SBAB Banks Mäklarbarometer – Större osäkerhet i bostadspriserna

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2011 09:19 CEST

Bostadspriserna i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö väntas vara i stort sett oförändrade under andra kvartalet. Undantaget är bostadsrätter i Stor-Stockholm där en stor del av mäklarna räknar med fallande priser. Osäkerheten i mäklarnas prognoser av bostadspriserna är större än normalt.

Bostadsmarknaden planade ut under första kvartalet. Bostadsrättspriserna i de tre storstäderna var i stort sett oförändrade medan småhuspriserna ökade måttligt. Det är en övervikt på 3 procent av mäklarna som uppger att priserna på bostadsrätter minskat och för småhus är det en övervikt på 15 procent som bedömer att priserna ökat. Skillnaden beror framför allt på att Stor-Stockholm drar upp prisutvecklingen för småhus.

Stiltjen på bostadsmarknaden väntas fortsätta under andra kvartalet. Bostadspriserna i de tre storstäderna bedöms vara i stort sett oförändrade med undantag för bostadsrätter i Stor-Stockholm där en övervikt på 22 procent av mäklarna räknar med fallande priser. Försäljningen, som tog betydligt längre tid redan under första kvartalet, väntas gå ännu trögare under andra kvartalet. Det lugnare tempot på bostadsmarknaden märks också på att skillnaden mellan försäljningspriset och utgångspriset, som är ett mått på budgivningen, väntas minska.

– Mäklarna tror inte på någon nedgång i bostadspriserna under andra kvartalet med undantag för bostadsrätter i Stockholm. Bostadsrättspriserna i Stockholm ses ofta som en ledande indikator för övriga delar av bostadsmarknaden. Det återstår att se om det stämmer den här gången eller om det väntade prisfallet på bostadsrätter i Stockholm bara är tillfälligt, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.

Mäklarnas bedömning av prisutvecklingen på bostadsrätter och småhus, nettotal

Anm. Nettotalet är skillnaden mellan andelen som uppgett att priserna ökat och andelen som uppgett att priserna minskat. Ju mer positivt (negativt) nettotalet är, desto större är sannolikheten att priserna stiger (faller).

Osäkerheten i mäklarnas prognoser av bostadspriserna under andra kvartalet är större än vanligt. Det är en övervikt på cirka 20 procent av mäklarna i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg som anser att osäkerheten i prisutvecklingen är större eller mycket större än den brukar vara. I Stor-Göteborg är motsvarande andel ännu högre, 42 procent, vilket kan bero på de oklara framtidsutsikterna för delar av bilindustrin.

– De allra flesta räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan vid nästa räntemöte i juli. Osäkerheten i mäklarnas prisprognoser beror därför knappast på ränteutvecklingen utan mer på att man inte riktigt vet hur stor effekt de allt högre boräntorna kommer att få på bostadsefterfrågan, säger Tor Borg, analytiker på SBAB Bank.

Osäkerheten i prognosen av bostadspriserna, procentuell fördelning

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB Banks Mäklarbarometer startades 2005 och är en kvartalsvis enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 5 till 18 april och svarsfrekvensen var 75 procent. Mäklarbarometern i sin helhet och en videopresentation finns på SBAB Banks hemsida, www.sbab.se/maklarbarometern.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Pousette, chefsekonom SBAB Bank
Tel: 08-614 43 88, Mobil: 0708-92 26 63, tomas.pousette@sbab.se
 
Tor Borg, analytiker SBAB Bank
Tel: 08-614 38 84, Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Bernd Schmitz, presschef SBAB Bank
Tel: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se
SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr. Antalet anställda är cirka 430 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

Läs vidare »

SBAB Bank ändrar bolåneräntorna från och med 2011-04-27

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2011 09:50 CEST

SBAB Bank höjer bolåneräntan på 3 månaders bindningstid med 0,08 procentenheter. Räntan på ett års bindningstid höjs med 0,10 procentenheter. Övriga bindningstider lämnas oförändrad.

SBAB Banks tabellränta är en utgångsränta och bolånekunderna kan få både högre och lägre ränta. I SBAB Banks modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds.

Våra kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se eller kontakta vår kundtjänst på 0771-45 30 00.

Ränteändringen gäller även bolån förmedlade via SBAB Banks samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Nordnet Bank och SalusAnsvar.


För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 50, Mobil: 0705-32 26 60, fredrik.bergstrom@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank
erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr. Antalet anställda är cirka 430 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

Läs vidare »

SBAB:s delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2010 15:06 CEST

- SBAB:s affärsverksamhet fortsätter att utvecklas väl med ett kraftigt ökat räntenetto, en bra tillväxt i utlåningen, låga kreditförluster samt ökad inlåningsvolym. Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella poster uppgick till 859 mnkr (550), en ökning med 56%, säger SBAB:s VD, Eva Cederbalk.

Rörelseresultatet utvecklas väl
Rörelseresultatet, exklusive nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde, utvecklades väl och uppgick till 859 mnkr (550), en ökning med 56% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet minskade dock till 425 mnkr (1 091). Minskningen förklaras av att nettoresultatet av finansiella poster har utvecklats negativt, dels till följd av utvecklingen av orealiserade poster, dels som en konsekvens av metodutveckling inom säkringsredovisningen under kvartalet.

Räntenettot utvecklades positivt och är betydligt högre jämfört med motsvarande period föregående år, 1 377 mnkr (1 062). Ökningen förklaras främst av god affärsvolym.

Omkostnaderna ökade till 444 mnkr (421) och beror på stor kundtillströmning och på vidareutveckling av SBAB:s verksamhet.


Kreditförlustnivån uppgick till låga 0,02% (0,05) och kreditförlusterna minskade till netto -39 mnkr (-65).

Fortsatt god kundtillströmning inom såväl in- som utlåning

SBAB:s utlåning har utvecklats bra och under perioden uppgick nyutlåningen till 39,7 mdkr (47,0). Den totala utlåningen till allmänheten uppgick till 247,8 mdkr (226,0) vilket är en ökning med 9,6%. SBAB:s totala marknadsandel uppgick till 9,7% (9,5).

Privatutlåningen ökade med 10,0% till 149,5 mdkr (135,8). Nyutlåningen uppgick till 25,3 mdkr (25,5). Efterfrågan har medfört en ökning av marknadsandelen till 8,2% (8,0).

Utlåningen till företag och bostadsrättsföreningar ökade med 9,0% och uppgick till 98,3 mdkr (90,1). Nyutlåningen uppgick till 14,4 mdkr (21,4). Detta innebär att SBAB har ökat sin marknadsandel till 13,8% (13,4) för utlåning till företag och bostadsrättsföreningar.

SBAB:s inlåning uppgick till 5,5 mdkr (4,7). Trots att det allmänna ränteläget varit lågt har SBAB:s inlåningsprodukter, som kännetecknas av en konkurrenskraftig ränta och enkla produktvillkor, fortsatt att attrahera nya kunder bland privatpersoner, bostadsrätts-föreningar och företag. Under året har antalet inlåningskonton ökat med 25%.

Upplåning
Det totala värdet av utestående emitterade värdepapper har ökat med 14,9 mdkr under året och uppgick till 264,0 mdkr (249,1). Under tredje kvartalet genomförde SBAB en treårig emission av obligationer under SBAB:s EMTN-program på 750 mn EUR. Ram-beloppet på SBAB:s EMTN-program höjdes den 17 september 2010 till 16 md USD från tidigare 11 md USD.

Upplåning genom utgivning av säkerställda obligationer sker i SBAB:s helägda dotter-bolag, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), SCBC. Total säkerställd emitterad volym uppgår till 148,6 mdkr (136,9).

SBAB var under 2009 anslutet till svenska statens garantiprogram för medelfristig upp-låning, men är sedan november 2009 inte längre anslutet till programmet. Total utestående volym under det statsgaranterade programmet uppgick vid periodens slut till 14,7 mdkr (21,4).

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Cederbalk, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01
Mobil: 070-523 23 02
eva.cederbalk@sbab.se


Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB
Telefon: 08-614 38 49
Mobil: 070-858 07 25
lena.hedlund@sbab.se


SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.

För mer information, besök oss på
www.sbab.se

Läs vidare »

Ny prognos från SBAB - Svag medvind för konjunkturen

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2009 09:12 CEST

Konjunkturen har börjat vända uppåt men återhämtningen blir långsam. Svensk BNP faller med 4,9 procent i år och tillväxten 2010 och 2011 blir bara 0,6 respektive 1,8 procent.
Låg inflation medför att Riksbanken kan vänta till hösten 2010 innan styrräntan börjar höjas och det räcker med en nivå på 1,75 procent till slutet av 2011. En långsam takt i ränte-höjningarna från en rekordlåg nivå bidrar till att stabilisera bostadspriserna. Samtidigt finns emellertid en risk att hushållens skuldsättning blir för hög.

Botten för konjunkturen är passerad men trots positiva data de senaste månaderna räknar vi med att återhämtningen blir långsam. En återuppbyggnad av lagren ger ett tillfälligt lyft för produktionen men hög arbetslöshet och lågt kapacitetsutnyttjande håller tillbaka konsumtion och investeringar. Kraftiga stimulanser bidrar till att USA kommer ur krisen tidigare än euroområdet och Sverige.

I Sverige minskar BNP med 4,9 procent i år och tillväxten 2010 och 2011 blir endast 0,6 respektive 1,8 procent. Finanspolitiken väntas gynna hushållen med ytterligare 20 miljarder men låga löneökningar medför att den disponibla inkomsten ändå bara ökar långsamt. Stigande arbetslöshet gör hushållen försiktiga med konsumtionen och bidrar till att sparandet är högt. Samtidigt som sparandet är högt fortsätter hushållen att öka sin skuldsättning.

- Det finns en risk att de rekordlåga räntorna leder till att hushållen lånar för mycket. När ränteläget blir normalt kommer ränteutgifterna att utgöra en betydligt högre andel av den disponibla inkomsten än vad hushållen varit vana vid under de senaste 10 åren, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Låg inflationen medför att Riksbanken kan vänta till hösten 2010 innan man börjar höja styrräntan. Minskade riskpremier gör att den kortaste boräntan, bunden på 3 månader, då kan sjunka till 1,50 procent. Till slutet av 2011 har styrräntan höjts till 1,75 procent och den kortaste boräntan närmar sig 3 procent. Perioden med mycket låga boräntor går mot sitt slut men takten i räntehöjningarna blir långsam.

De låga boräntorna har bidragit till att stabilisera bostadspriserna. Vi bedömer att bostadspriserna fortsätter att vara stabila de kommande två åren. En marginell uppgång fram till mitten av 2010 följs av en mindre nedgång till slutet av 2011.

- Bostadspriserna har stimulerats mer av de låga boräntorna än vad vi tidigare räknat med. Hushållens stora benägenhet att välja kortast möjliga bindningstid har gjort att ränteeffekten blivit större än normalt, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.

Nyckeltal, årlig procentuell förändring respektive procent

2008 2009 2010 2011
BNP
USA0,4-2,72,42,9
Euroområdet0,6-4,10,71,6
Sverige-0,2-4,90,61,8

Hushållens ekonomi
Konsumtion-0,2-1,50,71,1
Disponibel inkomst3,61,71,20,5
Sparkvot, nivå12,114,815,314,9

Kostnadsläge, kalenderkorrigerat
Timlön4,33,31,81,9
Produktivitet-1,4-2,12,33,3
Enhetsarbetskostnad5,15,0-0,9-1,2

Priser
KPI3,5-0,4-0,11,3
KPIX2,51,40,90,9

Arbetsmarknad,
förändring tusental personer
Sysselsättning52-121-87-61
Arbetskraftsutbud60-7-456
Öppen arbetslöshet71154267
Öppen arbetslöshet, procent6,28,69,510,9

Räntor, slutet av respektive år
Riksbankens styrränta2,000,250,751,75
Bunden boränta 3 månader3,551,602,002,85
Bunden boränta 2 år3,852,703,254,40
Bunden boränta 5 år4,444,704,905,40Konjunkturbrevet (nr 3) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida www.sbab.se.


För ytterligare information, kontakta:

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB
Tfn: 08-614 43 88
Mobil: 0708-92 26 63
E-post: tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB
Tfn: 08-614 38 84
Mobil: 0761-18 09 02
E-post: tor.borg@sbab.se

Karin Strand, pressansvarig SBAB
Tfn: 08-614 38 13
Mobil: 0705-54 38 13
E-post: karin.strand@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på sbab.se.

Läs vidare »

SBAB ansöker om deltagande i svenska statens garantiprogram

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2009 16:22 CET

SBAB:s styrelse har fattat beslut om att ansöka om deltagande i svenska statens garantiprogram. Ansökan har idag skickats in till Riksgäldskontoret.

Mer information kontakta:

Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB
Telefon: 08-614 38 49
Mobil: 0708-58 07 25

Karin Strand, Pressansvarig SBAB
Telefon: 08-614 38 13
Mobil: 0705-54 38 13

Läs vidare »

Mäklarbarometern - Riksbanken räddar bostadspriserna

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2009 09:08 CET

Finanskrisen slog hårt mot bostadsmarknaden under fjärde kvartalet förra året. Bostadspriserna föll mer än vad mäklarna räknat med. Mäklarna bedömer emellertid att bostadsmarknaden börjar stabiliseras under första kvartalet i år. Priserna på bostadsrätter och småhus väntas öka något och försäljningen gå lite snabbare. Optimismen är större i Stockholm än i Göteborg och Malmö.

Läs hela pressmeddelandet:

Läs vidare »

Rekordmånga valde kortaste bindningstiden i januari

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2009 09:21 CET

Förväntningar om att Riksbanken kommer att hålla styrräntan på låg nivå under lång tid bidrog till att rekordmånga valde kortast möjliga bundna boränta i januari. Andelen bolån med bunden tremånadersränta på 87 procent är den högsta sedan statistiken började år 2000. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Intresset för den kortaste bundna boräntan var rekordstort i januari. Andelen bolån med den kortaste bundna boräntan (1 och 3 månader) ökade från 83 procent i december till 87 procent i januari medan andelen med bindningstider på 1-4 år minskade från 16 till 11 procent och andelen med bindningstider på 5-10 år var oförändrad på 2 procent.

Läs hela pressmeddelandet

Läs vidare »

SBAB:s rörelseresultat för 2008 ökade till 585 mnkr

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2009 11:28 CET

 

SBAB:s rörelseresultat för 2008 uppgick till 585 mnkr (258 mnkr). SBAB:s kre-ditportfölj ökade och uppgick till 183 959 mnkr (167 981 mnkr).

SBAB:s sparkonton har en fortsatt hög efterfrågan och inlåningen uppgick per sista december till 3 542 mnkr (759 mnkr).
- Under ett år med mycket tuffa marknadsförutsättningar är det glädjande att vi lyckats öka våra in - och utlåningsvolymer och visa ett förbättrat rörelseresultat, säger SBAB:s VD, Eva Cederbalk.

Resultat
Rörelseresultatet ökade till 585 mnkr (258 mnkr). Räntenettot är något lägre jämfört med föregående år 1 141 mnkr (1 177 mnkr). Totala rörelseintäkter uppgick till 1 127 mnkr (755 mnkr) och ökningen förklaras främst av mindre negativ effekt av poster värderade till verkligt värde jämfört med föregående år. Omkostnaderna för 2008 ligger på motsvarande nivå som föregående år 520 mnkr (517 mnkr).

Utlåning
Utlåningen till allmänheten uppgick till 183 959 mnkr jämfört med 167 981 mnkr vid årets början. En del av ökningen förklaras av förvärvet av krediter från det delägda bolaget FriSpar Bolån AB till SBAB i syfte att möjliggöra upplåning genom utgivning av säkerställda obligationer i SBAB:s helägda dotterbolag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Nyutlåningen inom privatmarknaden uppgick till 19 164 mnkr (19 676 mnkr). Privatmarknadsportföljen uppgick till 116 823 mnkr (104 125 mnkr). SBAB:s marknadsandel för privatmarknadsutlå-ningen uppgick till 7,5% (8,1%). SBAB:s partneraffär utgör en viktig distributionskanal inom privatmarknaden.
Nyutlåningen på företagsmarknaden uppgick till 13 261 mnkr (10 808 mnkr). Företagsmarknadsportföljen uppgick till 67 136 mnkr (63 856 mnkr). SBAB:s marknadsandel för företagsmarknadsutlåningen uppgick till 11,4% (13,4%).

Inlåning
Efterfrågan på SBAB:s sparkonton har varit mycket hög och vid periodens slut uppgick insatt belopp till 3 542 mnkr (759 mnkr). SBAB erbjuder två typer av sparkonton med konkurrenskraftig ränta. Ränta räknas från första kronan oav-sett insatt sparbelopp och alla uttag är kostnadsfria.

Upplåning
SBAB fäster stor vikt vid att ha en väl diversifierad finansieringsportfölj, vilket kräver en aktiv marknadsnärvaro och ett flexibelt produktutbud. SBAB beslutade i ett tidigt skede av kreditkrisens början att hålla en mycket hög likviditetsbered-skap och har kontinuerligt agerat i enlighet med detta. Trots den ökade oron och minskad marknadslikviditet har SBAB under varje skede av krisen haft god till-gång till finansiering. SBAB har kunnat infria sitt mål om en ökad andel lång upplåning. Det totala värdet av utestående emitterade värdepapper var 198 643 mnkr (191 807 mnkr). Upplåning genom utgivning av säkerställda obligationer sker i SBAB:s helägda dotterbolag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Kreditvärderingsinstituten Moody's och Standard & Poor's har fastställt ett
kreditbetyg på Aaa/AAA för de säkerställda obligationer som ges ut.

Likviditetsportfölj
SBAB:s likviditetsportfölj är en likviditetsreserv vars syfte är att hantera likvidi-tets- och finansieringsrisk. Portföljen uppgick per 31 december 2008 till 31,5 mdkr (31,0 mdkr) och består av tillgångar klassificerade som "Låneford-ringar och kundfordringar" 23,1 mdkr (0,0 mdkr) och "Värdepapper värderade till verkligt värde via resultaträkningen" 8,4 mdkr (31,0 mdkr). Avsikten med innehavet av värdepapperna i likviditetsportföljen är långsiktigt och består enbart av högsta ratingen Aaa från Moody´s alternativt AAA från Standard & Poor´s.

Aktuell händelse
Regeringen har den 29/1 2009 fattat beslut om en proposition där riksdagen föreslås godkänna att uppdraget för SBAB får utvidgas så att SBAB utöver nuva-rande verksamhet också får bedriva bankrörelse och sådan verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt lagen (2004:297) om bank - och finansie-ringsrörelse samt fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

För mer information:

Eva Cederbalk, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01
Mobil: 070-523 23 02
eva.cederbalk@sbab.se


Per Balazsi, ekonomichef SBAB
Telefon: 08-614 43 24
Mobil: 0733-68 43 24
per.balazsi@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på
www.sbab.se

 

 

Läs vidare »

SBAB sänker bolåneräntorna från och med 2009-01-30

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2009 09:29 CET

SBAB sänker bolåneräntan på tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter. Övriga löptider sänks med 0,05 procentenheter.


SBAB:s tabellränta är en utgångsränta och bolånekunderna kan få både högre och lägre ränta. I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds.

Bindningstid Förändring Tabellränta

3-månader -0,10 % 3,14 %

1 år -0,05 % 3,13 %

2 år -0,05 % 3,45 %

3 år -0,05 % 3,90 %

4 år -0,05 % 4,28 %

5 år -0,05 % 4,58 %

7 år -0,05 % 4,85 %

10 år -0,05 % 5,09 %

Våra kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se eller kontakta vår kundtjänst på
0771-45 30 00.

Ränteändringen gäller även för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikanobanken, GE Money Bank, Nordnet Bank, SalusAnsvar och Bank2.

För mer information kontakta:

Lena Hedlund, Kommunikationschef SBAB

Telefon: 08-614 38 49

Mobil: 0708-58 07 25

E-post: lena.hedlund@sbab.se

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument

Telefon: 08-614 38 50

Mobil: 0705-32 26 60

E-post: fredrik.bergstrom@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.

För mer information, besök oss på sbab.se.

Läs vidare »

SBAB ändrar bolåneräntorna från och med 2009-01-27

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2009 08:42 CET

SBAB sänker bolåneräntan på tre månaders och 1 års bindningstid med 0,05 procentenheter. Från två års bindningstid och längre höjs räntorna med mellan 0,10 och 0,46 procentenheter.

SBAB:s tabellränta är en utgångsränta och bolånekunderna kan få både högre och lägre ränta. I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds.

Våra kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se eller kontakta vår kundtjänst på
0771-45 30 00.


Ränteändringen gäller även för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikanobanken, GE Money Bank, Nordnet Bank, SalusAnsvar och Bank2.

För mer information kontakta:

Lena Hedlund, Kommunikationschef SBAB

Telefon: 08-614 38 49

Mobil: 0708-58 07 25

E-post: lena.hedlund@sbab.se

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Konsument

Telefon: 08-614 38 50

Mobil: 0705-32 26 60

E-post: fredrik.bergstrom@sbab.se

Läs vidare »

Om SBAB