Skip to main content

Sightsavers representerad i styrelsen och medlem i Social Venture Network

Nyhet   •   Mar 21, 2019 22:58 CET

Social Venture Network, SVN, har funnits i 20 år i Sverige.

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, är ett in­ter­na­tio­nellt nät­verk som ar­be­tar för lång­sik­tig håll­bar­het i affärer och verk­sam­he­ter. Med­lem­mar­na är fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar lo­kalt i var­je land med frå­gor om god etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar.

"Vi har mycket gemensamt med SVN, speciellt engagemanget för FNs Hållbarhetsmål. Det är viktigt att flera aktörer från olika sektorer arbetar tillsammans i partnerskap för att åstadkomma snabbare implementering av målen", säger Cornilla von Plomgren som blev invald i styrelsen den 21 mars, 2019.