Skip to main content

Setra bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 10:07 CET

Fjärde kvartalet 2009
• Nettoomsättningen uppgick till 1 049 (994) Mkr. Ökningen jämfört med föregående år är ett resultat av högre priser. Priserna ökade med cirka 10 procent medan volymerna i stort var oförändrade.
• Rörelseresultatet uppgick till 40 (-203) Mkr. Poster av engångskaraktär belastade fjärde kvartalet 2008 med 100 Mkr.
• Genomförda besparingsåtgärder medförde att de fasta kostnaderna minskade med 40 Mkr jämfört med föregående år.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 (-70) Mkr.
• Setra beslutade i oktober att återstarta Färila sågverk i Ljusdal under första kvartalet 2010.
• Setra förvärvade den 1 december ytterligare 49 procent av aktierna i Setra Plusshus, som därmed blev ett helägt dotterbolag.
• Industritomten vid nedlagda Lövholmen sågverk i Piteå avyttrades under december till Sveaskog.

Perioden januari-december 2009
• Nettoomsättningen uppgick till 4 131 (4 880) Mkr. Minskningen jämfört med före¬gående år är främst ett resultat av lägre volymer. Volymerna minskade med cirka 9 procent och priserna minskade med cirka 3 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -327 (-377) Mkr. I resultatet ingår avvecklingskostnader för Färila sågverk och Lövholmen sågverk med 100 (85) Mkr.
• Genomförda besparingsåtgärder medförde att de fasta kostnaderna minskade med 135 Mkr jämfört med föregående år.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 (105) Mkr.
• För att stärka koncernens finansiella ställning genomfördes i juli en nyemission som tillfört bolaget 495 Mkr före emissionskostnader.


Börje Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:
”2009 var ett år som präglades av lågkonjunktur och tuffa tider för trävarubranschen, men där en ljusning syntes på marknaden under andra halvåret. Även om Setra för helåret redovisade ett negativt resultat blev avslutningen av året tillfredställande. För samtliga av årets sista fyra månader redovisade Setra positiva rörelseresultat.
Den glädjande resultatutvecklingen förklaras av såväl interna som externa faktorer. Efterfrågan och prisnivåer har utvecklats positivt för trävaror. Sam¬tidigt har vi lyckats sänka kostnaderna, dels genom att minska produktions¬kapaciteten, dels genom besparingar och effektiviseringar. En ny affärsområdes¬organisation har lagts fast och börjat arbeta med tydligt lönsamhetsfokus. Produktion och utleveranser har fungerat tillfredställande, trots ett besvärligt råvaruläge där vi periodvis haft brist på timmer vid sågverken.
Inledningen av 2010 har börjat bra och orderläget är gott. Osäkerheten inför framtiden rör framförallt takten i konjunkturuppgången och när den fortsatt svaga byggmarknaden kommer att påbörja återhämtningen. De stigande timmerpriserna och råvaruläget utgör ytterligare osäkerhetsfaktorer.
Sammantaget är våra framtidsbedömningar för 2010 försiktigt positiva.”

För ytterligare information, kontakta gärna:
Börje Bengtsson, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-828 49 87
Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07
Bokslutskommunikén i sin helhet finns på www.setragroup.com

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 200 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Omkring 55 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy