Media-no-image

Lägesrapport om välfärdsteknik

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 09:29 CET

SICS Swedish ICT presenterar rapport till Socialstyrelsen:

Lägesrapport om välfärdsteknik

I framtiden kommer den som är kroniskt sjuk att få mycket mera vård och omsorg i det egna hemmet. Med hjälp av digital teknik kommer vi enkelt att kunna hålla daglig kontakt med såväl vårdgivare som anhöriga och få mobilt trygghetslarm och hälsoövervakning som följer oss i vardagen.

Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. I uppdraget ingick att undersöka förutsättningarna för att införa tekniken på bred front i kommunerna.

Rapporten innehåller

Nulägesbeskrivning: Marknadsutvecklingen och hur långt kommunerna kommit vad gäller digitala omsorgstjänster och trygghetslarm.

Omvärldsanalys: Internationella trender, hur långt man kommit i Europa.

Framtidsvision: Vad det är vi vill uppnå för att få effektivare kommuner och högre livskvalitet för en åldrande befolkning.

Förslag på åtgärder: Vilka problemområden vi måste vi ta itu med för att kunna utnyttja teknikutvecklingen.

I uppdraget från Socialstyrelsen har trygghetslarmen en framträdande roll. Eftersom trygghetslarmen bör integreras med en framtida helhetslösning beskriver SICS de digitala trygghetslarmen som första steget till digitaliserade omsorgstjänster och vad som bör beaktas i denna utveckling.

SICS förslag på åtgärder innehåller

Lösningar för att öka livskvaliteten för brukare/patient, bl a:

 • Standardplattformar i hemmet
 • Stöd till anhöriga att delta
 • Mobila larmlösningar utanför hemmet

Lösningar för bättre resursutnyttjande i kommunerna, bl a:

 • Incitament att införa nya digitala lösningar
 • ”App store” för kommunala tjänster
 • Kompetenslyft för personal

Lösningar för innovation i näringslivet, bl a:

 • Öppna lösningar och tydliga konkurrensgränssnitt som släpper in nya innovativa aktörer

Hela rapporten kan laddas ner från www.sics.se/rapport-socialstyrelsen-valfardsteknik

Kontakta gärna:

Per-Olof Sjöberg, chef för Digital Health Lab på SICS Swedish ICT och chef för affärs- och innovationsområdet eHälsa på Swedish ICT.

pos@sics.se
tel 070 519 04 91

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

SICS Swedish ICT presenterar lägesrapport om välfärdsteknik, på uppdrag av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. Rapporten, som kan laddas ner här, innehåller även förslag på hur tekniken kan införas på bred front i kommunerna.

Läs vidare »
E3yui5pndnn4vw1utply

”Vi vill leda utvecklingen mot förarlösa fordon”

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 09:57 CET

Förarlösa bilar – eller mer korrekt ”autonoma fordon” – testas redan nu i verklig trafik och flera tillverkare har lanserat egna koncept. Det är en utveckling som kommer att förändra vårt samhälle, en utveckling som pågår inom många områden. I projektet Wroomm studeras möjligheten med fjärrstyrda arbetsfordon, men det finns även andra projektexempel.

Ovrslfsbpdn4vsrn8fxd

Robusta lösningar för Sakernas Internet

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 09:45 CET

SICS Swedish ICT har deltagit i EU-projektet RELYonIT med sikte på att ta fram stabila, tillförlitliga och robusta lösningar för Sakernas Internet. Projektet har bland annat resulterat i två demonstrationsanläggningar som baseras på en mjukvara framtagen av SICS. Det rör sig dels om monitorering av byggnader och infrastruktur i extremt klimat, dels parkeringsövervakning.

Media-no-image

IKT + sport = Sveriges nästa exportframgång

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 09:30 CET

Idag träffas aktörer från alla delar i sportens ekosystemet för att starta arbetet med att ta fram en nationell strategi för ökad innovationskraft inom sportområdet. Med utgångspunkt i den snabba teknikutvecklingen och ändrat användarbeteende kring mobila sporttjänster – både för utövande och för upplevelse av sport – skall möjligheter, utmaningar och behov identifieras.

Den globala sportbranschens omsättning uppskattas till över 10 000 miljarder kr per år. Av detta har Sverige idag en mycket liten del, endast 8 promille, ca 80 miljarder kr per år. Andelen är speciellt liten om den ses i förhållande till aktivitets- och prestationsnivån bland svenskar, både bland motionärer och elit.

Sverige har en unik ställning med stark ingenjörs- och IKT-kunskap kombinerat med ett mycket stort sportintresse. Det finns ett utbrett föreningsliv och elitidrottare blir folkkära kändisar. Sportevenemang drar stor publik och sport är temat för lördagsunderhållningen i flera av de största TV-kanalerna.

Det finns därför en stor potential för Sverige att positionera sig som ett föregångsland både vad gäller uppkopplade sportupplevelser och digitala tjänster och produkter för utövande och konsumtion av sport.

Forskningsinstitutsgruppen Swedish ICT har fått i uppdrag från VINNOVA att leda ett samverkansprojekt med målet att ta fram en nationell strategi för att skapa förutsättningar för innovationer inom framtidens sport och sportupplevelser. I Sverige finns idag ett antal lokala initiativ men det saknas en nationell samordning.

- ”Genom en nationell satsning på att skapa bättre förutsättningar för innovationer inom sportområdet kan vi bidra till att skapa Sveriges nästa exportframgångar på en global och växande marknad, samt att göra sporten mer tillgänglig för fler utövare och mer interaktiv för publiken, både de som är fysiskt på plats och de som följer eventet i något digitalt medium” säger Jin Moen initiativtagare till en nationell strategi och Affärs- och Innovationsområdeschef på Swedish ICT.

Aktörer som deltar i projektet är, förutom Swedish ICT (med bolagen Acreo, SICS och Interactive Institute): Riksidrottsförbundet, Chalmers tekniska högskola, Uppsala Universitet, Peak Innovation, IBM, Elpex Sweden, Fiber Optic Valley, Dala Sport Academy, WeMeMove, Qualisys, Malmö Högskola, Nationellt Vintersportscentrum vid Mittuniversitetet, SISU/Västsvenska idrottsförbundet, Friskis & Svettis, Finnkampen/Friidrottsförbundet, Stockholms Universitet. mfl. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med GIH och dess partners.

Läs hela projektbeskrivningen här https://www.swedishict.se/business-areas/internet-of-sports

Kontakt: Jin Moen, Affärs- och Innovationsområdeschef Internet of Sports Swedish ICT
Tel: 0707 25 44 85
Mail: jin.moen@swedishict.se


Om Swedish ICT
Swedish ICT är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom Informations- och kommunikationsteknik. I samverkan med industri och offentlig sektor omsätter vi forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster.

Vi erbjuder både specifik expertis och gränsöverskridande lösningar; från sensorer och aktuatorer, kommunikation och dataanalys till visualisering, interaktionsdesign och utveckling av nya affärsmodeller och tjänster.

I gruppen ingår Acreo Swedish ICT, Interactive Institute Swedish ICT, SICS Swedish ICT och Viktoria Swedish ICT. Tillsammans är vi ca 400 medarbetare och vi finns på tolv orter i Sverige med huvudkontor i Kista. Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av näringslivet. www.swedishict.se


Om VINNOVAs utlysning
Syftet med satsningen på strategiska innovationsagendor är att aktörer inom ett område gemensamt formulerar vision och mål och definierar behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde.
Utgångspunkten för agendorna är att möta viktiga samhällsutmaningar och att skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området. Inom utlysningen som pågått sedan 2012 har sammanlagt 136 projekt beviljats medel för att ta fram en strategisk innovationsagenda. De framtagna agendorna spänner över ett brett spektra av områden. www.vinnova.se

Den globala sportbranschens omsättning uppskattas till över 10 000 miljarder kr per år. Av detta har Sverige idag en mycket liten andel. Idag startar en satsning för att positionera Sverige som ett föregångsland för uppkopplade sportupplevelser och digitala tjänster och produkter för både utövande och konsumtion av sport. Bakom satsningen står forskningsinstitutsgruppen Swedish ICT.

Läs vidare »
Txhcybffme8oltyjmmnn

29,5 miljoner kr till SICS forskning på storskalig dataanalys

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 10:29 CET

KK-stiftelsen satsar 29,5 över fem år på SICS Swedish ICT:s forskning inom storskalig dataanalys. Projektet bedöms ha stor potential för svensk industri. Anslaget ingår i KK-stiftelsens satsning på starka distribuerade forskningsmiljöer. - Projektet kommer leda till att forskargruppen får en än mer framskjuten internationell roll, skriver KK-stiftelsen i sitt beslut.

H6zd4u7wprbzrb7hoirq

STREAM fortsätter utveckla verktyg för effektivare industri

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 11:32 CET

Industrin går in i en ny fas som drivs av kostnadseffektiva metoder för att analysera och använda de enorma mängder data som genereras från sensorer och mätningar av system och processer. Forskningsprojektet STREAM ska påskynda spridningen av ny teknik som bygger på informationsanalys genom att fokusera på industriell automation och drivsystem.

Klgf0ckd4ltcpefcuinw

Över 1000 anmälda till årets SICS Software Week

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 13:46 CEST

SICS Software Week är ett årligen återkommande arrangemang i Kista organiserat av SICS Swedish ICT. Årets teman är: - 7 okt: Cloud and Big Data Day - 8 okt: Multicore Day - 9 okt: Smart Sustaianble Cities Day SICS använder sitt rika nätverk till att organisera dagarna i samarbete med tunga spelare och erbjuda de bästa talarna inom respektive teknikområde.

Media-no-image

Swedish ICT kraftsamlar för spinoffbolag

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 14:25 CEST

Sju spinoffbolag med totalt tolv personer från kretsen kring forskningsinstituten inom Swedish ICT bildar nu ”Level-6”, ett kluster där spinoffbolagen genom nätverkande och erfarenhetsutbyte ska öka möjligheterna att snabbare nå ut på marknaden. Närheten till forskningskompetensen inom Swedish ICT-instituten SICS, Acreo och Interactive Institute – där flertalet av bolagen har sina rötter – är jämte de breda kontaktytor och gedigna erfarenheter som finns inom instituten några av styrkorna hos Level-6.

– Många startups har likartade utmaningar, och kan lära mycket av varandra. Genom att sitta i ett kluster i en gemensam lokal förbättras oddsen för att snabbare få fotfäste på marknaden, säger projektledaren Adam Edström.

Ett viktigt syfte är också att stärka möjligheten för fler forskare inom Swedish ICT att kommersialisera sina forskningresultat.

– Det finns utrymme för fler spinoffbolag inom Level-6.

Level-6 har ambitionen att i största möjliga mån samarbeta med befintliga inkubatorer, finansiärer, myndigheter och andra aktörer i det svenska innovationsekosystemet, och samtidigt i än högre grad bidra till detta ekosystem med forskningskompetensen som finns inom Swedish ICT.

De sju bolag som ingår i Level-6 från början är:

Namnet Level-6 syftar dels på belägenheten på sjätte våningen i Electrumhuset i Kista, och dels på rötterna hos SICS, men även på ”Technology Readiness Level 6”, den tekniknivå många spinoffbolag befinner sig på i början av sin existens (se http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level)

För mer information kontakta Adam Edström, projektledare för Level-6, adam.edstrom@sics.se, 0702-579734.

SICS Swedish ICT är Sveriges ledande forskningsinstitut för tillämpad informations- och kommunikationsteknik. SICS bedriver mycket avancerad forskning inom strategiska teknikområden i nära samarbete med svensk och internationell industri och akademi. Forskningen på SICS ligger i framkanten av ny teknik, med ett perspektiv som sträcker sig längre in i framtiden än industrins egen FoU.

Swedish ICT bildar nu ”Level-6”, ett kluster av spinoffbolag där närheten till forskningskompetensen och nätverken inom Swedish ICT-instituten SICS, Acreo och Interactive Institute ska öka möjligheterna att snabbare nå ut på marknaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Hälsans nya verktyg blir en del av SICS och Swedish ICT

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 09:33 CEST

Nu växlar den östgötska innovationsmiljön Hälsans nya verktyg upp till nationell nivå och blir en del av SICS och Swedish ICT. Med samgåendet får Hälsans nya verktyg och dess medlemmar mer resurser, större nätverk och ett starkt varumärke i ryggen.

– Vi är väldigt glada för att Hälsans nya verktyg nu blir en del av Swedish ICT. Tillsammans kan vi än bättre bidra till att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård, säger Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg.

I takt med att allt fler blir allt äldre finns en stor samhällsutmaning för sjukvård och omsorg att leverera vård och omsorg på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen eller ökad livskvalitet för individen. eHälsa och IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett kraftfullt verktyg i att möta den utmaningen.

– Sverige har stora möjligheter att stärka sin roll i utvecklingen av eHälsa och därmed öppna upp en helt ny marknad för tjänster och produkter, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa Swedish ICT

Samarbete i Europa

Sverige och övriga Europa står inför samma demografiska förändring och det är viktigt att samarbeta över gränserna för att kunna stötta innovationer och nytänkande.

– Hälsans nya verktyg har under åren positionerat sig som en av Europas ledande aktörer inom IKT för äldre och stod förra året värd för AAL Forum, som är den största europeiska konferensen inom teknikstöd för äldre. Vi har en stark beställarkompetens och en ambition att ta täten i omvärldsbevakningen på området säger Mona Jonsson.

– Vi hälsar HNV:s personal varmt välkomna till SICS Swedish ICT!  Det ska bli fantastiskt spännande att kombinera vår forskning inom datavetenskap, innovationskompetens och egna erfarenheter inom eHälsa med Hälsans nya verktygs kompetens och erfarenhet. Tillsammans skapar vi ett än vassare erbjudande för industri och offentlig verksamhet, säger Christer Norström VD för SICS Swedish ICT.

De regionala aktörer som står bakom Hälsans nya verktyg är mycket positiva till samgåendet.

– Jag tycker att det känns som en spännande och viktig utveckling av den verksamhet som Hälsans nya verktyg har byggt upp under åren. Att tydligare finnas med i en nationell struktur är något som vi har eftersträvat, säger Marie Morell, (m), landstingsråd.

För regionen innebär det mer resurser från nationellt nivå. Swedish ICT är redan idag en stark aktör i östgötaregionen genom sina forskningsinstitut Interactive Institute , Acreo och SICS.

– Med denna förändring tar vi ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Hälsans nya verktyg betyder mycket för våra ambitioner att ge äldre bättre möjligheter att leva ett gott och självständigt liv, säger Lars Stjernkvist, (s) kommunalråd i Norrköping.

Möt Hälsans nya verktyg och Swedish ICT på Digital Health Days i Stockholm 25-26 augusti på Stockholmsmässan.

Läs mer om Hälsans nya verktyg på: www.halsansnyaverktyg.se och om Swedish ICT på: www.swedishict.se.

Kontakta gärna oss för mer information:

Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg
070-891 92 91
mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se

Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa Swedish ICT
070-5190491
per-olof.sjoberg@swedishict.se

Om Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö, med Östergötland som bas, som stöttar utvecklingen av nya tekniska lösningar inom vård, omsorg och äldreliv. Bakom Hälsans nya verktyg står ca 40 företag, länets kommuner med Linköping och Norrköping som lokomotiv, landstinget, regionförbundet Östsam, Linköpings universitet och forskningsinstitut, intresseorganisationer och föreningar.

Om Swedish ICT

Swedish ICT är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik) där SICS ingår. Vårt uppdrag är att i samverkan med industri och offentlig sektor omsätta forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster. Swedish ICTs ledande ställning inom IKT-forskning, innovationstjänster, teknik- och kompetensöverföring bidrar till ökad konkurrenskraft, tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv och samhälle.

I koncernen ingår förutom SICS: Acreo, Interactive Institute, och Viktoria Institutet. Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av två intressentföreningar med medlemsföretag från näringslivet. Koncernen har ca 400 medarbetare och en omsättning på 432 MSEK (2013). Huvudkontoret ligger i Kista med verksamhet i Eskilstuna, Göteborg, Hudiksvall, Karlstad, Kista, Lund, Linköping, Norrköping, Piteå, Umeå, Uppsala och Västerås.


Nu växlar den östgötska innovationsmiljön Hälsans nya verktyg upp till nationell nivå och blir en del av SICS och Swedish ICT. Med samgåendet får Hälsans nya verktyg och dess medlemmar mer resurser, större nätverk och ett starkt varumärke i ryggen.

Läs vidare »
Tsvacvo4znsqofqhtr1i

Demo av forskningsresultat: Vård i hemmet med IT-stöd

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 16:41 CEST

Välkommen till en demonstration av hur kroniskt sjuka kan vårdas i hemmet med stöd av IT! Ett forskningsprojektet i samarbete mellan inblandade aktörer inklusive bl a Karolinska Universitetssjukhuset, IT-forskningsinstitut, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har tagit fram lösningar för säker och effektiv vård i hemmet. Visas i Folkets Hus, Barnhusg. 12-14 i Stockholm den 11 juni, kl 13-15.

Om SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

Adress

 • SICS Swedish ICT
 • Isafjordsgatan 22
 • 164 29 Kista
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar