Skip to main content

Integrationsarbetet i bostadssektorn kan bli bättre

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2015 14:34 CET

- Allmännyttan har en viktig roll när det gäller bostadssituationen för nyanlända och tar redan idag ett stort ansvar. Men alla aktörer måste göra mer om vi ska klara dagens pressade situation. Därför startar vi ett utvecklingsprojekt med syfte att få fram fler bostäder och förbättra integrationen, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO i en kommentar till Boverkets senaste rapport.

Boverket presenterar idag sin andra delrapport om bostadssituationen för nyanlända. Myndigheten föreslår bland annat att:

1. Utbudet av bostäder ska öka där det bäst behövs, i städer som är arbetsmarknadsnav och motorer för tillväxt.
- Helt klart är att fler bostäder måste fram, dagens situation med svår bostadsbrist är ohållbar och allmännyttan jobbar för fullt med sina byggplaner, säger Kurt Eliasson.

2. Asylsökandes eget boende (EBO) begränsas i vissa kommuner. Inför temporära begränsningar för var i landet asylsökande fritt får välja var de vill bo.
- Boverket konstaterar att EBO gör att många är inneboende hos släktingar och bekanta och att det skapar sociala problem i kommuner som tagit emot många asylsökande och nyanlända, där det är bostadsbrist och där många flyttar in i områden som redan har stor trångboddhet. Våra medlemsföretag har flera gånger påtalat problemen med detta. Trångboddhet drabbar framför allt individerna och möjligheten att etablera sig, men även bostadsföretagen påverkas i form av ökade kostnader, säger Kurt Eliasson.

3. Kommunerna ser över uthyrningsreglerna i de kommunala bostadsbolagen, till exempel kan det vara motiverat att komplettera kötid med ett förturssystem.
- Det är viktigt att varje bostadsföretag och kommun ser till sin specifika situation och utformar de regler som passar. Redan idag ser vi att en del medlemsföretag gjort revideringar av reglerna. Idag har många grupper problem att få bostad, olika intressen ställs emot varandra. Bostadsfrågan behöver därför ses i ett brett perspektiv och inte fragmenterad på olika grupper, säger Kurt Eliasson.

4. Staten initierar processer så att bostäder byggs för specifika målgrupper, det vill säga hushåll med de allra lägsta inkomsterna.
- Jag tolkar förslaget som att Boverket anser att de åtgärder som regeringen lagt fram hittills inte räcker, det behövs extraordinära insatser. Nu återstår att se om regeringen delar den synen på hur vi på bästa sätt får igång ett storskaligt byggande till rimliga hyror. SABOs prispressade Kombohus som nu byggs i nära 70 kommuner är ett användbart verktyg för att växla upp nyproduktionen, säger Kurt Eliasson.

I höst startade SABO ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att öka samarbetet mellan olika aktörer och myndigheter för att underlätta mottagandet och integrationen. Just nu pågår en kartläggning i SABOs medlemsföretag.

- Just nu möter vi så många företag som vi bara kan för att lyssna till deras erfarenheter och problem och vi identifierar hur samarbetena mellan bostadsföretag, kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, länsstyrelserna och frivilligorganisationer kan bli bättre, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Ulrika Sax, Boende och Juridik, SABO: 08-406 55 13
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.