Skip to main content

Välfärdsföretagens möjligheter riskeras - Salems yttrande över betänkandet Ordning och reda i välfärden

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 14:53 CET

Betänkandet Ordning och reda i välfärden föreslår att de offentliga medel som är till för välfärdsverksamhet som skola och barnomsorg ska regleras så att de i huvudsak ska användas till den verksamhet medlen är avsedda för. En vinstregel föreslås som skulle innebära att det fastställs ett maximalt tillåtet rörelseresultat för fristående verksamheter.

I Salems kommun finns en rad fristående verksamheter. Drygt 1100 barn/ungdomar går i fristående förskola eller skola. Drygt 100 äldre och personer med funktionsnedsättning får tjänster från fristående utövare genom bland annat hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans.

Kommunstyrelsen har beslutat att lämna synpunkter på betänkandet Ordning och reda i välfärden, bland annat genom att göra följande uttalande:

"Förslagen från betänkandet Ordning och reda i välfärden riskerar att på många sätt underminera välfärdsföretagens möjligheter att konsolidera och utveckla sin företagsamhet. Det skulle därmed äventyra service och utvecklingspotential för en stor del av kommunernas verksamhet i Salems kommun, där välfärdsföretagen har en väsentlig roll för skola och förskola, äldrevård m m. Salems kommun kan inte acceptera att väsentlig kommunal service till våra kommuninvånare ska äventyras på detta sätt och avstyrker utredningens förslag."

Kontakt

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se

Per Almström

Kommundirektör
070-723 94 94
per.almstrom@salem.se

Jan Lorichs
Planeringsstrateg
070 - 623 29 88
jan.lorichs@salem.se

Mer information

Se Betänkande "Ordning och reda i välfärden" SOU 2016:78

Fakta om den s k vinstregeln

Den föreslagna vinstregeln innebär i korthet att det maximalt tillåtna rörelseresultatet för en fristående verksamhet sätts till den statslåneränta som gällde vid föregående räkenskapsårs utgång med ett tillägg på sju procentenheter multiplicerat med operativt kapital vid föregående räkenskapsårs utgång.

Andra yrkanden

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Arne Närström (S) avslag på ärendet. Han reserverade sig också mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Mats Nittve (MP) och Anders Klerkefors (Röp) deltog inte i kommunstyrelsens beslut. 

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.