Skip to main content

Förslag på lagkrav sparar inte energi och bromsar nödvändiga renoveringar

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 10:49 CEST

Regeringen presenterade i fredags sitt förslag på hur EUs energieffektiviseringsdirektiv ska genomföras i Sverige. Det innehåller bland annat krav på individuell mätning och debitering (IMD) av energi på lägenhetsnivå, vilket bransch- och intresseorganisationen SABO är kritisk till.
Det kan leda till att fastighetsägare som tänkt genomföra energiåtgärder i samband med renovering istället väljer att avstå, för att inte bli tvingade till IMD värme, säger Kurt Eliasson, vd för SABO.

Regeringen föreslår att fastighetsägare som bygger nytt eller renoverar ska se till att energin för värme, kyla eller varmvatten till en lägenhet kan mätas. SABO anser att krav på IMD riskerar att hämma nödvändiga renoveringar. Ett lagkrav borde ta hänsyn till om det är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och proportionerligt i förhållande till de energibesparingar som kan uppnås. Erfarenheter från allmännyttiga bostadsföretag visar att energianvändningen ofta blir högre med IMD värme, då många hyresgäster väljer att betala mer för en högre temperatur. Det har också visat sig vara svårt att leverera önskad temperatur, om en hyresgäst vill ha 24 grader och grannen vill ha 18 grader.

- Flera av våra medlemsföretag som infört IMD värme har därför valt att ta bort det. Min bedömning är att ett lagkrav motverkar hela syftet med EU-direktivet; att spara energi. Däremot har individuell mätning och debitering av varmvatten i många fall visat sig vara framgångsrikt, säger Kurt Eliasson.

Enligt förslaget ska Boverket få i uppdrag att bedöma i vilken typ av byggnader det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera individuella mätare i befintligt bestånd.

- Vi delar regeringens uppfattning att det skulle drabba fastighetsägarna oskäligt hårt med ett absolut krav på IMD värme och varmvatten i befintligt bestånd. Det är ofta tekniskt komplicerat och olönsamt. Våra medlemsföretag vill satsa på lönsamma åtgärder som säkerställer energibesparingar. Boverkets utredning blir därför mycket viktig i sammanhanget, säger Kurt Eliasson.

Erfarenheter från Örebro
”Vi införde tidigt individuell värmedebitering i ett stort antal lägenheter och fick i praktiken uppleva att svenska flerbostadshus inte har rätt förutsättningar för ett sådant system. Byggnadskonstruktionerna gör att värmen förflyttar sig mellan fasad och lägenheter. Energikostnaderna blev högre eftersom vi tvingades erbjuda högre temperaturer generellt - trots att en del hyresgäster ville ha lägre temperatur.
Enkäter i berörda hus visade att 85 procent av hyresgästerna ville ha 21 grader, 10 procent ville ha mer än 21 grader och 5 procent under.
Det är svårt att förstå att det ska lagstiftas om ett system som vi dels vet inte har förutsättningar att fungera, dels leder till högre energiförbrukning och klimatbelastning - samtidigt som fastighetsägarens incitament till energieffektivisering minskar.
Vi är redan hårt belastade ekonomiskt med att kunna renovera våra stora miljonprogramsområden. Nu finns det all anledning att använda de resurser vi har på rätt sätt. Det vill säga att uppnå så mycket energieffektivitet som möjligt för investerade medel."
Jonas Tannerstad, teknikansvarig, ÖrebroBostäder AB

Detta händer nu
Remisstiden går ut den 16 september. SABO kommer med anledning av förslaget om IMD, som vi bedömer får stora konsekvenser för våra medlemsföretag, genomföra en hearing efter sommaren. Hela direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 5 juni 2014.

Kontakt
Therese Rydstedt, energiexpert, SABO, 070-519 55 16
Jonas Tannerstad, teknikansvarig, ÖrebroBostäder AB, 070-719 43 98
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO, 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.