (33 %) sparade inte alls nu och 42 % lyckades spara högst 100 euro i månaden. Som orsaker till att de är svårt att spara angav unga barnfamiljer oftare än andra små inkomster och oväntade utgifter.

- Enligt vår undersökningen inverkar det att flytta ihop och få barn inte bara på hushållets utgifter och inkomster utan också på attityden till pengar och på aktiviteten. Enligt Statistikcentralens tidning Hyvinvointikatsaus 1/2014 ser det att man har en familj ut att främja också sysselsättningen. Kanske folk blir mera ekonomiskt ansvariga när de stadgar sig och skaffar barn, och föräldrarna blir aktivare både när det gäller att arbeta och att spara, reflekterar Katja Änkilä.


Ytterligare information lämnas av:

Katja Änkilä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Sparbanken, 050 5444450,

katja.ankila@saastopankki.fi


BILAGA: UNDER 35-ÅRINGARS HUSHÅLL, STORLEK VS. EKONOMISK AKTIVITET


UNDER 35-ÅRINGAR

SINGLAR

TVÅ VUXNA

BARN-FAMILJ
GENOMSNITT FÖR ALLA SOM SVARADE N=1470 , 15-75 år
Jag planerar min ekonomi >ett år framåt

16 %


28 %


23 %


28 %

Jag planerar min ekonomi < 3 mån. framåt

45 %

34 %

41 %

34 %

Jag äger min bostad

14 %

29 %

36 %

38 %

Jag har fonder

19 %

29 %

34 %

30 %

Jag har aktier

9 %

18 %

18 %

18 %
Jag tänker spara och placera mera år 2015
34 %

38 %

33 %

26 %
Jag sparar/placerar högst 100 euro/månad
44 %

35 %

42 %

34 %
Om jag hade ett mål, skulle jag kunna spara över 400 euro/månad
    8 %

17 %

9 %

13 %
Jag sparar/placerar inte alls
29 %

18 %

30 %

29 %

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. 

Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Att flytta ihop ser ut att löna sig för den personliga ekonomin och öka sparandet och placerandet. Detta framgår av Sparbankens färska utredning där man analyserade hur ålder och hushållets storlek inverkade på hur man planerar sin ekonomi och hur man sparar och placerar. Utredningen är en del av den större undersökningen Så Sparar Finland som besvarades av nästan 1 500 personer i oktober 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya Sparbanksgruppen går med stark kapitalbasen och framgångsrik in i år 2015

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 08:00 CET

För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

Sparbanksgruppens bankverksamhetssegment visade ett resultat på 73,2 miljoner euro före skatt och kapitalförvaltnings- och livförsäkringssegmentets resultat före skatt var 1,8 miljoner euro.

Sparbanksgruppens affärsverksamhet hade en god tillväxt i såväl tjänsterna för kreditgivning som för sparande. Utlåningen till kunder ökade 6,6 % och uppgick till 5,6 miljarder i slutet av året (5,3 miljarder euro). Sparbanksgruppens inlåning från kunder uppgick till 5,8 miljarder euro (5,6 miljarder euro), en ökning på 3,5 %. De fondkapital som Sparbanksgruppen förvaltar ökade under året med 26,2 % och uppgick i slutet av året till 1,2 miljarder euro (0,9 miljarder euro). Livförsäkringsverksamhetens försäkringsbesparingar var 404,4 miljoner euro (314,8 miljoner euro), en ökning på 28,5 %.

Sparbankernas sammaslutning har en stark kapitalstruktur. Den totala kapitalbasen var 814,3 miljoner euro, av vilken kärnprimärkapitalets andel var 737,6 miljoner euro. Sparbankernas sammanslutning hade en kapitaltäckningsgrad på 18,64 % (19,63 %) och kärnkapitaltäckningsgraden var 16,88 % (15,75 %).

Talen framgår av Sparbanksgruppens bokslutskommuniké som publicerades i dag och som finns på Sparbankens webbplats på adressen www.sparbanken.fi/sijoittajasuhteet.

Sparbanksgruppen har bevisligen Finlands bästa kundupplevelse och mycket nöjda kunder. När man till det lägger god resultatform, stark kapitaltäckning och måttliga risker kan Sparbanksgruppen gå in i år 2015 med tillförsikt. Trots de ekonomiska utmaningarna i Europa och Finland tror vi att Sparbanksgruppens resultat 2015 kommer att vara minst på samma nivå som 2014. Bedömningen baserar sig på den nuvarande synen på hur ekonomin kommer att utvecklas, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.


*Utöver den officiella bokslutsinformationen erbjuder vi ekonomisk tilläggsinformation om Sparbanksgruppen för tiden innan sammanslutningen inledde sin verksamhet. Den ekonomiska tilläggsinformationen omfattar Sparbanksgruppens konsoliderade bokslut för hela räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014 samt hela jämförelseperioden 1.1–31.12.2013. Den ekonomiska tilläggsinformationen har uppgjorts som en sammanställning av de till Sparbanksgruppen hörande bolagens och sammanslutningarnas godkända och reviderade bokslut och den har uppgjorts enligt samma redovisningsprinciper som det officiella konsoliderade IFRS-bokslutet. 

Ytterligare information lämnas av:

Verkställande direktör Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358 500 688222

www.sparbanken.fi/saastopankkiryhma

Sparbanksgruppen består av 25 Sparbanker som bildar sammanslutningen, Sparbanksförbundet som är centralinstitut samt de dotter- och intressebolag som sparbankerna äger, sådana är bl.a. Sparbankernas Centralbank Finland, Sb-Livförsäkring, Sp-Fondbolag och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem.

Vi erbjuder finländarna tjänster för betalning, finansiering, sparande och placering, bostadsbyte och försäkring. Sparbanksgruppen har 476 000 kunder och ca 1 200 anställda på olika håll i landet.

Sparbanksgruppen, Befästningsvägen 9,  PB 68 02601 Esbo

fornamn.tillnamn@saastopankki.fi    www.sparbanken.fi

​För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

Läs vidare »
Media-no-image

Viktigt information för vara kunden: Förseningarna i betalningarna är över

Nyheter   •   2014-12-15 15:01 CET

Förseningarna i betalningarna är över.

De förseningar som förekommit i alla betalningar i dag är nu åtgärdade och betalningarna finns på kundernas konton. Förseningarna berodde på en störning i det europeiska betalningssystemet som uppstod i natt och som åtgärdades under morgonen.

Förseningarna i betalningarna är över. De förseningar som förekommit i alla betalningar i dag är nu åtgärdade och betalningarna finns på kundernas konton. Förseningarna berodde på en störning i det europeiska betalningssystemet som uppstod i natt och som åtgärdades under morgonen.

Läs vidare »
Media-no-image

Viktig information för vara kunden

Nyheter   •   2014-12-15 07:27 CET

Alla bankers betalningar är försenade idag. De betalningar som bankerna förmedlar finns på kontona senare än normalt. 

Förseningen beror på en störning i det gemensamma europeiska betalningssystemet i natt. Betalningarna har inte gått vidare normalt och hinner därför inte till kundernas konton på morgonen. Vi informerar mera om saken på vår webbplats. Mera information om när betalningarna finns på kontot får du av din egen bank. 

Alla bankers betalningar är försenade idag. De betalningar som bankerna förmedlar finns på kontona senare än normalt. Förseningen beror på en störning i det gemensamma europeiska betalningssystemet i natt. Betalningarna har inte gått vidare normalt och hinner därför inte till kundernas konton på morgonen. Vi informerar mera om saken på vår webbplats.

Läs vidare »
Media-no-image

Sb-Hem: När färre köper sin första bostad bromsar hela bostadshandeln upp

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 07:00 CET

De som köper sin första bostad har sedan 2006 minskat i antal med nästan 40 %. Konsekvenserna av detta syns i hela bostadshandeln och särskilt i slutet av kedjan. Statistikcentralens färska statistik bekräftar att priset på gamla egnahemshus fortsätter att sjunka.

- Antalet förstabostadsköpare måste fås att öka, eftersom konsekvenserna av att bostadshandeln inte fungerar är stora för hela vår samhällsekonomi. Här måste vi få en ändring till stånd, konstaterar Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen.

De som köper sin första bostad har en nyckelroll i hela bostadshandeln. Tvärtemot vad man ofta tror är det inte ensamboende unga som med sina besparingar och lånepengar skaffar sig en liten etta. Enligt den undersökning som Statistikcentralen publicerade 16.10.2014 är 8 200 av 13 400 förstabostadsköpare två personers hushåll som köper en två eller trea som sin första gemensamma bostad. Säljarna åter vill ofta ha mera utrymme och förverkliga sina drömmar om ett egnahemshus.

Idag finns det ändå många hinder på vägen för den som vill förverkliga sina drömmar. Att allt färre köper sin första bostad syns i att handeln med gamla egnahemshus blivit långsammare och att priserna hela tiden sjunkit.

– Det är klart att de strängare kreditgivningsvillkoren på grund av den ökade bankregleringen har gjort sitt till för att minska antalet förstabostadsköpare. I dag får man inte lån lika enkelt och med lika goda villkor som för några år sedan. På viljan att köpa bostad inverkar också det allmänna ekonomiska läget och sysselsättningsläget samt konsumenternas syn på den egna ekonomin och hur den kommer att utvecklas i framtiden, konstaterar Toivanen.

– För att bostadshandeln ska fås att fungera bättre från början av kedjan till slutet ska de som köper sin första bostad stödas bättre än nu. Fastän antalet förstabostadsköpare har rasat drömmer ändå största delen av finländarna om ett eget hem. Enligt undersökningen Asuminen 2014 som Taloustutkimus utförde anser nio av tio 15–79-åringar att den idealiska boendeformen är en ägarbostad, betonar Toivanen.

En lägre BSP-åldersgräns skulle pigga upp hela bostadshandeln

– Senast nu måste vi våga starta en öppen och orädd diskussion om en förnyelse av BSP-systemet och möjligheten att börja bostadsspara redan som 16-åring. Jag är av samma åsikt som Sb-Hems Antti Toivanen att en sänkning av BSP-åldersgränsen skulle ha en positiv effekt på hela bostadshandelskedjan och den vägen på bostadsmarknaden, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

- Att bostadshandeln inte fungerar påverkar också vår samhällsekonomi och vår sysselsättning direkt. Eftersom ett bostadsköp i allmänhet också medför köp av andra tjänster och produkter är det hundratals miljoner euro som också i denna stund ligger orörliga på marknaden. När bostadshandeln inte går bygger och renoverar folk inte, och de köper inte nya bilar, möbler eller hemteknik. Nu behöver vi konkreta åtgärder och nya lösningar för att stöda dem som köper sin första bostad och för att få hela kedjan i bostadshandeln att fungera effektivt. Vi är redo att öppna diskussionen om till exempel en reform av BSP-systemet, kontstaterar Toivanen.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Antti Toivanen, Sb-Hem Ab,

GSM 050 3175 777 eller e-post antti.toivanen@spkoti.fi

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

De som köper sin första bostad har sedan 2006 minskat i antal med nästan 40 %. Konsekvenserna av detta syns i hela bostadshandeln och särskilt i slutet av kedjan. Statistikcentralens färska statistik bekräftar att priset på gamla egnahemshus fortsätter att sjunka.

Läs vidare »
Media-no-image

Sparbankernas sammanslutning startar 31.12.2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 10:48 CET

Sparbankernas sammanslutning inleder officiellt sin verksamhet den 31 december 2014. Beslutet fattades i slutet av november av Sparbanksförbundet anl:s styrelse och gäller alla Sparbanker och bolag som verkar under varumärkesnamnet Sparbanken.

Sparbankernas resa från separata banker som verkar under samma namn och profil till en sammanslutning av Sparbanker som följer sammanslutningslagen, till Sparbanksgruppen, har nu nått så långt att verksamheten kan sättas i gång.

- Det historiska beslutet om sammanslutningen fattades av Sparbankerna i januari 2014. Som en följd av beslutet ansökte Sparbanksförbundet om koncession för att verka som centralinstitut för sammanslutningen av Finansinspektionen i maj 2014. Koncession beviljades den 16 oktober 2014 och nu på årets sista dag startar sammanslutningen på allvar, berättar Sparbanksförbundet anl:s verkställande direktör Pasi Kämäri.

I och med sammanslutningen är Sparbanksgruppen en starkare och betydelsefullare aktör än tidigare och kan söka finansiering på den finländska och internationella penningmarknaden med bättre förutsättningar. Detta ska kunderna i framtiden märka bl.a. som konkurrenskraftiga låne- och betalningsvillkor samt ännu bättre tjänster för sparande och placerande.

Sammanslutningen medför att Sparbankernas ekonomiska ansvar blir ett solidariskt ansvar. Kundernas och placerarnas ställning förbättras betydligt när det är sammanslutningens alla Sparbanker och centraliserade tjänstebolag som via Sparbanksförbundet anl. vid behov ansvarar för fullgörandet av en enskild Sparbanks åtaganden. I enlighet med sammanslutningslagen ansvarar alltså i sista hand hela Sparbanksgruppen för fullgörandet av en Sparbanks åtaganden. Sammanslutningens verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

- Förberedelserna för sammanslutningen har krävt mycket arbete av oss. Arbetet är ännu inte över, men det har lönat sig. I Sparbanksgruppen har vi stora framtidsplaner och sammanslutningen är bara en etapp på vägen att realisera dem. Jag är övertygad om att allt flera finländare under de kommande åren som sin primära bank kommer att välja en Sparbank som hör till Sparbanksgruppen. Förutom att vi bevisligen har Finlands bästa kundupplevelse har varje Sparbank tack vare sammanslutningen nu också ännu bättre förutsättningar att hjälpa sina kunder, berättar Sparbanksförbundet anl:s verkställande direktör Pasi Kämäri

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

​Sparbankernas sammanslutning inleder officiellt sin verksamhet den 31 december 2014. Beslutet fattades i slutet av november av Sparbanksförbundet anl:s styrelse och gäller alla Sparbanker och bolag som verkar under varumärkesnamnet Sparbanken.

Läs vidare »

Om Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanken – alltid vid Din sida

Till Sparbanksgruppen hör 25 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Kunderna har tillgång till över 150 kontor, alla moderna elektroniska tjänster och alla kontantautomater i Finland.

Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå.

www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

Löftet Sparbanken – alltid vid Din sida sammanfattar grunden för hela vår verksamhet.