Skip to main content

Sida ställer nya krav på ramorganisationer – intresserade får ansöka om behörighet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2003 15:17 CET

Sida har under de senaste tio åren samarbetat långsiktigt med en tämligen konstant krets svenska enskilda organisationer, så kallade ramorganisationer. På regeringens uppdrag har Sida formulerat kriterier för hur dessa ska väljas ut. Som en följd av detta vill Sida göra det möjligt för andra svenska organisationer att ansöka om ramstatus. Nuvarande ramorganisationer kommer att bedömas när deras samarbetsavtal löper ut.

– Vi vill att det ska bli tydligt hur Sida väljer ramorganisationer. I grunden handlar det om på vilka sätt de bidrar till att skapa förutsättningar för fattiga människor att själva förbättra sina levnadsvillkor, främjar utvecklingen av demokratiska civila samhällen och stärker de lokala samarbetsorganisationerna, säger Svante Sandberg, chef för Sidas enhet för samarbete med enskilda organisationer.

Sida kommer att bedöma organisationernas legitimitet, kompetens i utvecklingsfrågor, lärande och metodfrågor. Förmåga till kommunikation i utvecklingssamarbetet och i Sverige väger också in, liksom förmågan att mobilisera engagemang och resurser. I övrigt tas även hänsyn till omfattning och bredd i verksamheten, tillförlitlighet i system för styrning och kontroll samt tidigare erfarenheter av samarbete.

Sökande organisationer måste ha bedrivit utvecklingssasmrbete i minst fem år och ha en bred bas i Sverige. De bör också kunna ha kapacitet att samla in minst fem miljoner kronor per år. Vi kommer också att titta noga på hur sammansättningen av ramorganisationerna ser ut, säger Svante Sandberg.

Intresseanmälan att bli ramorganisationer ska vara inne på Sida senast 9 januari. Under våren kommer Sida att fatta beslut om eventuella nya ramorganisationer. De som blir godkända kommer att kunna söka medel från och med verksamhetsår 2005.

Varje år avsätts cirka 10 procent av Sidas budget för stöd till svenska enskilda organisationers utvecklingssamarbete i utvecklingsländer. Tio procent av dessa medel fördelas till informationsarbete i Sverige.

För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55