Skip to main content

SABO positiv till reformerad EBO för asylsökande

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2017 10:23 CET

Anders Nordstrand, vd SABO

Regeringen vill riva upp EBO, lagen om eget boende för asylsökande. Bransch- och intresseorganisationen SABO välkomnar förslaget.

– EBO fungerar inte, trångboddheten tär på alltför många av dem som bor i allmännyttan och det försvårar integrationen i det svenska samhället, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Idag är det enligt EBO, lagen om eget boende, möjligt för asylsökande att själva välja bostadsort. Nu vill regeringen reformera EBO som en del i arbetet med att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Istället för EBO föreslår regeringen ett system med värdigt eget boende för asylsökande, även kallat VEBO. SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är positiv till förslaget och har i flera sammanhang lyft fram VEBO. Det är en bra modell för att värna om att alla som söker sin fristad i Sverige ska få bästa möjliga förutsättningar.

– Ett gott liv innebär arbete, goda uppväxtvillkor för barnen och en trygg bostadssituation. Det vill vi erbjuda i allmännyttan och med VEBO har vi bättre förutsättningar att lyckas med det. Modellen innebär bland annat tydliga regler för hur ett boende för nyanlända får se ut och att kommunens socialtjänst säkerställer att boendet lever upp till kraven, säger Anders Nordstrand.

I våras tillsatte SABO ett nationellt Integrationsråd med tolv vdar med uppdrag att identifiera hinder för integration och ge förslag på lösningar. Det som snabbt kom upp på bordet var kritiken mot EBO.

– Vi som stora fastighetsägare ser ju med egna ögon vilken extrem trångboddhet och ovärdiga boendemiljöer som EBO skapar i en del av våra bostadsområden. Att det leder till förslitningar på fastigheterna är inte det största problemet, utan de sociala konsekvenser det får för de boende. Gårdagens tillkännagivande av regeringen väcker stora förhoppningar. Vi har länge sagt att den här lagen måste avskaffas eller i stora delar förändras, nu hoppas jag att det sker snart, säger Terje Johansson, vd på MKB i Malmö och ordförande i SABOs Integrationsråd.

Bifogas:

SABOs Integrationsrapport (pdf)

Kontakt:

Lena Liljendahl, ansvarig för integrationsfrågor, SABO: 070-659 95 65

Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.