Skip to main content

Så blir etanolen hållbar

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 16:32 CET

Under den senaste tiden har användningen av etanol som drivmedel kritiserats från olika håll. Att den växande biodrivmedelsindustrin sätts under lupp är nödvändigt för en sund utveckling, men granskningen bör ske utifrån korrekta premisser. Samtliga biodrivmedel kräver att hela processkedjan sker på ett hållbart sätt, annars blir inte slutprodukten hållbar. Kritikerna applicerar relevanta invändningar mot världens viktigaste biodrivmedel – men på ett irrelevant sätt.

Nyligen presenterades rapporten Etanolens koldioxideffekter - en översikt av forskningsläget, i en debattartikel som uppmärksammats ymnigt i media. Rapporten är sammanställd av Sören Wibe, ordförande för Junilistan och professor i skogsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Beställare var Expertgruppen för miljöstudier, som ligger under Finansdepartementet.

Sören Wibe drar slutsatsen att den svenska satsningen på etanol orsakat större utsläpp av växthusgaser än vad som skett vid motsvarande bensinanvändning. Det finns dock en rad grundläggande utgångspunkter som debattartikeln inte belyser avseende svensk etanolproduktion och -import som SEKAB i egenskap av Sveriges ledande etanolaktör anser nödvändiga att kommentera.

Det är mycket viktigt att göra skillnad mellan bra och dålig etanol. Felaktigt producerad etanol ger ett lågt energiutbyte i förhållande till investerad energi och bidrar därmed bara till små eller inga utsläppsminskningar. Den etanol som SEKAB importerar till E85 kommer från brasilianska sockerrör, vilket även Wibe lyfter fram som den bästa ur klimatsynpunkt. Denna etanol ger betydande minskningar av CO2-utsläpp - mellan 70 och 80 procent lägre än de från fossila bränslen.

Sedan augusti 2008 har SEKAB tillhandahållit svenska pumpar med Verifierat Hållbar Etanol. Detta är en satsning i samarbete med ett antal etanolproducenter i São Paulo-området i Brasilien, som syftar till att kvalitetssäkra och säkerställa att producenterna uppfyller de krav på miljö och klimat samt arbetsrättsliga aspekter och etik som systemet innebär. Ett oberoende internationellt företag, utför kontroller på plats för att säkerställa att kraven uppfylls. Den etanol som tillverkas lokalt i Sverige odlas på mark som varit uppodlad under mycket lång tid, vilket innebär att även den har en mycket liten klimatpåverkan.

I företaget SEKAB E-Technology tas dessutom processer fram för framställandet av den så kallade andra generationens etanol, dvs. etanol producerad från cellulosa snarare än spannmål och andra livsmedelsdugliga grödor. Detta ökar det totala utbytet av processen ytterligare, eftersom restprodukterna från jord- och skogsbruk - produkter som nu ofta bränns upp - också kan förvandlas till drivmedel. Att göra etanol med sockerrör som råvara och även ta till vara cellulosan i stjälk och blast ger 400 procent högre utbyte per hektar än om ytan odlats med majs och blasten eldats upp. Används dessutom bioenergi i hela produktionskedjan blir klimateffekterna mycket små.

Etanol, tillsammans med andra biodrivmedel, spelar en avgörande roll i den nödvändiga omställningen från fossila till förnybara bränslen. I kampen om transportindustrins klimatpåverkan ingår ett annat kompletterande och mycket viktigt utvecklingsområde – framtagandet av förbränningsmotorer som är bränslesnålare. Detta gäller såväl etanolmotorer som bensin- och dieselmotorer och utvecklingen på det här området är redan i full gång.

Wibes rapport har karaktären av en forskningsöversikt och saknar därför av naturliga skäl förslag till alternativa lösningar, vilket är frustrerande. Att försöka minska koldioxidutsläppen genom att återgå till fossila drivmedel, vilket i rapporten antyds vara en lösning, är inte ett alternativ. Trots det kommer samhället länge att vara beroende av flytande drivmedel.

El kommer att spela en allt större roll för personbilarna men tunga transporter kommer länge att vara beroende av flytande drivmedel. Då är etanol och andra biodrivmedel ett avgörande alternativ för en hållbar och mer klimatneutral transportsektor.

Det kommer alltså att ta lång tid innan eldrift på allvar konkurrerar med flytande drivmedel inom transportväsendet, och att som Wibe antyda att fossila drivmedel är att föredra på grund av det låga priset anser vi inte är att ta problemen med att fasa ut oljeanvändningen på allvar. Trots allt är oljan en ändlig resurs och fossila energikällor utgör den i särklass största klimatboven.

Sören Wibes rapport dömer på tveksamma grunder ut det i särklass vanligaste biodrivmedlet globalt sett. I själva verket handlar det om att sätta en struktur för att kvalitetssäkra och säkerställa att produktionen sker på ett klimatmässigt bra sätt för alla drivmedel. Här kan producenter, importörer och konsumenter tillsammans med myndigheter se till att riktlinjer för hur framställning av etanol skapas, när det gäller markanvändning, produktion och förädling.

Anders Fredriksson, VD, SEKAB BioFuels & Chemicals AB

070-610 11 77, anders.fredriksson@sekab.com

En av Europas ledande etanolaktörer

SEKAB-gruppen är en av Europas ledande etanolaktörer. Vi producerar och distribuerar bioetanol som drivmedel och gröna kemikalieprodukter, samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för, och aktivt medverka till, framtidens hållbara transporter med hjälp av långsiktigt hållbara biodrivmedel. Vi genomför nu en långsiktig industriell satsning på cellulosabaserad etanol, målet är att utveckla en industriell struktur för att leverera kunskap och utrustning gällande framställning av cellulosaetanol. SEKAB grundades 1985 och har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik. SEKAB ägs av ett regionalt ägarkonsortium som består av Övik Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Länsförsäkringar i Västerbotten, OK Ekonomisk förening och EcoDevelopment.