Skip to main content

Setra halvårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 15:18 CEST

 • Koncernens nettoomsättning för första halvåret 2009 uppgick till 2 124 (2 762) Mkr. Minskningen jämfört med motsvarande period föregående år är ett resultat av såväl lägre priser som volymer. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 245 (1 445) Mkr.
• Rörelseresultatet för perioden januari-juni 2009 uppgick till -340 (-77) Mkr. I resultatet ingår avvecklingskostnader för Färila sågverk med 84 Mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år är främst en effekt av lägre försäljningspriser.
• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -71 (-82) Mkr, vilket innebär en förbättring jämfört med första kvartalet med 198 Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick för första halvåret till -277 (-74) Mkr. Resultat per aktie uppgick till -8,69 (-2,39) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för första halvåret 2009 till -132 (-62) Mkr. Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 97 (7) Mkr.
• Sågningen vid Lövholmen sågverk i Piteå upphörde i slutet av juni. Sågningen vid Färila sågverk i Ljusdal upphör enligt plan i slutet av juli. De två strukturåtgärderna beräknas ge en sammanlagd årlig resultateffekt på cirka 100 Mkr. Därutöver har genomförda åtgärder minskat kostnaderna med cirka 70 Mkr jämfört med först halvåret föregående år.
• För att stärka koncernens finansiella ställning beslutade en extra bolagsstämma den 2 juni 2009 om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 495 Mkr före emissionskostnader. Per den 30 juni 2009 hade 490 Mkr tillförts bolaget. Resterande 5 Mkr har tillförts i början av juli månad.
• Börje Bengtsson tillträdde som ny VD och koncernchef den 12 juni 2009. Kostnaden för uppsägning av tidigare VD har belastat andra kvartalet med 7 Mkr.


Börje Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:
"Setra redovisar för första halvåret ett rörelseresultat på -256 Mkr, före kostnader för avvecklingen av Färila sågverk. Det negativa resultatet är främst en effekt av låga försäljningspriser. Förlusttakten har under periodens slut varit betydligt lägre än vid periodens inledning. Resultatet för andra kvartalet 2009 är bättre än motsvarande period föregående år.
Balansen mellan utbud och efterfrågan på trävarumarknaden har förbättrats under perioden. Efter de stora produktionsneddragningar som genomförts i flertalet europeiska länder råder en utbudsbrist som, från en låg nivå, under andra kvartalet drivit prisnivåerna försiktigt uppåt. Efterfrågan från byggsektorn är dock fortsatt svag och den framtida konsumtionsutvecklingen är mycket svårbedömbar. Den säsongsmässiga marknadsuppgången under sommarhalvåret, stimulansåtgärder som ROT-avdraget i Sverige och en svag valuta bidrar dock positivt till en ökad efterfrågan på svenska trävaror.
Det rådande konjunkturläget och den svaga byggmarknaden gör att ingen betydande efterfrågeökning kan förväntas förrän tidigast under 2010. Vår bedömning att 2009 blir ännu ett tufft år med svagt resultat kvarstår."
För ytterligare information, kontakta gärna:
Börje Bengtsson, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-828 49 87
Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07
Halvårsrapporten i sin helhet finns på www.setragroup.se

Setra Group
Setra, Sveriges största träindustriföretag, erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. Koncernen har cirka 1 200 anställda och omsatte 2008 knappt 5 miljarder kronor, varav 55 procent avsåg export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan.

Setra har ca 2 200 aktieägare varav de största är Sveaskog (50%), Mellanskog (27%) och LRF (22%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 1 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.se

Presskontakt: Fredrik Englund, fredrik.englund@setragroup.se, 070-625 17 44

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy