Lmhhdqokjnljj3ciuw7h

Sb-Hem: Nu lönar det sig att byta till större bostad

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 07:00 CEST

Bostadsmarknaden har stampat på stället de senaste månaderna. Bostadspriserna har sjunkit till och med i huvudstadsregionen. På marknaden förekommer ändå signaler som tyder på att handeln håller på att bli livligare. När särskilt priset på stora bostäder har sjunkit den senaste tiden har finländarna nu ett utmärkt läge att öka sin boenderymlighet.

Media-no-image

Sparbankerna godkänner kontonummer i gammal form till senhösten

Nyheter   •   2014-06-06 11:30 CEST

Sparbankernas kunder kan använda kontonumren i s.k. gammal form ända till senhösten. Ännu i sommar och höst omvandlar Sparbankerna dem till nya IBAN-kontonummer för sina kunder. Vi informerar i god tid i förväg när omvandlingstjänsten upphör.

Det är ändå bra om kunderna lär sig sitt IBAN-kontonummer de närmaste månaderna eftersom de alltid måste ge sina kontouppgifter i IBAN-form när bankens omvandlingstjänst upphör. När kunderna betalar fakturor måste de ge också mottagarens kontonummer i IBAN-form.

Hittills har kontonumren i gammal form fungerat eftersom bankerna automatiskt har omvandlat dem till IBAN-form. Till exempel har kontonumren i kundernas egna betalningsunderlag i Sparbankens nätbank redan omvandlats.

Övergången till internationella IBAN-kontonummer är en del av den övergång till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) som pågår i alla euroländer och som försnabbar och förenhetligar betalningen genom att ersätta de nationella betalningssätten med gemensamma europeiska  betalningssätt.

Det finländska IBAN-kontonumret börjar med landskoden FI (Finland) som följs av 16 siffror. I nätbanken och på bankens alla verifikat står kontonumret uttryckligen i IBAN-form. Numret kan också omvandlas med den IBAN-räknare som finns på Sparbankens webbplats www.sparbanken.fi.

Finansbranschens Centralförbund (FC) meddelade den här veckan att alla finländska banker slutar  mvandla kontonummer i gammal form till IBAN-form under detta år.


FC:s meddelande 3.6.2014 (på finska)

Sparbankens IBAN-räknare (på finska)

Sparbankernas kunder kan använda kontonumren i s.k. gammal form ända till senhösten. Ännu i sommar och höst omvandlar Sparbankerna dem till nya IBAN-kontonummer för sina kunder. Vi informerar i god tid när omvandlingstjänsten upphör. Det är ändå bra om kunderna lär sig sitt IBAN-kontonummer de närmaste månaderna eftersom i fortsättningen måste de alltid ge sina kontouppgifter i IBAN-form.

Läs vidare »
Media-no-image

Ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse hösten 2014

Nyheter   •   2014-05-30 11:00 CEST

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. För privatkunder är ändringarna små, men för företagskunder är det bra att kontrollera kontinuiteten i tjänsterna i anslutning till ändringarna.

I det här meddelande redogör vi för de ändringar som kommer att ske i Sparbankens betalningsrörelse i höst, tidsplanen för ändringarna och eventuella förberedelser som bör göras.

BAKGRUND

Aktia Bank är för närvarande Sparbankernas centralkreditinstitut. Detta innebär bl.a. att Sparbankskundernas betalningar till andra banker och andra bankers betalningar till Sparbankskunderna förmedlas via Aktia Bank.

Aktias BIC-kod (HELSFIHH) används i Sparbankens kontonummer, nätfakturor osv. BIC-koden (Bank Identifier Code) identifierar banken.

Aktia Bank meddelade i januari 2013 att de upphör med centralkreditinstitutstjänsterna till Sparbankerna i början av 2015 på grund av den skärpta bankregleringen. Våren 2013 grundade Sparbankerna en egen centralbank. Sparbankernas Centralbank Finland Ab, eller kortare sagt Sparbankernas Centralbank, har byggts upp med utgångspunkt i Itella Bank, som förvärvades våren 2013.

Sparbankernas betalningsrörelse överförs till den egna centralbanken vid månadsskiftet oktober–november 2014.

ÄNDRINGAR

Nätbetalningarna och identifieringstjänsterna separeras

Den gemensamma Aktia/Sparbanken/POP-betalningstjänsten för nätbetalningar separeras till egna tjänster. De företag och sammanslutningar som erbjuder betalningsknappen på sina webbplatser håller på att implementera ändringarna och en del ändringar är redan genomförda. I fortsättningen väljer Sparbankens kund den betalningsknapp som bara har Sparbankens logo, dvs. penningträdet. Samma praxis införs i Sparbankens identifieringstjänst (som kunden använder t.ex. för att identifiera sig med bankkoderna i FPA:s eller skatteförvaltningens tjänster).

BIC-koden ändras

Från och med 1.11.2014 har Sparbanken BIC-koden ITELFIHH. Sparbanken och fakturautställarna ser för företagskundens räkning till att BIC-koden ändras automatiskt t.ex. vid betalningar och i nätbanken samt på direktbetalningar och e-fakturor.

Korsbetjäning av Sparbankskunder i andra bankgrupper upphör i november 2014

Även POP Bankerna övergår till ett eget centralkreditinstitut. Ändringen sker i februari 2014. Därmed har Sparbankerna, Aktia Bank och POP Bankerna i fortsättningen var för sig hand om sin egen betalningsförmedling.

Därför upphör korsbetjäningen mellan Sparbankerna och de två andra nämnda bankgrupperna i början av november 2014. Med korsbetjäning avses att kunder i olika bankgrupper har möjlighet att anlita kontors- och serviceautomatstjänster i en annan bankgrupp (t.ex. sätta in och ta ut kontanter, betala räkningar, hämta kort).

Sparbankens kunder kan fortsätta sköta bankärenden i övriga banker som ingår i Sparbanksgruppen liksom hittills.

Ändringar i handläggningstiderna för betalningar

Efter separeringen ändras handläggningstiden för betalningar mellan nämnda tre bankgrupper till normal bankpraxis, dvs. handläggningen av betalningarna räcker över natten (bankdagen +1). I Sparbankerna träder denna ändring i kraft i början av november.

Betalningstransaktioner inom Sparbanksgruppen behandlas fortsättningsvis under samma bankdag ända fram till mottagarens konto (från en Sparbank till en annan).

Kontonumren i huvudsak oförändrade

Kundernas kontonummer ändras inte. Undantagen till detta utgörs av kontonumren i Ekenäs Sparbank och Yttermark Sparbank samt en del av kontonumren i Närpes Sparbank. Bankerna kontaktar sina kunder för att komma överens om ändringen.

Eventuella serviceavbrott i betalningsrörelsen i månadsskiftet oktober–november

Vid tidpunkten för betalningsrörelsens övergång i månadsskiftet oktober–november kommer det att förekomma åtminstone ett serviceavbrott som pågår några timmar för den tekniska överföringen av tjänsterna från Aktia Bank till Sparbankernas centralbank.  Vi informerar mer om detta närmare den aktuella tidpunkten.

ÄNDRINGAR FÖR FÖRETAG

För Sparbankens företagskunder och för betalningsrörelsen i bankerna kommer det dessutom att göras ändringar som företagen, sammanslutningarna och kommunerna bör förbereda sig för i god tid. Detta meddelande behandlar de viktigaste ändringarna på ett allmänt plan. Därtill kommer Sparbanken att ge företagskunderna anvisningar per brev och/eller telefon och ge råd i alla praktiska frågor som gäller ändringarna i nätfaktureringen.

Uppdatering av bankförbindelseprogrammet (betalningsrörelseprogrammet)

Ändringarna kan förutsätta en uppdatering av företagets bankförbindelseprogram, ifall företaget förutom konton i Sparbanken även har förvaltat konton i Aktia Bank eller POP Banken. Företagets systemleverantör ger mer information om detta vid behov. 

Företaget ska ingå avtal separat med Sparbanken, Aktia Bank och POP Banken

Företagskunder som använder bankförbindelseprogrammet har hittills kunnat använda konton i Sparbanken, Aktia Bank och POP Banken över en PATU-kanal eller med ett Web Services-avtal. Även i Nätbanken för företag har det varit möjligt att använda konton i dessa tre bankgrupper i kors. Denna praxis ändras dock i och med att den inbördes korsbetjäningen upphör.

Från och med hösten 2014 behöver kunden ett separat Web Services-avtal och/eller avtal om Nätbanken för företag med Sparbanken, ett separat avtal med POP Banken och ett separat avtal med Aktia Bank för att kunna använda konton i respektive bankgrupp.

Web Services-förbindelse ersätter PATU-kanalen

Företag som använder bankförbindelseprogrammet med en PATU-förbindelse bör beakta att Web Services ersätter linjeöverföringen, dvs. PATU-kanalen. Användningen av PATU upphör i slutet av november 2014. Med Web Services-förbindelsen kan företaget överföra material till banken och ta emot material från banken enligt samma principer som vid linjeöverföring. Samma materialtyper, både i SEPA-format och i det nationella formatet, kan skickas med Web Services-förbindelsen. Därtill stöder alla bankförbindelseprogram Web Services-förbindelsen.

Företaget kan ta i bruk Sparbankens Nätbank för företag och de tjänster för materialöverföring och nätfakturering som ingår i denna. Genom att välja detta alternativ kan företaget överföra och ta emot material nästan på samma sätt som vid en linjeöverföring.

Ett företag som tar emot kortbetalningar bör beakta att handläggningen av betalterminaltransaktioner inte byggs upp i Web Service-förbindelsen, utan leverantören av betalterminalen ska förse den med beredskap för direktöverföring, varvid transaktionerna skickas direkt till kortbolaget eller via Nets Ab vidare till andra bolag.

Ändringar på fakturablanketter

Sparbankernas BIC-kod ändras 1.11.2014. Den nya BIC-koden är ITELFIHH. För att säkerställa en störningsfri betalningsrörelse rekommenderar vi att företag som fakturerar till ett konto i Sparbanken uppdaterar sina fakturablanketter med den nya BIC-koden.

Ändringar i nätfakturor

Ändringen av BIC-koden inverkar även på förmedlingen av nätfakturor, även om nätfakturaadressen är densamma. Sparbanken skickar ut närmare information före hösten.

Ytterligare information:

Ändringarna i betalningsrörelsen – vanliga frågor (uppdaterat 23.6.2014)

Kontakt:

Sparbankernas Centralbank Finland Ab
Tfn 0100 84020,
E-post: info.spp@saastopankki.fi
Hästskon 3
02600 Esbo

Sparbankerna: https://www.saastopankki.fi/yhteystiedot

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. I det här meddelande redogör vi för de ändringar som kommer att ske, tidsplanen för ändringarna och eventuella förberedelser som bör göras.

Läs vidare »
Wbo7jsehzxusmnj5hsrl

Oma Sp, Eksp och Suodenniemen Sp har lämnat Sparbanksförbundet

Nyheter   •   2014-05-28 08:00 CEST

Oma Säästöpankki, Kantasäästöpankki som fusionerades med Oma Säästöpankki i våras, Etelä-Karjalan Säästöpankki samt Suodenniemen Säästöpankki har utträtt ur Sparbanksförbundet. Bankernas utträde ur Sparbanksförbundet innebär i praktiken att Oma Säästöpankki som uppstår via fusioner fortsätter sin verksamhet utanför Sparbanksgruppen som bildas av Sparbanksförbundets medlemsbanker.

Media-no-image

Microsofts stöd för Windows XP upphör 8.4.2014

Nyheter   •   2014-04-07 13:30 CEST


Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det.

Programuppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter det att uppdateringarna upphör.

Du måste se till att dataskyddet är korrekt ordnat i de apparater, datakommunikationsförbindelser, program och system med vilka du använder Sparbankens tjänster. Se också till att webbläsaren i din apparat är uppdaterad och att apparaten alltid har de senaste dataskyddsuppdateringarna och säkerhetsfunktionerna så att du kan sköta ärenden på nätet tryggt och smidigt.

Närmare anvisningar och tilläggsinformation får du via Kommunikationverkets och Microsofts webbplatser.

Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det. Uppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter 8.4.

Läs vidare »
Mbbimbrxxtkler1l8kex

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Social- och hälsovårdsreformen kan öka tudelningen på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 07:00 CET

”Det färska beslutet om social- och hälsovårdsreformen och den pågående kommunreformen kan leda till att den regionala tudelningen på bostadsmarknaden fördjupas. Redan nu är den finländska bostadsmarknaden regionalt uppdelad i tillväxtcentra och glesbygdsområden med utflyttningsöverskott.

Media-no-image

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Pressmeddelanden   •   2014-03-14 13:58 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 13 mars 2014 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2013 och budgeten för 2014. I samband med årsmötet hölls Sparbankernas Centralbanks, Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.  

Antalet medlemmar i Sparbanksförbundets förvaltningsråd

På förbundets årsmöte den 13 mars 2014 valdes ordförandena för sparbankernas styrelser eller förvaltningsråd till ordinarie medlemmar i förvaltningsrådet och till deras personliga suppleanter styrelsernas eller förvaltningsrådens vice ordförande. Antalet medlemmar fastställdes till 29. 

Vid sitt konstituerande möte och valmöte valde förvaltningsrådet ordföranden för Västra Nylands Sparbanks styrelse Jaakko Puomila till ordförande och ordföranden för styrelsen i Huittisten Säästöpankki Pauli Kurunmäki till vice ordförande.

Val av medlemmar i Sparbanksförbundets styrelse

Förvaltningsrådet beslutade öka antalet medlemmar i styrelsen från sex till sju. Som ny medlem i styrelsen valdes Säästöpankki Optias verkställande direktör Mikko Paananen, som efterträder bankens tidigare verkställande direktör Risto Sundqvist som gått i pension. Till suppleant för Paananen valdes Avain Säästöpankkis verkställande direktör Mikko Ruuska. Pirkko Ahonen som varit suppleant för Jussi Hakala valdes till ordinarie medlem i styrelsen och till suppleant för henne valdes Markku Moilanen. Medlemmen Hans Bondén och hans suppleant Monika Mangs som stod i tur att avgå återvaldes. Till suppleant för Jussi Hakala valdes Jukka Suominen.

Medlemmarna i förbundets styrelse Suppleanter Nya​
Mikko Paananen, Säästöpankki Optia​ Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki​ Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki​ ​Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki I tur att avgå och återvalda 
Hans Bondén, Närpes Sparbank​ ​Monika Mangs, Kristinestads Sparbank Övriga
Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki​ ​Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki​ ​Risto Seppälä, Helmi Säästöpankki Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki​ ​Toivo Alarautalahti, Huittisten Säästöpankki Immo Laiho, Mörskom Sparbank ​Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetti

Vid sitt konstituerande möte beslutade förbundets styrelse välja Jussi Hakala till ordförande och Matti Saustila till vice ordförande, båda omvaldes.

Säkerhetsfondens delegation och styrelse

Till Sparbankernas Säkerhetsfonds delegation hör samma personer som till förbundets förvaltningsråd. Vid delegationens möte den 13 mars 2014 valdes likaså Jaakko Puomila till ordförande för delegationen och Pauli Kurunmäki till vice ordförande.

Till säkerhetsfondens styrelse valdes följande fem verkställande direktörer:

Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki
Risto Seppälä, Helmi Säästöpankki
Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetti

Monika Mangs, Kristinestads Sparbank.

Som ordförande för styrelsen fortsätter Juhani Huupponen och som vice ordförande Hannu Syvänen.

Medlemmar i Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s styrelse

Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju verkställande direktörer till medlemmar:

Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki

Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki

Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Immo Laiho, Myrskylän Säästöpankki

Hans Bondén, Närpes Sparbank

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet.

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Pasi Kämäri till ordförande och Jussi Hakala till vice ordförande.

Medlemmar i Nooa Sparbank Ab:s styrelse

Nooa Sparbank Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju medlemmar till sin styrelse:

Bankdirektör Heikki Paasonen, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Vice verkställande direktör Kari Suutari, Helmi Säästöpankki

Verkställande direktör Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Verkställande direktör Pasi Kämäri, Säästöpankkiliitto

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Pirkko Ahonen till ordförande och Markku Moilanen till vice ordförande.

Medlemmar i Sp-Fondbolag Ab:s styrelse

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara oförändrat åtta. Till styrelsen valdes som medlemmar utsedda av sparbankerna:

Bankdirektör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Vice verkställande direktör Jani Eenola, Aito Säästöpankki 

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Verkställande direktör Niklas Näsman, Yttermark Sparbank

och som medlemmar utsedda av fondandelsägarna:

Verkställande direktör Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Verkställande direktör Timo Reivonen, Kalannin Säästöpankki

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet.

Ordförande och vice ordförande kommer att väljas i nästa styrelsemöte.

Medlemmar i Sb-Hem Ab:s styrelse

Sb-Hem Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju verkställande direktörer till styrelsen.

Mikko Paananen, Säästöpankki Optia

Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Immo Laiho, Myrskylän Säästöpankki

Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet.

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Jukka Suominen till ordförande och Pirkko Ahonen till vice ordförande.

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri,
tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi


Till Sparbanksgruppen hör för tillfället 29 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 195 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2013 var rörelsevinsten 73,5 miljoner euro, kapitaltäckningen 21,6 % och kundantalet 586 000. www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

 

Sparbanksförbundets årsmöte den 13 mars 2014 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2013 och budgeten för 2014. I samband med årsmötet hölls Sparbankernas Centralbanks, Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.

Läs vidare »
Jol1ihrrnjp1shxupak4

Sparbanksgruppens verksamhetsberättelse 2013 har publicerats

Nyheter   •   2014-03-06 13:49 CET

Sparbanksgruppens verksamhetsberättelse för år 2013 har publicerats på Sparbankens webbplats. Berättelsen finns på finska, svenska och engelska. Innehållet har också sammanställts till en pdf-publikation som kan laddas ner och skrivas ut.

Media-no-image

Sparbankerna 2013: ekonomiskt starka mot fördjupat samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 08:00 CET

Sparbanksgruppens år 2013, jämförelser med år 2012:

· Rörelsevinst 73,5 miljoner euro, +9,5 procent

· Kapitaltäckning 21,6 procent

· Inlåning +3,7 procent

· Bostadskrediter (inkl. förmedlade krediter) +2,7 procent

· Företagskrediter (inkl. förmedlade krediter) +5,4 procent

· Försäkringsbesparingar +28,0 procent

· Fondkapital som förvaltas av Sp-Fondbolag +28,3 procent

· Kundantal +0,5 procent (utveckling utan Skärgårdssparbankens siffror)

· Sparbankerna bildar en sammanslutning och ett centralinstitut för den.

Sparbanksförbundets verkställande direktör: Efter ett starkt år går vi lugna mot en ny resultatperiod

”Sparbanksgruppen gjorde ett bättre resultat än väntat, det bästa på sex år. Rörelsevinsten ökade med nästan tio procent till 73,5 miljoner euro (67,1 milj. euro). Gruppen är ekonomiskt stark: provisionsintäkterna ökade med över tio procent, räntenettot sjönk mindre än väntat, kostnaderna hölls under kontroll och kapitaltäckningen var igen bland de bästa inom bankbranschen. Efter ett så här ypperligt år kan vi lugnt gå mot en ny resultatperiod”, konstaterar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Sparbankerna har anpassat sig till det rådande ekonomiska läget och lyckats segra över de utmaningar som den låga räntenivån orsakat. Räntenettot har slutat gå ner och beroendet av räntenettot för resultatbildningen har minskat. Viktigast är naturligtvis att affärsverksamheten fortsätter att växa. Resultatet förbättrades också i förhållande till affärsverksamheten av att större poster av engångsnatur än normalt periodiserades till årets första kvartal. I slutet av året förstärkte Sparbankerna sina balansräkningar och gjorde omvärderingar och nedskrivningar av egendomsposter, vilket å sin sida försvagade resultatet en aning.”

”Osäkerheten i omvärlden fortsatte som väntat. Finland är i stort behov av ekonomisk tillväxt men de positiva nyheterna låter vänta på sig. Företagen informerar hela tiden om nya samarbetsförhandlingar, på bostadsmarknaden ser man att konsumenterna är försiktiga och risken för betalningsstörningar ökar.”

”Vi är stolta över att vi, Sparbankerna, har kunnat komma med goda nyheter mitt i all osäkerhet. Tjugofem Sparbanker har bevisat sin förmåga att förnyas och sin tro på framtiden. I januari 2014 fattade de det historiska beslutet att bilda en sammanslutning av Sparbanker och att omvandla Sparbanksförbundet till centralinstitut för sammanslutningen. Den förnyade gruppen ansöker om verksamhetstillstånd för centralinstitutet av Finansinspektionen med syftet att börja på ny grund i början av år 2015.”

”Med i den nya gruppen kommer största delen av Sparbankerna, men inte alla. Det betyder att gruppens storlek minskar med ca en femtedel. Vi är ändå säkra på att svackan är tillfällig. Med vår segervilja och vår bättre konkurrenskraft växer gruppen snabbt till sin tidigare storlek och över. Det finländska bankfältet får i oss en starkare konkurrent än man tror.”

”Framför allt vinner våra kunder, eftersom de beslut vi fattat garanterar oss fulla verksamhetsförutsättningar också när regleringen blir strängare. Så småningom börjar fördelarna med samarbetet ta sig uttryck i ännu bättre tjänster och konkurrenskraftigare priser. Enligt undersökningarna är Sparbankernas kunder redan nu bland de mest nöjda bankkunderna i Finland och i fortsättningen finns det minst lika goda skäl att vara nöjda.”

De grundläggande affärsområdena fortsatt starka och kostnaderna under kontroll

Sparbanksgruppens rörelsevinst var 73,5 miljoner euro, vilket var 9,5 procent bättre än vid jämförelsetidpunkten. Affärsvolymerna fortsatte att stiga. Bolånen och insättningarna, men särskilt försäljningen av fondandelar och livförsäkringar fortsatte att öka och provisionsintäkterna steg med 10,1 procent. Räntenettot försvagades fortfarande men inte lika brant som tidigare (-5,4 % från jämförelsetidpunkten).

Kostnaderna ökade med 5,0 procent. Ökningen förklaras framför allt av bankskatten och de ökade IT-kostnaderna som beror på en kraftig satsning på att utveckla kundtjänsterna. Förhållandet mellan kostnader och intäkter förbättrades med 1,3 procentenhet och var 66,9 procent i slutet av året.

Fond- och livförsäkringsbolagen i utmärkt slag

Sp-Fondbolag hade ett utmärkt år. Det kapital som bolaget förvaltar uppgick i slutet av året till sammanlagt 934,1 miljoner euro, vilket var rentav 28,3 procent mera än året innan. Fonderna hade sammanlagt 103 757 (88 324) andelsägare. Deras antal ökade 17,5 procent. Nettoteckningarna i de fonder som bolaget förvaltar var under året sammanlagt 109,8 miljoner euro positiva. Bolagets marknadsandel av det kapital som finns i de placeringsfonder som är registrerade i Finland var 1,2 procent och av andelsägarna 3,3 procent.

Sp-Fondbolag fick i augusti 2012 koncession för kapitalförvaltning och placeringsrådgivning. År 2013 kom verksamheten väl igång. I slutet av år 2013 uppgick den individuella kapitalförvaltningens kapital till sammanlagt 180,4 miljoner euro. 

Också Livförsäkringsaktiebolaget Duo hade igen ett utmärkt år. Premieinkomsten ökade från året innan med 22,6 procent till 82,7 miljoner euro. Försäkringsbesparingarna ökade med 28,0 procent till 315 miljoner euro. Kundantalet sjönk en aning sedan risklivförsäkringsstocken övergick till LokalTapiola-gruppen sommaren 2013 och var i slutet av året 48 000 personer. 

Sparbankernas bolånestock, inklusive förmedlade krediter, ökade under 12 månader med 2,7 procent (9,1 år 2012). Den långsammare ökningen följde resten av branschen. Marknadsandelen i slutet av året var 5,7 procent (5,7 %).

Företagsfinansieringen, inklusive förmedlade krediter, växte ca 5,4 procent (10,3 % vid jämförelsetidpunkten) och risktagningen förblev måttlig. Ökningen var på samma nivå som branschen i genomsnitt. Sparbankernas företagsfinansiering koncentrerar sig närmast på småföretag. Marknadsandelen i slutet av året var oförändrat 1,8 procent.

Sparbankernas insättningar ökade under 12 månader med 3,7 procent (6,1 %). Ökningen minskade jämfört med året innan men var ändå starkare än i bankerna i genomsnitt. Insättningarnas marknadsandel var i slutet av året 6,0 procent (5,9 %).

Kapitaltäckningen på topp

Sparbankerna hör till de bästa i Finland i fråga om kapitaltäckning. Kapitaltäckningen bygger i första hand på primärkapitalet, som är den starkaste delen av kapitaltäckningen, också ur den kommande regleringens synvinkel. År 2013 var Sparbanksgruppens primärkapitalrelation 17,6 procent och kapitaltäckning 21,6 procent

Sparbankernas oreglerade fordringar ökade med 13,9 procent. Nivån är ändå fortfarande anspråkslös d.v.s. 52,9 miljoner euro. De oreglerade fordringarnas andel av krediterna och förbindelserna var 0,6 procent. Nedskrivningarna var små.

Utvecklingen av affärsverksamheten

Sparbankernas Centralbank grundas. Sparbankernas partner Aktia Bank meddelade i januari 2013 att de upphör med centralkreditinstitutstjänsterna för Sparbankerna i början av 2015. Sparbankerna och Itella undertecknade i mars ett intentionsavtal om en aktieaffär där Sparbankerna köpte Itella Banks hela aktiestock. Affären genomfördes i april.

I juni registrerades Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy – Sparbankernas Centralbank Finland Ab – Central Bank of Savings Banks Finland Ltd som bankens officiella namn

Som resultat av de samarbetsförhandlingar som Sparbankernas Centralbank inledde i maj sades 11 anställda upp. I slutet av år 2013 hade banken 15 anställda.

Ändringar i Livförsäkringsaktiebolaget Duos ägande och försäkringsstock. Livförsäkringsaktiebolaget Duo som Sparbankerna och Lokalförsäkring tidigare ägde med 50 procent var övergick i februari 2013 helt i Sparbankernas ägo. Sparbanksgruppen och LokalTapiola-gruppen undertecknade i slutet av januari 2013 ett avtal om upphörande av samarbetsavtalet. I månadsskiftet juni-juli överlät Duo hela risklivförsäkringsstocken till LokalTapiola-gruppen. Arrangemangen har ingen stor inverkan på Duos verkssamhet.

Försäljningen av ACH Finland. I juni sålde Sparbankernas Holding som ägs av Sparbankerna sin andel av betalningscentralen ACH Finland till POP Bankförbund. ACH Finland, från och med december 2013 Bonum Bank, fortsätter sin verksamhet som betalningsförmedlare för Sparbankerna, POP Bankerna samt Aktia Bank till dess att Sparbankernas och POP Bankernas betalningsrörelse övergår till deras egna centrala kreditinstitut och de centralkreditinstitutstjänster som Aktia Bank tillhandahåller upphör år 2015.

Förnyelsen av Sparbanksgruppen och ansökan om verksamhetstillstånd för sammanslutning. I augusti 2013 informerade Sparbanksgruppen offentligt att Sparbankerna överväger att täta sina led och göra sin egen gruppstatus officiell eftersom finansbranschens nya reglering inte erkänner gruppens nätverksbaserade affärsmodell som en officiell gruppstruktur. Efter att ha undersökt olika alternativ konstaterade Sparbankerna att sammanslutningslagstiftningen erbjuder en lämplig modell för förnyelsen av gruppen.

Sparbanksförbundets styrelse godkände i slutet av september sammanslutningens stadgar och verksamhetsprinciper.

I november fattade 25 Sparbanker beslutet att ansluta sig till sammanslutningen, att godkänna dess verksamhetsprinciper och centralinstitutets stadgar samt att göra de ändringar i bankens stadgar eller bolagsordning som medlemskapet i sammanslutningen kräver.

Sparbanksförbundet omvandlas till centralinstitut för gruppen. Besluten om centralinstitutet fattades vid förbundets extra stämma i januari 2014.

Beredningen av ansökan om verksamhetstillstånd för centralinstitutet inleddes i slutet av året efter Sparbankernas beslut. Ansökan lämnas in till Finansinspektionen under våren 2014. Syftet är att få verksamhetstillstånd hösten 2014 och inleda verksamheten som sammanslutning senast i början av år 2015.

Sparbankernas fusioner och nya namn. I april 2013 gick Eräjärven Säästöpankki och Längelmäen Säästöpankki samman och blev Säästöpankki Sinetti, Oma Säästöpankki och Parkanon Säästöpankki blev Oma Säästöpankki. I början av juli bytte Kortesjärven Säästöpankki namn till Avain Säästöpankki.

Skärgårdssparbanken och Aktia Bank meddelade i augusti att de går samman och undertecknade ett fusionsavtal i slutet av oktober. Skärgårdssparbanken har varit en del av Aktia Bank sedan november.

I oktober informerade Vörå Sparbank om sina intentioner att fusionera med Aktia Bank och fusionen äger rum under början av 2014.

I augusti meddelande Oma Säästöpankki och Kantasäästöpankki att de går samman. I slutet av november meddelade de samt Etelä-Karjalan Säästöpankki och Suodenniemen Säästöpankki att de går samman till en ny Oma Säästöpankki. Bankerna fattade samtidigt beslutet att de inte ansluter sig som medlemmar i Sparbanksförbundet Andelslaget och således inte blir en del av sammanslutningen. 

I slutet av 2013 var Sparbankernas antal 30, inklusive Vörå Sparbank.

Vörå Sparbank är med i gruppens alla resultatsiffror och andra siffror för år 2013. Skärgårdssparbanken är med i talen för januari-oktober.

Övriga händelser. Sparbanksförbundets årsstämma 14.3.2013 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för år 2012 och budgeten för år 2013. I mars publicerades också gruppens verksamhetsberättelser för år 2012.

I februari och augusti publicerades marknadsöversikter som informerade om den närmaste tidens ekonomiska utsikter och marknadsutsikter. I september utkom för första gången Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt. Under sparsamhetsveckan i slutet av oktober publicerades Sparbankens Sparbarometer för fjärde gången. Den kartlägger trender inom finländarnas sparande och placerande.

Under sparsamhetsveckan började också en Facebook-omröstning om hur Sparbankernas stöd till det lokala samhället ska riktas. Omröstningen ordnades för andra gången. Utgående från omröstningen 2012 delades stöd för 480 000 euro ut och 2013 års stödsumma uppskattas bli 430 000 euro.

Utvecklingen av e-tjänsterna. Våren 2013 inleddes planeringen av Sparbankernas nya nätbank. Målet är att ta den i bruk sommaren 2014. Samtidigt förnyas Sparbanksgruppens webbplats. I december höjde Sparbankerna säkerhetsnivån i nätbanken genom att införa tilläggsbekräftelse av betalningar.

Nya produkter och tjänster. I början av år 2013 lanserades en kapitalförvaltningsförsäkring för privatpersoner. Det är en sparlivförsäkring administrerad av Livförsäkringsaktiebolaget Duo och i stället för individuellt valda placeringsfonder investerar den i fyra fondförvaltningsstrategier med olika riskprofiler förvaltade av kapitalförvaltaren (SEB).

I mars fick Sparbankernas kunder tillgång till Hemflex. Hemflex är ett lån som ska lyftas i sin helhet på en gång och på förfallodagen betalas i sin helhet. Säkerhet är de bostadsfastigheter eller bostadsaktier som kunden själv äger.

Sp-Fondbolag grundade i mars en ny specialplaceringsfond Sparbanken High Yield. Det är en långräntefond som placerar sina medel i andra placeringsfonder som placerar på high yield -företagslånemarknaden som har lägre kreditvärdighet.

Sp-Fondbolag utvidgar sin verksamhet till individuell kapitalförvaltning. Koncession för utvidgningen beviljades hösten 2012. Sparbankernas Kapitalförvaltning erbjuder sina tjänster framför allt till Sparbankerna och deras kunder i samarbete med bankerna.

I maj öppnade Sparbankerna en nätbutik för försäkringar, www.sparbankensforsakringar.fi. I nätbutiken fås de vanligaste försäkringstjänsterna för privatpersoner såsom hem-, bil-, båt-, rese- och olycksfallsförsäkringar. Försäkringsgivare är Finska Skadeförsäkring.

Utsikter för år 2014

”Marknadsräntornas låga nivå gör det svårare att göra resultat också i år. Den låga räntenivån äventyrar ändå inte vårt resultat eller vår kapitaltäckning. Bankverksamhet är långsiktig verksamhet och svåra år kommer och går. Det här är bara en fas och till den måste vi anpassa oss”, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Sparbankerna är i ett bättre läge än många andra banker. Gruppen är så solid att regeländringarna inte orsakar något direkt tryck att öka kapitalbasen. Dessutom är situationen beträffande vår kreditportfölj på god nivå, likviditeten likaså och affärsvolymerna växer. Allt som allt går det bra för gruppen”, konstaterar Kämäri.

”Vi går lugna in i den nya resultatperioden. År 2014 fäster vi huvuduppmärksamheten vid att bygga grunden för den nya Sparbanksgruppen.”

Uppgifterna i meddelandet baserar sig på de sammanräknade talen från Sparbankernas resultaträkningar och balansräkningar. Vörå Sparbank är med i hela årets siffror, Skärgårdssparbanken i siffrorna för januari-oktober.

För år 2014 publicerar Sparbanksgruppen ett bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna.

Ytterligare information lämnas av:

Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri

tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi


Till Sparbanksgruppen hör 29 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 200 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 588 500. www.sparbanken.fi

Sparbanksgruppens år 2013, jämförelser med år 2012: • Rörelsevinst 73,5 miljoner euro, +9,5 procent • Kapitaltäckning 21,6 procent • Inlåning +3,7 procent • Bostadskrediter (inkl. förmedlade krediter) +2,7 procent • Företagskrediter (inkl. förmedlade krediter) +5,4 procent

Läs vidare »
Dvqcidzdyizrn2wlwkys

Historiskt sparbanksbeslut: sammanslutning och centralinstitut

Pressmeddelanden   •   2014-01-23 10:30 CET

Sparbankernas representanter sammanträdde i dag den 23 januari 2014 i Helsingfors på Sparbanksförbundets extra stämma för att fatta ett av de mest betydande besluten i gruppens historia. De fattade beslutet att bilda en sammanslutning av Sparbanker, att godkänna verksamhetsprinciperna för den samt att omvandla Sparbanksförbundet till centralinstitut för sammanslutningen.

Om Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanken – alltid vid Din sida

Till Sparbanksgruppen hör 25 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Kunderna har tillgång till över 150 kontor, alla moderna elektroniska tjänster och alla kontantautomater i Finland.

Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå.

www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

Löftet Sparbanken – alltid vid Din sida sammanfattar grunden för hela vår verksamhet.