Skip to main content

Setra delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 16:25 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 3 488 (3 082) Mkr. Ökningen på 13 procent förklaras av högre priser. Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 174 (958) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 204 (-367) Mkr. Perioden januari-september 2009 belastades med kostnader av engångskaraktär om 84 Mkr. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 69 (-27) Mkr. Resultatförbättringen förklaras av ett förbättrat marknadsläge tillsammans med genomförda åtgärder.
• Resultat efter skatt uppgick till 131 (-305) Mkr. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 44 (-28) Mkr.
• Färila sågverk i Ljusdal startades med ny inriktning den 1 februari 2010.
• I september tecknades ett nytt femårigt låneavtal om 250 Mkr med garanti från Exportkreditnämnden.
• Industritomten vid nedlagda Seskarö sågverk i Haparanda kommun avyttrades under tredje kvartalet 2010 till Sveaskog. Reavinsten uppgick till 15 Mkr.
• Vid styrelsemöte den 25 oktober, d v s efter periodens slut, beslutades att inleda MBL-förhandlingar avseende avveckling av förädlingsenheten Kvarnåsen, tradingverksamheten Skivor & Snickerier samt distributionslagret i Katrineholm.

Börje Bengtsson, VD och koncernchef kommenterar
”Det är glädjande att kunna konstatera att den stabila resultatutvecklingen har fortsatt. Varje enskilt kvartal under det senaste året visar tydligt bättre siffror än motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2010 uppgick till 69 Mkr (-27 Mkr). Rörelseresultatet för perioden januari – september uppgick till 204 Mkr, vilket är 571 Mkr bättre än motsvarande period föregående år.
Marknaden för trävaror är om än fortsatt långsiktigt positiv nu inne i en säsongsmässigt svagare period. De timmerprishöjningar som aviserades under första halvåret har fått genomslag under tredje kvartalet. Tillgången på råvara har varit god och uppsatta produktions- och leveransmål har uppnåtts.
Ett ökat utbud på marknaden tillsammans med en säsongsmässig efterfrågeminskning innebär att vi nu börjar se en viss lageruppbyggnad. Detta i kombination med valutaeffekter och att vissa av våra marknader nått en ökad mättnadsgrad, främst Nordafrika, skapar en osäkerhet kring marknadsutvecklingen för de kommande månaderna. Samtidigt kan vi konstatera att konjunkturen är på väg uppåt på flertalet av Setras viktigaste marknader och att den underliggande efterfrågan på trävaror uppvisar en positiv trend.
Vår sammantagna bedömning är att 2010 blir ett resultatmässigt starkt år för Setra.”

För ytterligare information, kontakta gärna:

Börje Bengtsson, vd och koncernchef, tel: 08-705 03 10, mob: 070-828 49 87

Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

 

Delårsrapporten i sin helhet finns på www.setragroup.com

___________________________________________________________________

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 200 anställda och omsätter ca 5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan.

Setra har ca 2 400 aktieägare varav de största är Sveaskog (50%), Mellanskog (27%) och LRF (22%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 1 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera