Skip to main content

​Sparbankens ekonomiöversikt februari 2016

Nyhet   •   Feb 18, 2016 14:44 CET

Direktören för Sparbankernas Kapitalförvaltning Petteri Vaarnanen beskriver kort tre saker som påverkar Finlands ekonomi och placeringsmarknaden i år.

1.) Ekonomisk tillväxt och sysselsättning

Finlands ekonomiska läge är fortsatt utmanande när världsekonomin och den internationella handeln avtar. För år 2016 väntas ändå att läget gradvis ska stabiliseras och den reella ökningen av bruttonationalprodukten torde bli positiv. Den ekonomiska tillväxten kommer ändå att vara anspråkslös de närmaste åren och i utrikeshandeln väntas ingen betydande förbättring. Finlands ekonomiska tillväxt stöder sig i stor utsträckning på en ökning av den inhemska konsumtionsefterfrågan. Hushållens inkomstutveckling har varit stabil och den låga räntenivån och de lägre livsmedelspriserna stöder för sin del köpkraften.

Statistiken över detaljförsäljningen och förtroendeindikationerna tyder på att en återhämtning redan har ägt rum. Läget för statsfinanserna är ändå fortfarande svårt och den offentliga skulden fortsatte att växa. Trycket på Finlands kreditbetyg kommer att öka. Åtgärder för att öka produktiviteten och förnya arbetsmarknaden är centrala för att få ordning på ekonomin. På arbetsmarknaden syns en liten stabilisering efter några svåra år, men i en omgivning av en svag ekonomisk tillväxt och exportmarknad kan man inte vänta sig någon betydande förbättring detta år.

2.) Världsekonomin och exportmarknaden

Den kinesiska ekonomin tappar fart mera än tidigare väntat, den ryska ekonomin fortsätter att krympa och den ekonomiska tillväxten i Europa är på en låg nivå. Tillsammans med de betydligt minskade investeringarna leder detta till att den finländska ekonomin inte kommer att räddas av någon ökning av exportefterfrågan den närmaste framtiden. Industrins förtroendeindikatorer är på en låg nivå och ännu kan ingen vändning till det bättre skönjas. Att eurons kurs i förhållande till den amerikanska dollarn är starkare än väntat har inte heller gett exportindustrin det stöd den behöver. I eurozonen fortsätter centralbanken sin penningpolitiska stimulans när ökningen av konsumentpriserna är mycket liten. Råvarupriserna har sjunkit kraftigt och någon kraftig korrigeringsrörelse är inte i sikte den närmaste tiden. Den globala investeringsnedgången har försvagat de inhemska företagens tillväxtutsikter vilket har lett till betydande anpassningsåtgärder. Antalet konkurser bland de inhemska företagen har ändå sjunkit från tidigare års nivå

3.) Placeringsmarknaden

Trendökningen i världsekonomin har minskat vilket för sin del har lett till osäkerhet på placeringsmarknaden. Tillväxtmarknadernas utmaningar har ökat betydligt och de osäkerhetsfaktorer som är förknippade särskilt med tillväxten i Kina har lett till kraftiga svängningar i aktiekurserna. Företagens tillväxtprognoser har skruvats ner betydligt och tillväxten torde vara lägre än tidigare år. Räntenivån kommer att vara låg ännu länge och till följd av ECB:s åtgärder kan de långa räntorna sjunka mycket nära noll. När inflationen hålls klart under centralbankens målnivå kan man inte vänta sig någon kännbar åtstramning av penningpolitiken de närmaste åren. Ur placeringsmarknadens synvinkel finns det flera osäkerhetsfaktorer än tidigare år och det kan leda till kraftiga rörelser på ränte- och aktiemarknaden. 

Sparbankens ekonomiöversikt februari 2016

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy