Skip to main content

Inga pengar till samepolitiska reformer

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 12:04 CEST

Den nu lagda statsbudgeten innebär för Sametingets del ingen förstärkning av den politiska delen och inga samepolitiska reformer. Sametingets förvaltningsanslag är oförändrat för 2011. Sametingets styrelseordförande Ingrid Inga är besviken.

Inga förslag till förstärkning
Under valrörelsen betonade företrädare för samtliga riksdagspartier behovet av att förstärka Sametinget. Men i regeringens budgetproposition för budgetåret 2011 presenteras inga förslag till förstärkning inom det samepolitiska området eller inom Sametingets ansvarsområde. Regeringens förslag till statsbudget innebär att Sametingets budget för 2011 är densamma som för år 2010, cirka 34 miljoner kronor, med tillägg för pris och löneuppräkning.

Förslag till reformer vann inget gehör
- Jag kan bara konstatera att Sametingets förslag till reformer för 2011 som Sametinget i plenum beslutade om i sitt budgetunderlag (i februari 2010) inte fick gehör i den nu lagda statsbudgeten, säger styrelsens ordförande Ingrid Inga.
- Sametinget behöver kontinuerligt föra en dialog med såväl regeringen som med riksdagen om samepolitiska reformer och finansiering av dem, poängterar hon.

Anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m.
Främjandeanslaget* ökar till 117,9 miljoner. Från anslaget Ersättningar för viltskador mm tillförs 4 miljoner för bland annat fortsatta studier om rovdjurens predation på ren. Sametinget tillförs också 4 miljoner kronor årligen mellan 2011-2016 för kostnader som uppkommer till följd av en eventuell renskötselkonvention. Från anslaget för livsmedelsstatistik överförs 2 miljoner från och med 2011. Från anslaget Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. flyttas 1,5 miljoner och 500 00 kronor från anslaget Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

Ny modell inom kulturområdet
Inom kulturområdet genomför regeringen nu den nya modellen för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet. Troligen innebär det att anslaget för samiska teatern inryms inom den nya modellen. I övrigt tilldelas Sametinget 8,9 miljoner kronor för samisk kultur.

Övrigt:

  • Anslaget för de nationella minoriteterna höjs med 5 miljoner kronor till 85 miljoner kronor för att nya förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk ska kunna införlivas till de tidigare områdena.
  • Regeringen föreslår också att satsningen Sverige – det nya matlandet fortsätter och avsätter 80 miljoner kronor för fortsatta åtgärder under 2011.
  • Regeringen föreslår inte ytterligare medel till Sametinget för klimatåtgärder efter 2011.

Noggranna analyser
- En konsekvens av det tunna utfallet av Sametingets budgetäskanden är att Sametinget under 2011 noggrant måste analysera vilka reformer som ska prioriteras, sett ur det samiska samhällets perspektiv, avslutar Inga.

Kontakt

Ingrid Inga, Sametingets styrelseordförande
tel. 070-773 77 62

- - -

* Av anslaget 1:28 Främjande av rennäringen mm. används en viss del till åtgärder i form av projektstöd och medel till speciella satsningar för främjande av rennäringen. Anslaget används även till åtgärder för att främja rennäringen i form av:
- underhåll eller rivning av vissa riksgränsstängsel och renskötselanläggningar som staten har underhållsansvar för,
- statens del av kostnaderna för redovisning av markanvändningen, riksintressen och marker som är värdefulla för renskötseln, natur- och kulturmiljövården,
- utveckling av företagsregistret för rennäringen,
- bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384),
- prisstöd till rennäringen enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,
- ersättning till följd av Tjernobylolyckan enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan,
- kostnader för medling m.m. i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller konflikter på grund av renbetning på åkermark,
- katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen,
- åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden samt
- övriga åtgärder för främjande av rennäringen.

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under Jordbruksdepartementet. Det folkvalda organet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Sametinget har en styrelse som leds av en heltidsarvoderad styrelseordförande. Plenum leds av presidiets ordförande (talman). Sametingets huvudkansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Sametingets kansli med ett 50-tal tjänstemän leds av en kanslichef.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera