Skip to main content

Setra delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:16 CEST

• Koncernens nettoomsättning för första kvartalet 2009 uppgick till 912 (1 317) Mkr, en minskning med 31 procent jämfört med föregående år. Minskningen är ett resultat av såväl lägre priser som volymer.
• Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2009 uppgick till -269 (5) Mkr. I resultatet för kvartalet ingår avvecklingskostnader för Färila sågverk med 77 Mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år är främst en effekt av lägre försäljningspriser och fortsatt höga råvarukostnader.
• Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till -210 (-4) Mkr. Resultat per aktie uppgick till -6,57 (-0,17) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -229 (-69) Mkr.
• Strukturförhandlingar avseende nedläggning av Lövholmen sågverk i Piteå avslutades i april. MBL-förhandlingar med avsikt att lägga ned Färila sågverk i Ljusdal har påbörjats. De två strukturåtgärderna beräknas ge en sammanlagd årlig resultateffekt på cirka 100 Mkr.
• För att stärka koncernens finansiella ställning avser Setras tre huvudaktieägare att garantera en nyemission om 500 Mkr istället för att lämna förlagslån om 400 Mkr.

Kent Torwald, VD och koncernchef, kommenterar
Setra redovisar för första kvartalet ett rörelseresultat på -192 Mkr före kostnader för avvecklingen av Färila sågverk. Det negativa resultatet är främst en effekt av en mycket svag marknad för trävaror med fortsatta prisnedgångar och volymminskningar.
Marknadsutvecklingen för furuprodukter ser för kommande kvartal något ljusare ut än för granprodukter. Efter stora produktionsneddragningar i de furuproducerande länderna Finland och Ryssland har balansen på marknaden förbättrats med stabilare priser som följd. Till detta kommer också den förväntade säsongsmässiga marknadsuppgången för trävaror.
Det kommande kvartalet förväntas ge en väsentligt lägre förlusttakt, men den rådande lågkonjunkturen och den negativa utvecklingen på byggmarknaden gör att ingen efterfrågeökning kan förväntas förrän under 2010. Vår bedömning att 2009 blir ännu ett tufft år med svaga resultat kvarstår.
Både i ett kortare och längre perspektiv kvarstår bedömningen att det förnybara materialet trä kommer att fortsätta öka sina marknadsandelar inom byggnation, i Sverige och internationellt.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Kent Torwald, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 13, mobil 070-636 74 03
Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Delårsrapporten i sin helhet finns på www.setragroup.se

Setra Group
Setra, Sveriges största träindustriföretag, erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. 2008 hade koncernen 1 400 anställda och en omsättning på knappt 5 miljarder kronor, varav 55 procent avsåg export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan.

Setra har ca 2400 aktieägare varav de största är Sveaskog AB (50%), Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening (26%) och LRF, Lantbrukarnas Ekonomi AB (22%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 2 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.se

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.se, 070-654 13 44

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.