Skip to main content

Byleskolan tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 10:30 CET

Två kommunala skolor belönas av SIQ för framgångsrikt kvalitetsarbete. Det är Byleskolan i Täby kommun, som tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samt Handens förskoleområde, Haninge kommun, som får ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delas ut vid en ceremoni i samband med konferensen Bättre Skola den 23-24 januari i Göteborg. 

Domarkommitténs motiveringar:

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Byleskolan, Täby

I en miljö som kännetecknas av allas engagemang och delaktighet har Byleskolan med processledning som grund skapat ett mycket väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete med fokus på eleven. Alla medarbetare har information om skolans samtliga processer och arbetsflöden och utveckling sker under ledning av en tydlig, tillgänglig och drivande rektor som har en nära koppling till verksamheten. Beslut baseras på en mängd fakta från bl.a. kund- och medarbetarenkäter samt analyser av kunskapsresultat. Medarbetare tar ansvar genom att identifiera förbättringsområden, komma med förslag på lösningar och tillsammans arbeta för en bättre skola. Därför är Byleskolan en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.

Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Handens förskoleområde, Haninge

Handens förskoleområde genomsyras av sina värdeord Trygghet, Hälsa, Respekt och Utveckling, vilka sätter barnets behov och utveckling i centrum. Ett tydligt och engagerat ledarskap och en väl strukturerad och transparent organisation ger, tillsammans med ett demokratiskt förhållningssätt, medarbetare, barn och föräldrar möjlighet att vara delaktiga, påverka och ta ansvar. Förskolan följer upp barnens lärande och utveckling på ett systematiskt sätt som går väl i linje med den nya läroplanen för förskolan och visar på goda resultat. Handens förskoleområde är därför väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling ansvarar för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet och Skolverket. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker genom att utmärkelsen, dels lyfter fram goda förebilder vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete.

Efter en omfattande utvärdering av 35 speciellt utbildade examinatorer har det slutliga beslutet att dela ut Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola fattats av en domarkommitté bestående av: Anders Morin, Ansvarig Välfärdspolitik Svenskt Näringsliv, Bertil Östberg, Statssekreterare Utbildningsdepartementet, Gunilla Schött, Biträdande Produktionsdirektör Nacka kommun, John Steinberg, VD Steinbergs Utbildnings AB, Mattias Hallberg, Ordförande Sveriges Elevkårer och Sven-Olof Karlsson, fd landstingsdirektör, Jönköpings läns landsting (ordförande i domarkommittén.)


Kommentarer till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012

Anki Bång, Rektor, Byleskolan, Täby

SIQ’s hedrande och prestigefulla utmärkelse är ett efterlängtat kvitto på ett mångårigt och metodiskt kvalitetsarbete som präglat Byleskolan under lång tid. Sakta men säkert har vi metodiskt byggt upp och systematisk förbättrat det kvalitetsutvecklande arbetssätt, som nu genomsyrar Byleskolans hela organisation och som ligger till grund för skolans framgångar. Jag är oerhört stolt över att få leda denna fina skola med dess fantastiskt kunniga, engagerade personal, vetgiriga och härliga elever och stöttande föräldrar.

Eva Wittbom, Ordförande Barn- och grundskolenämnden, Täby

Det här är ett mycket bra betyg för skolorna i Täby, och visar vilket bra arbete alla i skolan gör. Vi har under flera år arbetat systematiskt med att höja kvalitén i skolan - främst genom att ge skolorna goda förutsättningar att ständigt utvecklas. Utmärkelsen är ett fint kvitto på att vi är på rätt spår.

Gunilla Fredholm, Barn- och grundskolechef, Täby

Vilken glädjande nyhet detta är! Det är verkligen ett fint kvitto på det goda arbete jag vet görs i alla våra skolor. Jag vet att Byleskolan sedan mitten av 90-talet målinriktat arbetat med kvalitetsfrågor och utmärkelsen blir verkligen den frukt de kan skörda av detta arbete. Jag hoppas att detta kan inspirera till fortsatt utveckling inom hela skolans verksamhet.

Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer

Det är inspirerande att se Byleskolans mycket medvetna kvalitetsarbete som med stor systematik förbättrar skolan för eleverna. Systematiskt kvalitetsarbete är kanske inte den sexigaste delen av skolverksamheten, men utan det blir vardagen oförutsägbar och otrygg för eleverna. Tydliga förväntningar och strukturer som ger alla parter förutsättningar att ta ansvar är A och O för att vi ska kunna få en bättre skola. 

Tomas Tobé (M), ordförande för utbildningsutskottet

Byleskolan har lyckats omsätta mycket av den kunskap forskningen har om skolframgång i praktiken. En närvarande skolledning som lägger mer tid i klassrummen för att vara en pedagogisk ledare kombinerat med ett kvalitetsarbete med skolresultaten i fokus.

Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund

Ledning och personal på såväl Byleskolan som Handens förskola har all anledning att vara mycket stolta idag. Väl genomfört kvalitetsarbete är grunden för all verksamhetsutveckling och är ett tecken på att man tar professionellt ansvar för sitt uppdrag. Det är extra kul att se att ledarfunktionen lyfts fram som en så avgörande faktor för juryns val. Byleskolan och Handens förskola är riktigt bra förebilder för andra att ta efter!

Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande, Lärarförbundet

Både kvalitetsutmärkelsen Bättre skola till Byleskolan och erkännandet till Handens förskoleområde belyser vikten av delaktighet för medarbetarna.Delaktighet förutsätter att lärarna har möjlighet att enskilt och gemensamt reflektera över och analysera vad som är bra eller dåligt i det man gör. Om lärarna får stort utrymme och stöd kan man på det sättet med systematiskt arbete nå mycket långt för att utveckla kvaliteteten och leva upp till målen. Jag gratulerar Byleskolan och Handens förskoleområde och önskar att de kan fortsätta på den inslagna vägen med stort engagemang och delaktighet.

Metta Fjelkner,
Förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

Det är alltid roligt när ett bra arbete ger resultat. Det är viktigt att ledarskapet fungerar ute på skolorna och det har uppenbart varit fallet på Byleskolan i Täby. Grattis säger vi från Lärarnas Riksförbund.

Susanne Dybeck, Förskolechef Handens förskoleområde, Haninge

Jag är stolt och glad över att vårt strategiska, målmedvetna och demokratiska förhållningssätt har gett resultat. Vi är en lärandeorganisation som arbetar med kollektiva lärprocesser. Jag blir extra glad över att domarkommittén har lyft fram vårt systematiska kvalitetsarbete med det enskilda barnets lärande och utveckling samt att vårt arbete går väl i linje med den reviderade läroplanen för förskolan.

Alexandra Anstrell (M), Ordförande grund- och förskolenämnden, Haninge

Jag har följt arbetet på Handens förskoleområde och de är verkligen ett mycket gott exempel på hur man tydligt, strategiskt och entusiastiskt arbetar med verksamhetsutveckling för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen. Deras förhållningssätt kring detta genomsyrar hela verksamheten och alla känns mycket delaktiga.

Mats Öhlin, Förvaltningschef, Haninge

Handens förskoleområde har en fantastisk verksamhet. Det ser och upplever alla som besöker den. Om alla förskolor arbetade som Handen skulle förskolan vara mer lärorik och ge bättre och mer jämlika förutsättningar för alla barn.

Jerry Karlsson, VD SIQ:

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har sina motsvarigheter i nationella utmärkelser i över 70 länder. Dessa utmärkelser bedömer såväl resultat över tiden, som de faktorer som bidrar till de goda resultaten. De skiljer sig därmed från flertalet priser som bara baseras på resultat. Det är på goda grunder som SIQ kan presentera Byelskolan som nationell förebild.SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.