Skip to main content

”Många kommuner är osäkra”

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 12:12 CEST

En ny stödordning för kommuner och bostadsföretag på svaga marknader är bra men det kommer inte att räcka för att säkra bostadsförsörjningen på dessa orter. Vi behöver ett nationellt regelverk för hur statsstödsreglerna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska tillämpas, anser SABO i en kommentar till den statliga utredning som presenterades idag.

Utredningen om EU och kommunernas bostadspolitik presenterade idag sitt betänkande. Den hararbetat med frågor som rör de svagaste bostadsmarknaderna där arbetstillfällen och befolkning minskar.

Utredningen föreslår en ny stödordning till kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader, som även ska kunna tillämpas av kommuner som själva kan finansiera undsättnings- och omstruktureringsstöd till sitt kommunala bostadsföretag. Utredningen föreslår även ett statligt stöd till kommuner med svaga bostadsmarknader som behöver ge stöd till företag som utför bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Sådant stöd ska även kunna lämnas till privata företag.

– Det finns en uppenbar risk att kommuner med minskande och åldrande befolkning kommer att behöva stöd i framtiden. Ytterst handlar det om att bevara förtroendet för kommunernas betalningsförmåga. Därför är det bra att utredningen föreslår en ny stödordning som har förutsättningar att godkännas av kommissionen, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.

Utredningen presenterar också en ”checklista” till kommunerna om hur EUs statsstödsregler ska tillämpas. Man föreslår att en statlig myndighet ska få i uppdrag att stödja kommunerna i dessa frågor och att Boverket ska kunna yttra sig över en kommuns planer på att lämna statligt stöd till företag som utför bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

– Utredningens förslag om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse duger inte. Många kommuner är osäkra på hur statsstödsreglerna ska tillämpas och möjligheten att inhämta ett yttrande från Boverket är inte tillräckligt. De kommuner som har ett angeläget behov, som marknaden inte kan tillfredsställa, ska inte behöva tveka att ge stöd om förutsättningarna är uppfyllda. Ett nationellt regelverk skulle avsevärt underlätta för kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar, säger Kurt Eliasson.

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att vidta åtgärder som riktar sig till bostadskonsumenter och som bidrar till att deras efterfrågan på bostäder tillgodoses. Det har man dock inte lämnat några förslag på.

– Det är en brist att utredningen inte fördjupat sig i detta. Åtgärder som riktar sig till efterfrågesidan löper mindre risk att påverka konkurrensen jämfört med åtgärder som riktar sig till utbudssidan, säger Kurt Eliasson.

Kontakt:
Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig på SABO: 070-301 55 40
Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO: 070-721 20 11

SOU 2015:58 finns att läsa här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/06/eu-och-kommunernas-bostadspolitik/

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.