Skip to main content

SABO har stora förhoppningar på utredningen om svaga bostadsmarknader

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 07:00 CEST

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska se över hur kommuner med stor utflyttning ska kunna få stöd för att klara bostadsförsörjningsansvaret.
Jag är glad över att man nu tagit till sig både vår analys av situationen och av de möjligheter som EUs regelverk ger samt att utredaren ska fördjupa sig i våra förslag, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Den snabba urbaniseringen i Sverige har lett till stora problem på bostadsmarknaden i nästan var tredje kommun. Efterfrågan på bostäder minskar, invånarnas snittålder stiger och behovet av bostäder med god tillgänglighet och trygghetsboende ökar.

Regeringens utredare ska fördjupa sig i hur EUs statsstödsregler för ekonomiska tjänster av allmänt intresse ska kunna användas för att främja bostadsförsörjningen på dessa orter och göra det möjligt för kommunen att ta sitt bostadsförsörjningsansvar.

När den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag infördes 2011 lovade regeringen att se över frågan om hur omstrukturering av kommunala bostadsföretag i kris på svaga marknader kan genomföras. I utredarens uppdrag ingår också att ta fram konkreta förslag på hur detta kan gå till.

-  De allmännyttiga bostadsföretagen spelar en viktig roll på dessa orter. Därför är det mycket glädjande att man nu undersöker hur ägarna, det vill säga kommunerna, kan få möjlighet att omstrukturera sina företag på ett EU-rättsligt hållbart sätt, säger Kurt Eliasson.

SABO överlämnade i mars rapporten Tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader till regeringen. I rapportens analys av EUs statsstödsregler för ekonomiska tjänster av allmänt intresse identifieras några insatser som kan betraktas som tjänster av allmänt intresse på svaga bostadsmarknader. Insatser som därför skulle kunna få ekonomiskt stöd enligt EUs regler:

• Att på utpekade orter i en kommun tillhandahålla hyresbostäder som kan efterfrågas även av hushåll med begränsade inkomster.

• Att långsiktigt tillhandahålla bostäder med god tillgänglighet, lämpliga för äldre och för personer med funktionshinder.

• Att tillhandahålla ett mindre antal små lägenheter med inriktning på unga.

Regeringens utredare ska inhämta synpunkter från bland annat SABO och redovisa sina förslag senast den 29 maj 2015.

Röster från svaga bostadsmarknader:

”Om vi skulle gå i konkurs, vilken seriös fastighetsägare skulle vilja köpa 300 lägenheter i en kommun som Överkalix? Ingen.Vi behöver därför en särskild ordning för den här typen av marknader.”
(Helena Backman, vd för Överkalixbostäder)

”Trots att kommunens befolkning minskar skulle vi behöva bygga fler lägenheter. Dels trygghetsbostäder som passar för de äldre som flyttar till centralorten från byarna, dels moderna smålägenheter för ungdomarna så att de väljer att stanna kvar här istället för att pendla hit för att jobba. Men det går inte till vilka hyresnivåer som helst så ekonomin är svår att få ihop.”
(Sune Eriksson, vd för Norsjölägenheter)

Längre intervjuer med Helena Backman och Sune Eriksson finns här

SABOs rapport Tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader finns här

Kontakt:
Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig, SABO: 08-4065540 (kopplas till mobil)
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-7212011

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.