Skip to main content

Utbyggnad av 3G

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 17:13 CEST

Ett förslag förbereds om sk ledningsrätt för elektroniska kommunikationer. SABO menar att avvägningen mot allmänna intressen, som upplevda hälsorisker, inte görs i förslaget.

Justitiedepartementet förbereder ett förslag om ledningsrätt för elektroniska kommunikationer. En utredning har analyserat frågan och förordar en utvidgad tillämpning av ledningsrättslagen till master för mobiltelefoni och telestationer.

SABO menar att avvägning mellan behovet av tvångslagstiftning och de skilda allmänna intressen inte har gjorts i förslaget. Bland vissa fastighetsägare och hyresgäster finns en rädsla för eventuella hälsorisker vid strålning från master. Oberoende av om denna rädslan är befogat eller ej har de nyttjanderättsavtal som accepterats och träffats mellan berörda parter haft som syfte att möte hyresgästernas oro på ett adekvat sätt och därmed bidragit till en utbyggnad under ordnade former. En utvidgning av tvångslagstiftningen såsom det föreslås kan däremot befaras leda till ökat motstånd mot utbyggnaden av 3G-nätet. Bakom utbyggnaden står starka privatekonomiska intressen och dessa bör inte få styra lagstiftnigen på bekostnad av hyresgästernas oro.

Beträffande andrahandsupplåtelse och överlåtelse av ledningsrätt har SABO i tidigare ställt sig bakom principen att upplåtelser inte får ske utan fastighetsägarens eller markägarens samtycke. Samtidigt bör det finnas en möjlighet att få frågan om upplåtelse prövad av myndighet, t ex i den ordningen som gäller för andrahandsupplåtelse av lägenhet.

Ersättningen kommer inte att täcka de kostnader som fastighetsägaren kan åsamkas om förslagen genomförs. SABO kräver därför att ersättningssystemet reformeras.