Skip to main content

23 idéer för bättre integration

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2018 01:00 CEST

Terje Johansson, vd MKB

En av Sveriges största utmaningar är att skapa en bostadsmarknad som fungerar för fler. Därför presenteras idag rapporten från SABOs integrationsråd med 23 idéer som utmanar bostadsmarknadens funktionssätt.  

- Politiker och fastighetsägare behöver pröva åtgärder som kan öppna upp den reguljära hyresmarknaden för alla dem som idag tvingas leta bostad på den svarta bostadsmarknaden. Samtidigt behöver den svarta marknaden stängas, till exempel genom begränsningar när det gäller antal boende i en lägenhet eller åtgärder som kan stävja en illegal handel med kontrakt, säger Terje Johansson, ordförande i SABOs integrationsråd och vd för MKB Fastighets AB.

De allmännyttiga bostadsföretagen gör mycket för att främja integrationen i landet. Det blev tydligt i den kartläggning som SABO gjorde under 2016 och som resulterade i rapporten Att främja integration. Den visar att utmaningarna i våra kommuner är stora men också att det finns en stor idérikedom och att möjligheterna är många.

Som en fortsättning på det här arbetet samlade SABO våren 2017 en erfaren och engagerad grupp vdar från medlemsföretag från olika delar av landet i ett integrationsråd. Rådet har fått i uppgift att ta arbetet med att främja integration ett steg vidare genom att komma med idéer på konkreta åtgärder som kan röja hinder för integration och identifiera aktörer på olika nivåer i samhället som kan påverka åtgärdernas genomförande.

- Integrationsfrågan beskrivs ofta som en av vår tids största samhällsutmaningar. Att många nyanlända dessutom bor inom allmännyttan gör att frågorna om etablering, integration och möjligheterna till goda livsmiljöer blir än mer aktuella för bostadsföretagen. De 23 idéer som vi presenterar idag behöver övervägas eftersom de kan förbättra integrationen på riktigt, säger Terje Johansson.


SABOs integrationsråd maj 2018:
Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB, Malmö (ordförande)
Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget, Göteborg
Juan Copovi-Mena, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö, Södertälje
Mikael Källqvist, vd Bostads AB Mimer, Västerås
Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna, Gävle
Marie Thelander Dellhag, vd Halmstads Fastighets AB
Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem, Jönköping
Gunnar Boquist, vd Hyresbostäder, Norrköping


För kontakt och mer information:
Terje Johansson, Tel. 040-31 33 55

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.