Zqcwmf5md7tfnokvibqu

Sparbankernas sammanslutning fick koncession av Finansinspektionen

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:35 CEST

Finansinspektionen beviljade den 16 oktober 2014 Sparbanksförbundet anl koncession, vilket gör att förbundet kan verka som centralinstitut för den sammanslutning av Sparbanker som bildas. Sammanslutningen inleder sin verksamhet senast i slutet av året.

Media-no-image

Nytt namn åt Livförsäkringsaktiebolaget Duo

Nyheter   •   2014-08-18 07:00 CEST

Livförsäkringsaktiebolaget Duos nya namn blir Sb-Livförsäkring Ab från den 18.8.2014.

Namnändringen är en del av en större process att förenhetliga, som startade i början av år 2013, när Livförsäkringsaktiebolaget Duo övergick i sin helhet i Sparbankernas ägo. Tidigare ägde Lokalförsäkring hälften av bolaget.

– Med det nya namnet vill vi uttrycka det, att vi är ett bolag som renodlat ägs av Sparbankerna. Det nya namnet klargör och förstärker vår samhörighet med Sparbanksgruppen, berättar bolagets verkställande direktör Timo Hiltunen.

I samband med namnändringen förnyades också bolagets visuella layout att motsvara Sparbankernas layout. Sb-Livförsäkring producerar också i fortsättningen liv,- spar- och pensionsförsäkringstjänster åt Sparbankernas person- och företagskunder. Nätsidor i enlighet med den nya layouten hittar du på adressen www.sbliv.fi

Livförsäkringsaktiebolaget Duos nya namn blir Sb-Livförsäkring Ab från den 18.8.2014.

Läs vidare »
L4d6iojn989wyjpltmesg

Sparbankerna hade ett gott första halvår

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 08:00 CEST

Sparbankernas resultat för det första halvåret var som väntat mycket gott. Sparbanksgruppen har förberett sig för regleringsändringarna i god tid och konkurrenskraften förstärks ytterligare av den modell som sammanslutningslagstiftningen erbjuder. Utvecklingen av gruppstrukturen fortsätter hela året.

Lmhhdqokjnljj3ciuw7h

Sb-Hem: Nu lönar det sig att byta till större bostad

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 07:00 CEST

Bostadsmarknaden har stampat på stället de senaste månaderna. Bostadspriserna har sjunkit till och med i huvudstadsregionen. På marknaden förekommer ändå signaler som tyder på att handeln håller på att bli livligare. När särskilt priset på stora bostäder har sjunkit den senaste tiden har finländarna nu ett utmärkt läge att öka sin boenderymlighet.

Media-no-image

Sparbankerna godkänner kontonummer i gammal form till senhösten

Nyheter   •   2014-06-06 11:30 CEST

Sparbankernas kunder kan använda kontonumren i s.k. gammal form ända till senhösten. Ännu i sommar och höst omvandlar Sparbankerna dem till nya IBAN-kontonummer för sina kunder. Vi informerar i god tid i förväg när omvandlingstjänsten upphör.

Det är ändå bra om kunderna lär sig sitt IBAN-kontonummer de närmaste månaderna eftersom de alltid måste ge sina kontouppgifter i IBAN-form när bankens omvandlingstjänst upphör. När kunderna betalar fakturor måste de ge också mottagarens kontonummer i IBAN-form.

Hittills har kontonumren i gammal form fungerat eftersom bankerna automatiskt har omvandlat dem till IBAN-form. Till exempel har kontonumren i kundernas egna betalningsunderlag i Sparbankens nätbank redan omvandlats.

Övergången till internationella IBAN-kontonummer är en del av den övergång till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) som pågår i alla euroländer och som försnabbar och förenhetligar betalningen genom att ersätta de nationella betalningssätten med gemensamma europeiska  betalningssätt.

Det finländska IBAN-kontonumret börjar med landskoden FI (Finland) som följs av 16 siffror. I nätbanken och på bankens alla verifikat står kontonumret uttryckligen i IBAN-form. Numret kan också omvandlas med den IBAN-räknare som finns på Sparbankens webbplats www.sparbanken.fi.

Finansbranschens Centralförbund (FC) meddelade den här veckan att alla finländska banker slutar  mvandla kontonummer i gammal form till IBAN-form under detta år.


FC:s meddelande 3.6.2014 (på finska)

Sparbankens IBAN-räknare (på finska)

Sparbankernas kunder kan använda kontonumren i s.k. gammal form ända till senhösten. Ännu i sommar och höst omvandlar Sparbankerna dem till nya IBAN-kontonummer för sina kunder. Vi informerar i god tid när omvandlingstjänsten upphör. Det är ändå bra om kunderna lär sig sitt IBAN-kontonummer de närmaste månaderna eftersom i fortsättningen måste de alltid ge sina kontouppgifter i IBAN-form.

Läs vidare »
Media-no-image

Ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse hösten 2014

Nyheter   •   2014-05-30 11:00 CEST

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. För privatkunder är ändringarna små, men för företagskunder är det bra att kontrollera kontinuiteten i tjänsterna i anslutning till ändringarna.

I det här meddelande redogör vi för de ändringar som kommer att ske i Sparbankens betalningsrörelse i höst, tidsplanen för ändringarna och eventuella förberedelser som bör göras.

BAKGRUND

Aktia Bank är för närvarande Sparbankernas centralkreditinstitut. Detta innebär bl.a. att Sparbankskundernas betalningar till andra banker och andra bankers betalningar till Sparbankskunderna förmedlas via Aktia Bank.

Aktias BIC-kod (HELSFIHH) används i Sparbankens kontonummer, nätfakturor osv. BIC-koden (Bank Identifier Code) identifierar banken.

Aktia Bank meddelade i januari 2013 att de upphör med centralkreditinstitutstjänsterna till Sparbankerna i början av 2015 på grund av den skärpta bankregleringen. Våren 2013 grundade Sparbankerna en egen centralbank. Sparbankernas Centralbank Finland Ab, eller kortare sagt Sparbankernas Centralbank, har byggts upp med utgångspunkt i Itella Bank, som förvärvades våren 2013.

Sparbankernas betalningsrörelse överförs till den egna centralbanken vid månadsskiftet oktober–november 2014.

ÄNDRINGAR

Nätbetalningarna och identifieringstjänsterna separeras

Den gemensamma Aktia/Sparbanken/POP-betalningstjänsten för nätbetalningar separeras till egna tjänster. De företag och sammanslutningar som erbjuder betalningsknappen på sina webbplatser håller på att implementera ändringarna och en del ändringar är redan genomförda. I fortsättningen väljer Sparbankens kund den betalningsknapp som bara har Sparbankens logo, dvs. penningträdet. Samma praxis införs i Sparbankens identifieringstjänst (som kunden använder t.ex. för att identifiera sig med bankkoderna i FPA:s eller skatteförvaltningens tjänster).

BIC-koden ändras

Från och med 1.11.2014 har Sparbanken BIC-koden ITELFIHH. Sparbanken och fakturautställarna ser för företagskundens räkning till att BIC-koden ändras automatiskt t.ex. vid betalningar och i nätbanken samt på direktbetalningar och e-fakturor.  Det enda undantaget utgörs av SEPA-direktdebitering, för vilken BIC-koden ITELFIHH tas i bruk först 8.12.2014.

Korsbetjäning av Sparbankskunder i andra bankgrupper upphör i november 2014

Även POP Bankerna övergår till ett eget centralkreditinstitut. Ändringen sker i februari 2014. Därmed har Sparbankerna, Aktia Bank och POP Bankerna i fortsättningen var för sig hand om sin egen betalningsförmedling.

Därför upphör korsbetjäningen mellan Sparbankerna och de två andra nämnda bankgrupperna i början av november 2014. Med korsbetjäning avses att kunder i olika bankgrupper har möjlighet att anlita kontors- och serviceautomatstjänster i en annan bankgrupp (t.ex. sätta in och ta ut kontanter, betala räkningar, hämta kort).

Sparbankens kunder kan fortsätta sköta bankärenden i övriga banker som ingår i Sparbanksgruppen liksom hittills.

Ändringar i handläggningstiderna för betalningar

Efter separeringen ändras handläggningstiden för betalningar mellan nämnda tre bankgrupper till normal bankpraxis, dvs. handläggningen av betalningarna räcker över natten (bankdagen +1). I Sparbankerna träder denna ändring i kraft i början av november.

Betalningstransaktioner inom Sparbanksgruppen behandlas fortsättningsvis under samma bankdag ända fram till mottagarens konto (från en Sparbank till en annan).

Kontonumren i huvudsak oförändrade

Kundernas kontonummer ändras inte. Undantagen till detta utgörs av kontonumren i Ekenäs Sparbank och Yttermark Sparbank samt en del av kontonumren i Närpes Sparbank. Bankerna kontaktar sina kunder för att komma överens om ändringen.

Eventuella serviceavbrott i betalningsrörelsen i månadsskiftet oktober–november

Vid tidpunkten för betalningsrörelsens övergång i månadsskiftet oktober–november kommer det att förekomma åtminstone ett serviceavbrott som pågår några timmar för den tekniska överföringen av tjänsterna från Aktia Bank till Sparbankernas centralbank.  Vi informerar mer om detta närmare den aktuella tidpunkten.

ÄNDRINGAR FÖR FÖRETAG

För Sparbankens företagskunder och för betalningsrörelsen i bankerna kommer det dessutom att göras ändringar som företagen, sammanslutningarna och kommunerna bör förbereda sig för i god tid. Detta meddelande behandlar de viktigaste ändringarna på ett allmänt plan. Därtill kommer Sparbanken att ge företagskunderna anvisningar per brev och/eller telefon och ge råd i alla praktiska frågor som gäller ändringarna i nätfaktureringen.

Uppdatering av bankförbindelseprogrammet (betalningsrörelseprogrammet)

Ändringarna kan förutsätta en uppdatering av företagets bankförbindelseprogram, ifall företaget förutom konton i Sparbanken även har förvaltat konton i Aktia Bank eller POP Banken. Företagets systemleverantör ger mer information om detta vid behov. 

Företaget ska ingå avtal separat med Sparbanken, Aktia Bank och POP Banken

Företagskunder som använder bankförbindelseprogrammet har hittills kunnat använda konton i Sparbanken, Aktia Bank och POP Banken över en PATU-kanal eller med ett Web Services-avtal. Även i Nätbanken för företag har det varit möjligt att använda konton i dessa tre bankgrupper i kors. Denna praxis ändras dock i och med att den inbördes korsbetjäningen upphör.

Från och med hösten 2014 behöver kunden ett separat Web Services-avtal och/eller avtal om Nätbanken för företag med Sparbanken, ett separat avtal med POP Banken och ett separat avtal med Aktia Bank för att kunna använda konton i respektive bankgrupp.

Web Services-förbindelse ersätter PATU-kanalen

Företag som använder bankförbindelseprogrammet med en PATU-förbindelse bör beakta att Web Services ersätter linjeöverföringen, dvs. PATU-kanalen. Användningen av PATU upphör i slutet av november 2014. Med Web Services-förbindelsen kan företaget överföra material till banken och ta emot material från banken enligt samma principer som vid linjeöverföring. Samma materialtyper, både i SEPA-format och i det nationella formatet, kan skickas med Web Services-förbindelsen. Därtill stöder alla bankförbindelseprogram Web Services-förbindelsen.

Företaget kan ta i bruk Sparbankens Nätbank för företag och de tjänster för materialöverföring och nätfakturering som ingår i denna. Genom att välja detta alternativ kan företaget överföra och ta emot material nästan på samma sätt som vid en linjeöverföring.

Ett företag som tar emot kortbetalningar bör beakta att handläggningen av betalterminaltransaktioner inte byggs upp i Web Service-förbindelsen, utan leverantören av betalterminalen ska förse den med beredskap för direktöverföring, varvid transaktionerna skickas direkt till kortbolaget eller via Nets Ab vidare till andra bolag.

Ändringar på fakturablanketter

Sparbankernas BIC-kod ändras 1.11.2014. Den nya BIC-koden är ITELFIHH. För att säkerställa en störningsfri betalningsrörelse rekommenderar vi att företag som fakturerar till ett konto i Sparbanken uppdaterar sina fakturablanketter med den nya BIC-koden.

Ändringar i nätfakturor

Även om företagets nätfakturaadress inte ändras har ändringen av BIC-koden följder för kanaliseringen av nätfakturor och direktbetalningar från och med 11.2014.

En företagskund som tar emot nätfakturor ska meddela faktureraren om mottagarens nya BIC-kod ITELFIHH. När det gäller konsumentkunder meddelas ändringen av BIC-koden automatiskt till faktureraren. Ändringen förutsätter inga åtgärder av konsumenten.

Ett företag som fakturerar andra företag ska uppdatera fakturerarens BIC-kod till ITELFIHH i fakturerarens nätfakturameddelanden. Om företaget fakturerar konsumenter ska företaget skicka en ändring av fakturerarmeddelandet till betalarnas banker där man anger ITELFIHH som fakturerarens nya BIC-kod. Därefter ska företaget ändra BIC-koden till ITELFIHH på nätfaktura- och direktbetalningsmeddelandena.

När det gäller nätfakturor bör man beakta att ändringar inte kan göras före 1.11.2014, eftersom alla nätfakturor som skickats med BIC-koden ITELFIHH före denna tidpunkt kommer att förkastas.


Ytterligare information:

Ändringarna i betalningsrörelsen – vanliga frågor (uppdaterat 23.6.2014)

Kontakt:

Sparbankernas Centralbank Finland Ab
Tfn 0100 84020,
E-post: info.spp@saastopankki.fi
Hästskon 3
02600 Esbo

Sparbankerna: https://www.saastopankki.fi/yhteystiedot

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. I det här meddelande redogör vi för de ändringar som kommer att ske, tidsplanen för ändringarna och eventuella förberedelser som bör göras.

Läs vidare »
Wbo7jsehzxusmnj5hsrl

Oma Sp, Eksp och Suodenniemen Sp har lämnat Sparbanksförbundet

Nyheter   •   2014-05-28 08:00 CEST

Oma Säästöpankki, Kantasäästöpankki som fusionerades med Oma Säästöpankki i våras, Etelä-Karjalan Säästöpankki samt Suodenniemen Säästöpankki har utträtt ur Sparbanksförbundet. Bankernas utträde ur Sparbanksförbundet innebär i praktiken att Oma Säästöpankki som uppstår via fusioner fortsätter sin verksamhet utanför Sparbanksgruppen som bildas av Sparbanksförbundets medlemsbanker.

Media-no-image

Microsofts stöd för Windows XP upphör 8.4.2014

Nyheter   •   2014-04-07 13:30 CEST


Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det.

Programuppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter det att uppdateringarna upphör.

Du måste se till att dataskyddet är korrekt ordnat i de apparater, datakommunikationsförbindelser, program och system med vilka du använder Sparbankens tjänster. Se också till att webbläsaren i din apparat är uppdaterad och att apparaten alltid har de senaste dataskyddsuppdateringarna och säkerhetsfunktionerna så att du kan sköta ärenden på nätet tryggt och smidigt.

Närmare anvisningar och tilläggsinformation får du via Kommunikationverkets och Microsofts webbplatser.

Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det. Uppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter 8.4.

Läs vidare »
Mbbimbrxxtkler1l8kex

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Social- och hälsovårdsreformen kan öka tudelningen på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 07:00 CET

”Det färska beslutet om social- och hälsovårdsreformen och den pågående kommunreformen kan leda till att den regionala tudelningen på bostadsmarknaden fördjupas. Redan nu är den finländska bostadsmarknaden regionalt uppdelad i tillväxtcentra och glesbygdsområden med utflyttningsöverskott.

Media-no-image

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Pressmeddelanden   •   2014-03-14 13:58 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 13 mars 2014 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2013 och budgeten för 2014. I samband med årsmötet hölls Sparbankernas Centralbanks, Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.  

Antalet medlemmar i Sparbanksförbundets förvaltningsråd

På förbundets årsmöte den 13 mars 2014 valdes ordförandena för sparbankernas styrelser eller förvaltningsråd till ordinarie medlemmar i förvaltningsrådet och till deras personliga suppleanter styrelsernas eller förvaltningsrådens vice ordförande. Antalet medlemmar fastställdes till 29. 

Vid sitt konstituerande möte och valmöte valde förvaltningsrådet ordföranden för Västra Nylands Sparbanks styrelse Jaakko Puomila till ordförande och ordföranden för styrelsen i Huittisten Säästöpankki Pauli Kurunmäki till vice ordförande.

Val av medlemmar i Sparbanksförbundets styrelse

Förvaltningsrådet beslutade öka antalet medlemmar i styrelsen från sex till sju. Som ny medlem i styrelsen valdes Säästöpankki Optias verkställande direktör Mikko Paananen, som efterträder bankens tidigare verkställande direktör Risto Sundqvist som gått i pension. Till suppleant för Paananen valdes Avain Säästöpankkis verkställande direktör Mikko Ruuska. Pirkko Ahonen som varit suppleant för Jussi Hakala valdes till ordinarie medlem i styrelsen och till suppleant för henne valdes Markku Moilanen. Medlemmen Hans Bondén och hans suppleant Monika Mangs som stod i tur att avgå återvaldes. Till suppleant för Jussi Hakala valdes Jukka Suominen.

Medlemmarna i förbundets styrelse Suppleanter
Nya​
Mikko Paananen, Säästöpankki Optia​ Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki​
Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki​ ​Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki
I tur att avgå och återvalda 
Hans Bondén, Närpes Sparbank​ ​Monika Mangs, Kristinestads Sparbank
Övriga
Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki​ ​Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank
Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki​ ​Risto Seppälä, Helmi Säästöpankki
Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki​ ​Toivo Alarautalahti, Huittisten Säästöpankki
Immo Laiho, Mörskom Sparbank ​Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetti

Vid sitt konstituerande möte beslutade förbundets styrelse välja Jussi Hakala till ordförande och Matti Saustila till vice ordförande, båda omvaldes.

Säkerhetsfondens delegation och styrelse

Till Sparbankernas Säkerhetsfonds delegation hör samma personer som till förbundets förvaltningsråd. Vid delegationens möte den 13 mars 2014 valdes likaså Jaakko Puomila till ordförande för delegationen och Pauli Kurunmäki till vice ordförande.

Till säkerhetsfondens styrelse valdes följande fem verkställande direktörer:

Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki
Risto Seppälä, Helmi Säästöpankki
Hannu Syvänen, Säästöpankki Sinetti

Monika Mangs, Kristinestads Sparbank.

Som ordförande för styrelsen fortsätter Juhani Huupponen och som vice ordförande Hannu Syvänen.

Medlemmar i Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s styrelse

Sparbankernas Centralbank Finland Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju verkställande direktörer till medlemmar:

Jussi Hakala, Liedon Säästöpankki

Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Juhani Huupponen, Someron Säästöpankki

Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Immo Laiho, Myrskylän Säästöpankki

Hans Bondén, Närpes Sparbank

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet.

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Pasi Kämäri till ordförande och Jussi Hakala till vice ordförande.

Medlemmar i Nooa Sparbank Ab:s styrelse

Nooa Sparbank Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju medlemmar till sin styrelse:

Bankdirektör Heikki Paasonen, Säästöpankki Optia

Verkställande direktör Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Verkställande direktör Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Vice verkställande direktör Kari Suutari, Helmi Säästöpankki

Verkställande direktör Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Verkställande direktör Pasi Kämäri, Säästöpankkiliitto

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Pirkko Ahonen till ordförande och Markku Moilanen till vice ordförande.

Medlemmar i Sp-Fondbolag Ab:s styrelse

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara oförändrat åtta. Till styrelsen valdes som medlemmar utsedda av sparbankerna:

Bankdirektör Kalevi Hilli, Säästöpankki Optia

Vice verkställande direktör Jani Eenola, Aito Säästöpankki 

Verkställande direktör Markku Moilanen, Lammin Säästöpankki

Verkställande direktör Matti Saustila, Eurajoen Säästöpankki

Verkställande direktör Niklas Näsman, Yttermark Sparbank

och som medlemmar utsedda av fondandelsägarna:

Verkställande direktör Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Verkställande direktör Timo Reivonen, Kalannin Säästöpankki

Utvecklingsdirektör Harri Mattinen, Sparbanksförbundet.

Ordförande och vice ordförande kommer att väljas i nästa styrelsemöte.

Medlemmar i Sb-Hem Ab:s styrelse

Sb-Hem Ab:s bolagsstämma den 14 mars 2014 valde följande sju verkställande direktörer till styrelsen.

Mikko Paananen, Säästöpankki Optia

Pirkko Ahonen, Aito Säästöpankki

Jukka Suominen, Västra Nylands Sparbank

Mikko Ruuska, Avain Säästöpankki

Immo Laiho, Myrskylän Säästöpankki

Berndt-Johan Lundström, Ekenäs Sparbank

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundet.

Vid sitt konstituerande möte valde styrelsen Jukka Suominen till ordförande och Pirkko Ahonen till vice ordförande.

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri,
tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi


Till Sparbanksgruppen hör för tillfället 29 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 195 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2013 var rörelsevinsten 73,5 miljoner euro, kapitaltäckningen 21,6 % och kundantalet 586 000. www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

 

Sparbanksförbundets årsmöte den 13 mars 2014 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2013 och budgeten för 2014. I samband med årsmötet hölls Sparbankernas Centralbanks, Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.

Läs vidare »

Om Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanken – alltid vid Din sida

Till Sparbanksgruppen hör 25 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Kunderna har tillgång till över 150 kontor, alla moderna elektroniska tjänster och alla kontantautomater i Finland.

Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå.

www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

Löftet Sparbanken – alltid vid Din sida sammanfattar grunden för hela vår verksamhet.