Skip to main content

Rapport om samers hälsa överlämnas till folkhälsoministern

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:28 CET

Idag överlämnar Sametingets styrelseordförande Sara Larsson och kanslichef Ulla Barruk Sunna Sametingets hälsorapport till folkhälsominister Maria Larsson. Syftet med överlämnandet är att framföra till folkhälsoministern att Sametinget avser att arbeta mer med hälsopolitik i framtiden

- Det är viktigt att Sametinget tar tag i frågan om hälsoläget bland samerna och vi förutsätter att regeringen stöttar oss i vårt arbete, säger Sara Larsson. Regeringen har ett ansvar men det är vi som har bäst förutsättningar att jobba med frågan.

Samisk folkhälsa har varit på tapeten ända sedan FN:s specialrapportör i hälsofrågor Paul Hunt kritiserade Sveriges okunskap och ointresse vad gäller samernas hälsa. Nu har Sametinget i samarbete med Södra Lapplands forskningsinstitut tagit fram en rapport som sammanställer den forskning som hittills gjorts på samer, både renskötande och icke-renskötande, och jämför resultaten med hälsosituationen för övrig befolkning i Norrland.

Inga skillnader i livslängd har observerats. Orsakerna till död skiljer sig inte heller åt i någon större utsträckning. Men det finns några skillnader som är värda att notera:

  • Risken för att dö i cancer är lägre för samer än för annan norrlandsbefolkning. Ett undantag är dock magsäckscancer.
  • Renskötande män löper lägre risk att dö av cancer, hjärt- kärlsjukdomar och mag- tarmsjukdomar.
  • Renskötande män har högre risk för dödsolyckor och självmord.
  • Icke-renskötande samiska kvinnor har högre risk för hjärt-kärlsjukdomar och hjärtinfarkt.  Kvinnor i renskötarfamiljer har däremot en underrisk för hjärtinfarkt.

Ovanligt många unga samer har tagit livet av sig i det sydsamiska området. Sjukvårdspersonalen har sällan förståelse för samisk kultur och det gör tröskeln hög att söka hjälp.

- Rapporten aktualiserar det faktum att renskötande samer befinner sig i en mycket utsatt position idag, säger Sametingets styrelseordförande Sara Larsson. Både det höga rovdjurstrycket och markkonflikterna bidrar till psykisk ohälsa.

Internationell uppmärksamhet

Även den internationella läkartidskriften ”The Lancet” har uppmärksammat forskningen och hoten mot samers mentala hälsa. (Se http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61219-8/fulltext)

Artikelförfattaren skriver att kulturell assimilation, förlust av språk, traditioner och landområden har påverkat det samiska folket negativt under hela 1900-talet. Nu står andra utmaningar för dörren som klimatförändringar och än värre exploatering av arktiska områden.

- Det finns behov av ett samiskt perspektiv i vården, Alla måste ta sitt ansvar. Sametinget vill utveckla sitt ansvarsområde och bli en naturlig samarbetspartner, säger Sametingets styrelseordförande Sara Larsson avslutningsvis.

Kontakt
Sara Larsson, sametingets styrelseordförande, 070-378 88 24

Rapporten finns att beställa från Sametingets kansli i Kiruna, tel. 0980-780 30.

En sammanfattning av rapporten följer nedan.

Läs mer:
http://www.sametinget.se/3084

http://www.sametinget.se/2161

Sammanfattning av rapporten:

På Södra Lapplands forskningsenhet har man i ett tiotal år genomfört forskning om samernas hälsosituation och då särskilt förekomst av cancer, hjärt- kärlsjukdomar, olycksrisk, belastningsskador och självmord bland renskötare.

Några skillnader jämfört med övrig befolkning

Både den renskötande och den icke-renskötande delen av samebefolkningen har studerats. Man har inte kunnat konstatera några skillnader i livslängd mellan samer och övrig svensk befolkning. Orsaker till död skiljer sig inte åt i någon större utsträckning. Men det finns några skillnader som är värda att notera:

  • Renskötande samiska män löper lägre risk att dö av cancer, hjärt- kärlsjukdomar och mag- tarmsjukdomar.
  • Renskötande samiska män löper högre risk för dödsolyckor och självmord. Risken tycks dessutom öka över tid.
  • De icke-renskötande samiska kvinnorna har överdödlighet i hjärt- kärlsjukdomar, särskilt hjärtinfarkt. Kvinnor i renskötarfamiljer har däremot en underrisk för hjärtinfarkt.
  • Någon förhöjd risk för strålningskänsliga cancerformer har inte observerats bland samer vare sig i Sverige, Norge eller Finland.

Det är förmodligen de renskötande samernas relativt höga konsumtion av renkött och viltfångad fisk som bidrar till den låga risken för cancer och vissa hjärt- kärlsjukdomar. Skillnader i fysisk aktivitet kan vara en orsak till de könsskillnader som observerats.

Väsentligt lägre inkomstnivå
Inkomstutvecklingen bland samer har varit likvärdig den övriga befolkningen sedan 70-talet, utom bland renskötande män som har en väsentligt lägre inkomstnivå än andra norrländska män. De renskötande männen har också den lägsta formella utbildningen, medan kvinnor i renskötarfamiljer har den högsta formella utbildningsnivån. Andra samer har ungefär samma utbildningsnivå som andra norrlänningar.

Lägre livskvalitet hos samer

Den sociala, fysiska och mentala livskvaliteten upplevs lägre hos samer jämfört med icke-samer i Norrland. Män och kvinnor i renskötarhushåll upplever att rovdjurstrycket och den ökade konkurrensen om renbetesarealerna påverkar den psykosociala situationen negativt. Som renskötare har man små möjligheter att påverka nationella och regionala beslut, och regelverk som har stor betydelse för rennäringens villkor.

Nationellt centrum
Kunskapen om samernas hälsosituation är för övrigt bristfällig. Rapporten från Sametinget visar att det saknas forskning om till exempel diabetes, astma, allergier och psykiska sjukdomar hos svenska samer. Därför är ett av förslagen ett nationellt centrum för forskning om samers hälsa. Uppdraget ska vara att undersöka och följa upp de svenska samernas hälsosituation. Ett annat förslag i rapproten är företagshälsovård för renskötare, alternativt hälsokoordinatorer som ska underlätta kontakterna mellan renskötare och befintlig företagshälsovård.

Dearvvuoðaiguin / Med vänlig hälsning

Marie Enoksson

Informatör

SÁMEDIGGI / SAMETINGET

Box 90

981 22  GIRON / KIRUNA

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58

Tel       0980-780 42 (direkt)

Fax      0980-780 31

Mobil 070-310 09 94

www.sametinget.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera