Skip to main content

Norden behöver gemensamt regelverk för byggande

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2016 10:00 CEST

NBO Housing Nordic

Idag är det i praktiken omöjligt att bygga samma typ av hus i två nordiska länder på grund av att reglerna skiljer sig för mycket åt. Det visar en rapport som NBO, Housing Nordic, presenterar. Rapporten pekar ut ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i det nordiska byggandet.

Det finns ett stort behov av bostäder i hela Norden, inte minst billiga bostäder för utsatta grupper. I vart och ett av de fem nordiska länderna pågår ett intensivt arbete för att hitta billigare byggmetoder, men arbetet stupar ofta på att varje enskild marknad är för liten.

I juni 2015 startade NBO projektet Byggherrar i Norden. Projektet har fokuserat på att identifiera hur byggprocesser kan bli mer kostnadseffektiva och vilka hinder som behöver undanröjas föra att vi ska kunna bygga samma typ av hus i alla nordiska länder. Projektet har letts av SABO som är medlemmar i NBO.

– Sverige och Norge har bland de högsta byggpriserna i Europa och övriga Norden ligger inte långt efter, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktionsfrågor på SABO och projektledare för Byggherrar i Norden. Med ett gemensamt nordiskt regelverk kan vi skapa en gemensam nordisk bygg¬marknad med fler aktörer, mer konkurrens och större utrymme för beställarna att ställa krav. I förlängningen ger det både fler och billigare bostäder.

Rapporten visar att:

  • Norden behöver ett gemensamt tekniskt regelverk med gemensamma definitioner och mätmetoder
  • Harmoniserad bygglovsprocess. Bygglovsprocessen ser olika ut från land till land och skiljer sig också ofta åt mellan olika kommuner inom samma land. Gemensamma och tydliga regler skulle förenkla processen.
  • Utbildning i hur reglerna ska tolkas. Politiker och tjänstemän behöver få utbildning i hur regelverket ska tolkas så att vi kan undvika godtycklighet.
  • Reglering av alla upphovsrättsliga frågor. Även arkitektens upphovsrätt kan se olika ut från land till land.

– Med Europas högsta byggpriser har vi inte råd att vänta. Ett enkelt sätt att komma förbi skillnaderna i regelverk är att låta ett hus som blivit godkänt i ett nordiskt land automatiskt bli godkänt i övriga nordiska länder avslutar Jonas Högset.

Bifogas: NBOs rapport Byggherrar i Norden

Fakta NBO
NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening med åtta organisationer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island som medlemmar. NBO arbetar för en gemensam vision för bostäderna i Norden: ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla.

Presskontakter:
Jonas Högset, projektledare
tel +46 8 406 55 10

Nina Rådström,
tel +46 8 406 55 72

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.

Bifogade filer

Word-dokument